Studenckie Koło Naukowe
Erasmus+Manager

Opiekun Koła: dr inż. Renata Stasiak-Betlejewska

Cel działania:
1. Propagowanie i rozwijanie postaw naukowych wśród studentów poprzez rozbudzanie zainteresowań pracą naukowo – badawczą poprzez międzynarodową wymianę studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz studentów zagranicznych z zagranicznych uczelni partnerskich Politechniki Częstochowskiej
w ramach dostępnych programów międzynarodowej wymiany studenckiej.
2. Promowanie idei współpracy i porozumienia oraz rozwijanie kontaktów między studentami Wydziału Zarządzania i europejskich ośrodków akademickich.
3. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w kontekście zaangażowania podmiotów
w działalność międzynarodową.
4. Poszerzanie kompetencji oraz wiedzy studentów na temat dostępnych międzynarodowych programów wymiany studenckiej m.in. poprzez nieodpłatną edukację językową w ramach integracji studentów Wydziału Zarządzania oraz studentów zagranicznych, którzy studiują na Wydziale Zarządzania w ramach programu Erasmus+ oraz innych dostępnych programów międzynarodowej wymiany studenckiej oraz akademickiej.
5. Przygotowanie i prowadzenie projektów w zakresie organizacji wszelkiego typu wydarzeń przeznaczonych dla studentów Wydziału Zarządzania oraz studentów zagranicznych mających charakter informacyjny oraz edukacyjny związany
z wymianą kulturalno – naukową pod kierownictwem i w ramach Wydziału Zarządzania.
6. Prowadzenie badań naukowych pod kierownictwem i w ramach Wydziału Zarządzania o tematyce dotyczącej zarządzaniem projektami naukowej i kulturalnej akademickiej wymiany międzynarodowej prowadzonej przez Wydział Zarządzania.
7. Prowadzenie badań oraz analiz związanych z zarządzaniem jakością efektów międzynarodowej wymiany studenckiej oraz akademickiej.
8. Nawiązywanie współpracy z innymi Kołami Naukowymi i organizacjami, także spoza Uczelni, jak również zagranicznymi ośrodkami naukowo – dydaktycznymi, które mogą wnieść pozytywny wkład w rozwój Koła oraz Wydziału Zarządzania.
9. Organizowanie spotkań, dyskusji, szkoleń, seminariów, forów gospodarczych oraz konferencji naukowych z zakresu problematyki różnorodnych aspektów zarządzania wynikami badań realizowanych w ramach międzynarodowej wymiany studenckiej oraz ogólnie pojętej wymiany akademickiej.
10. Organizowanie warsztatów tematycznych, prezentacji oraz innego typu imprez kulturalnych w ramach współpracy międzynarodowej.
11. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z przedstawicielami biznesu krajowego oraz zagranicznego.
12. Pomoc w organizowaniu miejsca studiów, praktyk i odbywaniu staży studenckich
w ramach dostępnych programów międzynarodowej wymiany studenckiej oraz akademickiej, a także pozyskiwanie literatury i materiałów niezbędnych dla studiowania i prowadzenia badań naukowych w zakresie zainteresowań członków Koła.
13. Promowanie Wydziału Zarządzania oraz Politechniki Częstochowskiej zarówno na arenie krajowej, jak i zagranicznej.

Aktywności Koła:
Prezentacja Koła Naukowego – 2020

Dane kontaktowe:
dr inż. Renata Stasiak-Betlejewska
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, pokój 317
e-mail: stasiak.erasmus@pcz.pl
e-mail: erasmus.plus.manager@gmail.com