Na studiach I stopnia (licencjackich) – kierunek: Zarządzanie

Specjalność: Zarządzanie kadrami

Absolwent specjalności „Zarządzanie kadrami” na studiach pierwszego stopnia uzyskuje szeroki zasób wiedzy, dzięki której nabywa podstawowe umiejętności niezbędne dla realizacji działań z zakresu funkcji personalnej dotyczących realizacji procesu kadrowego, w tym
w szczególności: znajomości prawa pracy, konstruowania opisów stanowisk pracy, przeprowadzania doboru i selekcji pracowników, rozwiązywania konfliktów pracowniczych, ewidencjonowania czasu pracy i naliczania wynagrodzeń. Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w dziale personalnym, posiada także niezbędne umiejętności dla wykonywania zadań kierowniczych i jest wyposażony w wiedzę z zakresu zarządzania personelem w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Specjalność: Zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi

Absolwent specjalności „Zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi” posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania instytucji publicznych i samorządowych. Specjalność stwarza możliwość uzyskania wiedzy z zakresu zarządzania publicznego, zarządzania zadaniami publicznymi, zarządzania nieruchomościami komunalnymi, finansów
i rachunkowości budżetowej, polityki regionalnej. Absolwent specjalności nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów zarządzania instytucjami publicznymi i samorządowymi. W takcie studiów jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami, przedsięwzięciami w instytucjach publicznych i samorządowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz kierownika średniego szczebla zarządzania w instytucjach publicznych i samorządowych. Będzie posiadał umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz do pracy w zespole.

Na studiach II stopnia (uzupełniających magisterskich) – kierunek: Zarządzanie

Specjalność: Zarządzanie kadrami

Absolwent specjalności Zarządzanie kadrami na studiach drugiego stopnia uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kilku nauk (zarządzania, socjologii, psychologii). Absolwent nabywa umiejętności organizowania pracy własnej i pracy zespołów pracowniczych, organizowania działu personalnego, zarządzania konfliktem organizacyjnym, motywowania i wynagradzania, kształtowania relacji pracowniczych, tworzenia i realizacji projektów w obszarze zarządzania personelem oraz wykonywania zadań z zakresu audytu personalnego. Absolwent specjalności nabywa kompetencje niezbędne w pracy działu personalnego, takie jak: administrowanie wynagrodzeniami, obsługa zintegrowanego systemu informacji kadrowej, przeprowadzanie audytu personalnego oraz zarządzanie całościowymi projektami personalnymi. Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie głównie w działach personalnych, w firmach doradztwa personalnego oraz na stanowiskach kierowniczych średniego i wysokiego szczebla. Nabyte umiejętności absolwenci mogą także wykorzystywać w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Specjalność: Administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Absolwent specjalności Administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych a w szczególności administracji, nabywa umiejętności niezbędne do prowadzania analiz poszczególnych rodzajów działalności jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza w dziedzinie organizowania i dostarczania usług publicznych oraz stymulowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji koncepcyjnych i kierowniczych w administracji terenowej, samorządowej i rządowej.
Absolwent uzyskuje w czasie studiów wiedzę z obszaru organizacji i funkcjonowania organów administracji państwowej i samorządowej, gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalne a także finansów publicznych i wyceny nieruchomości komunalnych, która pozwala samodzielnie ocenić sytuację finansową instytucji publicznej i samorządowej, dbać o jej stały rozwój. Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji zarządczych, nabywa umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami, skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Absolwent specjalności posiada wszechstronną i niezbędną wiedzę do wykonywania pracy urzędnika. Absolwent specjalności ma przed sobą ciekawe perspektywy rozwoju zawodowego m.in. w: urzędach miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich, samorządowych jednostkach budżetowych, urzędach pracy, działach administracyjnych przedsiębiorców.