Studenckie Koło Naukowe
ANALITYK SAMORZĄDOWY

Opiekun Koła: dr Justyna Łukomska-Szarek

Cel działania:
Koło Naukowe „Analityk samorządowy” powstało w czerwcu 2011 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Opiekunem Koła jest dr Justyna Łukomska-Szarek – adiunkt w Katedrze Finansów, Bankowości i Rachunkowości. Koło jest zrzeszeniem studentów, pragnących swoje zainteresowania problematyką lokalną i samorządową aktywnie realizować na drodze działalności naukowo – społecznej. Koło skupia studentów, którzy chcą poznać praktyczne aspekty studiowanych zagadnień z zakresu finansów samorządowych, a w przyszłości pragną zostać specjalistami wykazującymi wysokie kwalifikacje i umiejętności sporządzania profesjonalnych analiz na potrzeby instytucji państwowych i samorządowych.

Przewodnim mottem działalności Koła Naukowego „Analityk samorządowy” jest – realizacja społecznych inicjatyw, pomysłów i programów popularyzujących indywidualne osiągnięcia członków Koła, a także wspieranie ich samorealizacji na płaszczyźnie naukowo-społecznej.

Nadrzędnym celem działania Koła jest integracja środowiska studenckiego zainteresowanego finansami lokalnymi i umożliwianie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy w tym zakresie, a przede wszystkim wykształcenie analitycznych umiejętności efektywnego przetwarzania i wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji do celów decyzyjnych na szczeblu samorządowym.

Obszar badań naukowych członków Koła obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z organizacją procesów zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, tu w szczególności:

 • gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego,
 • źródeł i form finansowania działalności samorządowej,
 • zasad racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, znajdującymi się w dyspozycji gmin, powiatów i województw,
 • metod i technik analizy finansowej, statystycznej wykorzystywanych do kompleksowej oceny kondycji finansowej samorządów terytorialnych,
 • kontroli finansowej w sektorze publicznym,
 • badania współzależności zjawisk gospodarczych oraz oceny procesów gospodarczych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Założone cele Koło realizuje poprzez cykliczne zebrania naukowe poświęcone dyskusjom z zakresu finansów jednostek samorządu terytorialnego. Spotkania członków Koła to konfrontacja zdobytej teorii z praktyką życia samorządowego. Koło organizuje panele dyskusyjne, szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje z udziałem osób związanych zawodowo i naukowo z problematyką finansów jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pożytku publicznego, a także zjazdy, obozy oraz wycieczki naukowe we współpracy z innymi kołami naukowymi, organizacjami i stowarzyszeniami.

Aktywności Koła:
Członkowie Koła Naukowego „Analityk samorządowy” czynnie uczestniczą w organizacji warsztatów naukowych dla studentów, w licznych konferencjach naukowych, seminariach. W wyniku prac Koła Naukowego „Analityk samorządowy” zostało łącznie opublikowanych ponad 100 publikacji, o zasięgu krajowym, jak i zagranicznym, w czasopismach i monografiach.

Organizacja i współorganizacja warsztatów naukowych:

 • warsztaty naukowe pt. “Etyka w biznesie”, on-line, telco.pcz.pl, 9.11.2020r.,
 • warsztaty naukowe pt. „Absolwent w oczach przyszłego Pracodawcy”, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, 15.04.2019r.,
 • warsztaty naukowe pt. „Doradca finansowy – zawód z przyszłością”, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, 11.03.2019r.,
 • cyklu warsztatów i szkoleń pt. „Inteligencja finansowa”, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, 20-21.02.2018 r.,
 • warsztaty naukowe pt. „Organizacja departamentu finansowego w przedsiębiorstwach międzynarodowych” Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, 21.05.2018r.,
 • warsztaty naukowe „Karuzela podatkowa”, 26.11.2018r., Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska
 • warsztaty naukowe pt. „Ochrona danych osobowych”, 10.12.2018r., Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska
 • warsztaty naukowe „Kariera na start”, Wydział Zarządzania PCz, Częstochowa, 04.04.2017 r.,
 • warsztaty naukowe nt. „Instrumenty ograniczania ryzyka działalności organizacji“, Wydział Zarządzania PCz, Częstochowa, 20.04.2016 r.,
 • warsztaty naukowe pt. „Ulgi podatkowe w działalności innowacyjnej podmiotów gospodarczych”,
 • warsztaty naukowe pt. „Rozwój regionalny a zdrowie publiczne” – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 16.04.2012r.

Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych, seminariów i sympozjów:

 • Konferencja Naukowa „Teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania nowoczesnymi organizacjami” Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, 25.10.2018r.,
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie zasobami organizacji wobec wyzwań gospodarczych i społecznych XXI wieku”, Częstochowa, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 1 czerwca 2017 r.,
 • VI Konferencja Naukowa„ Teraźniejszość i Przyszłość Zarządzania Przedsiębiorstwem – Zrównoważony Rozwój. Nauka – Biznes – Samorząd”, Częstochowa, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 10.2017r.
 • Konferencja Naukowa „Wyzwania i innowacje w zarządzaniu organizacją” Wydział Zarządzania PCz, Częstochowa. 19.05.2016 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania organizacjami” Częstochowa, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 21 maja 2015 r.,
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych – teoria i praktyka” Częstochowa, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 28 maja 2014 r.
 • VII Konferencja Naukowa – Międzywydziałowe Seminarium Kół Naukowych – Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 13.12.2012r.,
 • VI Konferencja Naukowa – Międzywydziałowe Seminarium Kół Naukowych – Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 13.12.2012r.,
 • V Konferencji Naukowej – Międzywydziałowe Seminarium Kół Naukowych – Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 16.12.2011r.,
 • II Edycja Sympozjum Kół Naukowych i Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej – Żywiec, 25-27.01.2012r.,

Link do strony koła z informacjami o wydarzeniach organizowanych przez Koło:
https://www.facebook.com/Analityk-samorz%C4%85dowy-SKN-PCz-253730038671058/?modal=admin_todo_tour

Dane kontaktowe:
e-mail – j.lukomska-szarek@pcz.pl