Informacje o systemie

Politechnika Częstochowska w ramach swojej działalności konsekwentnie i nieustannie dąży do ciągłego doskonalenia jakości kształcenia oraz osiągnięcia i utrzymania wiodącej pozycji na rynku usług edukacyjnych. W Politechnice Częstochowskiej wdrażany jest system zapewnienia jakości kształcenia.

System regulujący jakość kształcenia pozwala realizować strategię i misję wydziału poprzez monitorowanie obszaru:

  • polskiej ramy kwalifikacji
  • procesu kształcenia według wymagań dla określonego kierunku studiów (weryfikacja zgodności treści programowych z efektami uczenia się)
  • jakości i warunków prowadzenia procesu dydaktycznego (ocena pracowników przez studentów – ankieta dotycząca realizacji procesu dydaktycznego)
  • podnoszenia kwalifikacji kadry dydaktycznej (działalność wydawnicza, udział w szkoleniach, hospitacje na poziomie kierowników katedr oraz na poziomie dziekana)
  • kryteriów, przepisów i procedur oceniania studentów (weryfikacja prac egzaminacyjnych, zaliczeniowych i projektów pod kątem zgodności treści podanych w sylabusie do przedmiotu i założonymi efektami uczenia się)
  • udziału studentów w pracy na rzecz jakości kształcenia oraz zapewnienia właściwych środków wsparcia studentów w ich działalności naukowo-dydaktycznej i społecznej (zwiększanie zasobów biblioteki głównej i wydziałowej, koła naukowe, dyżury pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia).