Studenckie Koło Naukowe
„FaMa” Business Leaders Club


Opiekun Koła: dr inż. Monika Sipa, dr inż. Iwona Gorzeń-Mitka

Cel działania:
1. Rozwijanie i animowanie życia naukowego wśród studentów poprzez rozbudzanie zainteresowań pracą naukowo-badawczą w obszarze nauk o zarządzaniu.
2. Propagowanie i rozwijanie umiejętności przywódczych i postaw przedsiębiorczych poprzez aktywne uczestnictwo w dostępnych programach i inicjatywach krajowych i zagranicznych rozwijających te umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności w ramach programów „Finanse * Bankowość * Samorząd – Wiedza on-line” i “Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”.
3. Poszerzanie wiedzy studentów w zakresie:
a) idei i koncepcji nowoczesnego zarządzania biznesem,
b) modeli i metod kształtowania umiejętności przywódczych,
c) kultury dyskusji merytorycznej o problemach nowoczesnego zarządzania biznesem.
4. Promowanie praktycznych aspektów kształtowania umiejętności przywódczych poprzez kontakty z liderami biznesu m.in. w ramach programów „Finanse * Bankowość * Samorząd – Wiedza on-line” i „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” oraz innych.
5. Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła w kontaktach ze środowiskiem naukowym i biznesowym.

