Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Politechniki Częstochowskiej obowiązującym od 23.09.2020r., nadzór nad funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu zapewnienia jakości kształcenia sprawuje Prorektor ds. nauczania PCz.

Za realizację działań w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania odpowiedzialny jest Kierownik dydaktyczny (zgodnie z Regulaminem organizacyjnym), nadzorowany przez Dziekana Wydziału Zarządzania (zgodnie ze statutem). Działań w zakresie zapewnienia jakości kształcenia odnoszą się do głównych czynników realizacji procesu kształcenia, mających wpływ na jego właściwy przebieg i wysoką jakość.

Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Zarządzania, bazuje na wypracowanych procedurach obwiązujących w roku akademickim 2018/2019 w ramach funkcjonującego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, które są:

 • zbieżne z międzynarodowymi standardami określonymi m.in. w Deklaracji Bolońskiej,
 • zgodne z założeniami systemu szkolnictwa wyższego w Polsce oraz typowymi rozwiązaniami stosowanymi w uczelniach Unii Europejskiej,
 • skorelowane z innymi działaniami w obszarze szeroko pojętego kształcenia,
 • zharmonizowane z podstawowymi obowiązkami kadry akademickiej oraz osób związanych z zarządzaniem wydziałem, uczelnią i całym procesem kształcenia,
 • jawne i przejrzyste w odniesieniu do warunków i sposobów premiowania działań zmierzających do poprawy jakości kształcenia.

Realizacja działań w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania, odbywa się przy współudziale Dziekana, Rady Programowej oraz Komisji ds. jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania.

Dodatkowo w realizacja działań w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania są następujące Komisje:

 1. Komisja ds. ewaluacji programów kształcenia dla kierunku.
 2. Komisja ds. programów studiów.
 3. Komisja ds. praktyk zawodowych.
 4. Opiekun studentów I roku.
 5. Komisja ds. USOS.
 6. Komisja ds. przeprowadzania ankiety oceniającej nauczycieli akademickich wśród studentów.
 7. Komisja ds. jakości kształcenia na odległość (e-learningu).
 8. Komisja ds. badania losów zawodowych absolwentów.

Działania zapewnianiające jakość kształcenia obejmuje następujące obszary:

1. Cele strategiczne jednostki, ocena ich realizacji i wynikające wnioski
2. Struktura studiów i programy nauczania
    2.1. Liczba studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych
3. Ocena procesu kształcenia
    3.1. Ocena realizacji procesu dydaktycznego
    3.2. Ocena jakości zajęć
    3.3. Ocena całego toku studiów
    3.4. Praktyki studenckie
    3.5. Internacjonalizacja
4. Kadra nauczająca
    4.1. Stan kadry
    4.2. Rozwój kadry
    4.3. Minimum kadrowe
    4.4. Organizowanie imprez naukowych przez Wydział
    4.5. Wykłady gości zewnętrznych
5. Warunki realizacji zajęć dydaktycznych i warunków studiowania
    5.1. Ocena dotycząca wyposażenia sali dydaktycznych, laboratoriów
    5.2. Uwagi dotyczące liczebności studentów w grupach: dziekańskich, specjalności w tym ćwiczeniowych, laboratoryjnych, projektowych i seminaryjnych
    5.3. Działalność kół naukowych
    5.4. Organizowane (przez samorząd wydziałowy) imprezy kulturalne, sportowe, ważniejsze inne wydarzenia
6. Zapewnienie Jakości
    6.1. Struktura zapewnienia jakości kształcenia
    6.2. Rola interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w jakości kształcenia
    6.3. Funkcjonowanie jakości kształcenia
    6.4. Efektywność zapewnia jakości kształcenia w odniesieniu do obszarów wpływających na jakość kształcenia wg badań jednostki
7. Aktualny stan dotyczący obowiązkowego umieszczenia w Uczelnianym Katalogu Przedmiotów programów przedmiotów realizowanych na danym kierunku studiów
8. Ocena pracy dziekanatów
9. Wnioski z analizy losów ekonomicznych absolwentów studentów na poszczególnych kierunkach na WZ PCz
10. Ocena realizacji zaleceń Komisji ds. jakości kształcenia za poprzedni rok akademicki
11. Wnioski z bieżącego roku akademickiego i zalecenia na następny rok akademicki