Aktywności Koła:
Studenckie Koło Naukowe FaMa Business Leaders Club działające przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej powstało we wrześniu 2017 roku, z inicjatywy studentów pragnących poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać zainteresowania naukowe z zakresu szeroko rozumianego przywództwa i przedsiębiorczości, jako istotnych kompetencji nowoczesnego przedsiębiorcy, menedżera oraz naukowca, podążającego za współczesnymi trendami w naukach o zarządzaniu. Opiekunami Koła są dr inż. Monika Sipa oraz dr inż. Iwona Gorzeń-Mitka.
Koło nie jest liczne, ponieważ tworzy je 23 studentów i studentek, jednak stanowi kreatywną i dynamicznie działającą grupę. W trakcie trzyletniej działalności, członkowie Koła, wyróżnili się bardzo dużą aktywnością na wielu płaszczyznach (łącznie 37 inicjatyw). Zorganizowali i przeprowadzili prawie 20 warsztatów edukacyjnych na Uczelni i poza nią. Warsztaty skierowane były zarówno do studentów uczelni (np. specjalistyczne warsztaty z obszaru zarządzania nieruchomościami czy komunikacji) jak i uczniów szkół podstawowych i średnich regionu. Reprezentowali uczelnię na Akademickich Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich (AMPDO) – eliminacje centralne Turnieju Finałowego AMPDO III edycji, którego organizatorami było Krakowskie Stowarzyszenie Mówców oraz Uniwersytet Jagielloński). Działalność członków SKN FaMa Business Leaders Club widoczna jest także na polu naukowym, czego efektem są liczne publikacje (17 publikacji) oraz udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych. Są organizatorami spotkań naukowych m.in.: zainicjowali na Politechnice Częstochowskiej coroczne seminarium dt. laureatów Nagrody Banku Szwecji im. Alferda Nobla w dziennie nauk ekonomicznych pt. „O Noblu na Zarządzaniu” (w roku 2020 będzie to już 4 edycja tego wydarzenia), a od 2019 roku podjęli się organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej INTER_FaMa.
W okresie od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku członkowie Koła wykazali się aktywnością zarówno w zakresie działań promujących współpracę z lokalnym środowiskiem oświatowym, jak i na polu naukowym. SKN FaMa Busines Leaders Club, dostrzega potrzebę współpracy z otoczeniem, dlatego Zarząd i Opiekunowie Koła, nawiązali współpracę z podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym Politechniki Częstochowskiej. Efektem tych działań był między innymi cykl warsztatów ekonomicznych (w języku polskim i angielskim), stworzonych i przeprowadzonych przez członków Koła, przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym opiekunów. Jedną z takich właśnie inicjatyw były warsztaty przeprowadzone w dniu 6 listopada 2019 roku, dla uczniów z Grecji, Włoch, Turcji i Rumunii, którzy byli uczestnikami projektu Erasmus+ “Playful Mathematics” w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Myszkowie. Ponadto, Koło opracowało i przeprowadziło grę ekonomiczną dla szkół średnich, w ramach IV edycji Projektu “Ciekawi Świata. Ciekawi Przyszłości”, którego celem jest zainteresowanie młodzieży sprawami związanymi z ich przyszłością zawodową. Wydarzenie odbyło się 13.02.2020 na Wydziale Zarządzania.
Warto także podkreślić, że podobnie, jak w roku ubiegłym, dwóch członków koła, w drodze konkursu, dołączyło do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego “Ferie z ekonomią”, którego organizatorem jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Formuła projektu zakłada wspólne prowadzenie zajęć przez nauczycieli, zgłoszonych do projektu szkół oraz zakwalifikowanych do niego studentów kierunków ekonomicznych. W trakcie ferii zimowych prowadzili oni zajęcia z ekonomii, przedsiębiorczości oraz planowania własnych finansów dla młodzieży szkolnej z gmin: Biecz i Słomniki w województwie małopolskim.
We wskazanym okresie SKN FaMa Business Leaders Club było także organizatorem wydarzeń naukowych, takich jak: seminarium naukowe pt. „O Noblu na Zarządzaniu” oraz II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Interdyscyplinarność w Zarządzaniu Organizacją XXI wieku ”INTER_FaMa’2020. Oba wydarzenia mają charakter cykliczny.
3. seminarium naukowe z cyklu „O Noblu na Zarządzaniu. Michael Kremer, Abhijit Banerjee, Esther Duflo” odbyło się 11 grudnia 2019 roku. Jego głównym celem jest przybliżenie sylwetek oraz wiodących osiągnięć naukowych laureatów Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. W ramach wydarzenia członkowie SKN „FaMa” Business Leaders Club zaprezentowali rys historyczny Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz sylwetki i dokonania naukowe Laureatów. Integralną częścią seminarium „O Noblu na Zarządzaniu” jest panel dyskusyjny, na temat znaczenia osiągnięć laureatów w obszarze nauk o zarządzaniu. Wydarzenie odbywało się pod patronatem Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Doroty Jelonek oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego o/Częstochowa i Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa TNOiK. Wydarzenie zgromadziło prawie 90 uczestników.
Drugą, bardzo ważną inicjatywą członków koła, jest II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Interdyscyplinarność w Zarządzaniu Organizacją XXI wieku ”INTER_FaMa’2020. odbyła się 30 czerwca 2020 r. Partnerami konferencji były: Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa TNOiK, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne PTE o/Częstochowa, Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji wraz z inicjatywami: aleBank.pl, TV Student oraz „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” i „Bankowość-Finanse-Samorząd. Wiedza on-line”. W tym roku, ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, konferencja odbyła się w formie zdalnej (online). Głównym celem konferencji „INTER_FaMa’2020” była prezentacja wyników badań podejmujących problematykę interdyscyplinarności w zarządzaniu organizacją XXI wieku, prowadzonych przez studentów, doktorantów oraz młodych pracowników nauki, w szczególności działających, w studenckich kołach naukowych. Partnerami konferencji INTER_FaMa’2020 byli: dwa, wspomniane jako ostatnie, projekty, to programy edukacyjne, które są aktywnie realizowane na Politechnice Częstochowskiej od wielu lat. W konferencji wzięło udział ponad 70 osób z 15 ośrodków akademickich (m.in. z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Zielonogórskiego, SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Śląskiej, Akademii WSB, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Humanitas). W ramach wydarzenia zaprezentowanych zostało 18 referatów, ujętych w trzech sesjach panelowych. Zgodnie z założeniami, konferencja „INTER_FaMa”, stanowi również platformę dla wymiany doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy kół naukowych z wielu ośrodków naukowych, reprezentujących różne dziedziny nauki. Stałym elementem konferencji, jest Ogólnopolskie Spotkanie Studenckich Kół Naukowych, w którym uczestniczyli przedstawiciele kół naukowych z: Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechniki Częstochowskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że pod nadzorem dr inż. Moniki Sipy i dr inż. Iwony Gorzeń-Mitki (kierownicy projektu), członkowie SKN FaMaBusiness Leaders Club, stworzyli prototyp autorskiej gry planszowej “Poznaj Politechnikę”. Projekt realizowany był w ramach konkursu J.M Rektora Politechniki Częstochowskiej na projekty Studenckich Kół Naukowych. W jego wyniku, decyzją Rektora projekt zyskał finansowanie i został skierowany do realizacji. Projekt był realizowany w okresie 01.10.2019-31.12.2019. Celem projektu było stworzenie oryginalnego rozwiązania projektowego przez członków SKN FaMa polegającego na opracowaniu prototypu autorskiej gry planszowej przybliżającej Politechnikę Częstochowską oraz życie studenckie tej Uczelni przy wykorzystaniu metodyki zarządzania projektami. Realizacja projektu umożliwiła konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyczną; wzmocnienie kompetencji studentów w zakresie pracy zespołowej i ich kompetencji przywódczych, pracy pod presją czasu w zakresie zarządzania projektami w symulowanym środowisku praktycznym pod nadzorem pracowników naukowych. Ideą powstania gry było przybliżenie życia studenckiego Uczelni w formie ciekawej, integracyjnej zabawy w formie gry planszowej, z wykorzystaniem żargonu studenckiego.
Projekt zyskał na znaczeniu zarówno na poziomie jednostki tj. Wydziału Zarządzania (stał się elementem tegorocznej kampanii promocyjnej Wydziału przeprowadzonej w czerwcu 2020 w mediach społecznościowych (Facebook) i telewizji regionalnej (TVP3), jak również Uczelni (prototyp gry jest aktualnie w posiadaniu Działu Promocji PCZ, gdzie podjęto już działania mające na celu włączenie jej jako elementu promocji Uczelni). Powoduje to, że gra- rezultat projektu-może zostać elementem oddziaływania społecznego (podniesienie świadomości uczniów szkół średnich na temat specyfiki środowiska akademickiego). Efektem dodatkowym projektu okazało się nabycie przez członków zespołu podstawowych kompetencji w zakresie ochrony własności intelektualnej (zgłoszenie elementów gry do Urzędu Patentowego – wzór przemysłowy). Wnioski z realizacji projektu były przedstawiane i dyskutowane na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Interdyscyplinarność w zarządzaniu XXI wieku INTER_FaMa’ 2020” (Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 30.06.2020 r. – on-line).
Podsumowując, SKN FaMa Business Leaders Club jest aktywnie działającą grupą studentów Politechniki Częstochowskiej, która nie boi się wyzwań i podejmuje się realizacji projektów na różnych płaszczyznach, wykazując się umiejętnościami organizacyjnymi i przywódczymi. Mimo, krótkiego czasu funkcjonowania Koło wyraźnie zaznaczyło swoją obecność w środowisku studenckim Politechniki Częstochowskiej.

Link do strony koła z informacjami o wydarzeniach organizowanych przez Koło:
https://pl-pl.facebook.com/sknFaMa/

Dane kontaktowe:
SKN FaMa Business Leardes Club – e-mail: kolofama@gmail.com
dr inż. Monika Sipa – e-mail: monika.sipa@pcz.pl
dr inż. Iwona Gorzeń-Mitka – e-mail: i.gorzen-mitka@pcz.pl