Od góry, z lewej do prawej: prof. zw. dr hab. Felicjan Bylok (kierownik Katedry)
dr hab. Magdalena Bsoul-Kopowska prof. PCz (z-ca kierownika Katedry), dr Leszek Cichobłaziński (z-ca kierownika Katedry),
prof. zw. dr hab. Andrzej Łyda, dr hab. Konrad Głębocki prof. PCz, dr Anna Bazan-Bulanda, dr Ewelina Chrapek,
dr Tomasz Odzimek, dr Anna Karczewska, dr inż. Katarzyna Kukowska, dr Sebastian Skolik, dr Agnieszka Kwiatek
,
dr Małgorzata Randak-Jezierska, dr Elżbieta Robak, dr Maja Skiba, dr Katarzyna Zadros, dr Agata Przewoźna-Krzemińska,
dr Łukasz Skiba, dr inż. Anna Albrychiewicz-Słocińska, dr inż. Aleksandra Czarnecka,
dr inż. Aleksandra Radziszewska,
dr Iwona Sikora,
dr Marta Wiśniowska, dr Marek Zasempa, mgr Christine Frank–Szarecka, dr Dorota Lizoń-Szłapowska,
Brak zdjęć: dr Joanna Gajda, dr Ewa Nieroba

Działalność naukowo-badawcza
Badania teoretyczno-empiryczne podejmowane w Katedrze Socjologii, Psychologii i Komunikacji w Zarządzaniu dotyczą następującej problematyki: socjologii gospodarki, socjologii rynku, konsumpcji, socjologii organizacji, kapitału i zaufania społecznego, społecznych uwarunkowań zarządzania oraz komunikacji interpersonalnej w organizacji. Badania teoretyczno-poznawcze w prezentowanej jednostce poruszają także psychospołeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi (kapitałem ludzkim), takie jak: etapy procesu kadrowego; rola menedżera w zarządzaniu ludźmi (np. organizowanie pracy menedżera, zarządzanie czasem, trening menedżerski, zarządzanie stresem, asertywność, umiejętność wprowadzania zmian w organizacji); kultura i klimat organizacji, style kierowania, negocjacje i mediacje społeczne, zarządzanie stresem, zarządzanie w samorządzie terytorialnym, jakość edukacji oraz znaczenie funduszu świadczeń socjalnych.
Teoretyczne rozważania poruszają również kwestie etyki w zarządzaniu, kierowania konfliktem, negocjacji i mediacji oraz patologii w środowisku pracy. Prowadzone są także badania na temat zarządzania w samorządzie terytorialnym oraz jakości kształcenia.


Działalność dydaktyczna

Zakres tematyczny zajęć dydaktycznych ze studentami, które są realizowane w Katedrze Socjologii, Psychologii i Komunikacji w Zarządzaniu obejmuje problematykę: socjologii ogólnej; socjologii rynku; socjologii organizacji; zachowań organizacyjnych; psychologii; psychologii zarządzania; komunikacji interpersonalnej; zarządzania publicznego; zarządzania w samorządzie terytorialnym; zarządzania zasobami ludzkimi (zarządzania zespołami pracowniczymi, zarządzania kadrami); etyki gospodarczej. Prowadzone są także zajęcia specjalistyczne w obrębie kształcenia umiejętności kierowania zespołami pracowniczymi (np. motywacja w kierowaniu, pozamaterialne czynniki motywacyjne, dobór i ocena pracownicza), a także ćwiczenia dotyczące doskonalenia zawodowego i angielskiego języka biznesu


Działalność organizacyjna

W ramach Katedry Socjologii, Psychologii i Komunikacji w Zarządzaniu organizowane są sympozja oraz konferencje o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Najważniejsze z cyklicznych konferencji to:
1) International Conference on Management (ICoM)
Konferencja ta jest organizowana wspólnie przez: Częstochowa University of Technology (Faculty of Management) w Polsce, Szent Istvan University na Węgrzech, Slovak Universicty of Agriculture in Nitra na Słowacji oraz Mendel University in Brno w Republice Czeskiej. Co roku gospodarzem konferencji jest innych z wymienionych uniwersytetów. Konferencja jest poświęcona problematyce z obszaru szeroko rozumianych nauk o zarządzaniu.
2) Bezpieczeństwo pozamilitarne w XXI wieku. Zagrożenia – Wyzwania – Koncepcje
Głównym celem Konferencji jest ukazanie złożoności problemów bezpieczeństwa oraz uwypuklenie niemilitarnych jego aspektów, takich jak bezpieczeństwo: publiczne, polityczne, zdrowotne, ekonomiczne, informacyjne, ekologiczne, społeczne, socjalne, energetyczne, kulturowe, kryzysowe, czy zagrożenia w zarządzaniu organizacjami.
3) Ludzie – Przedsiębiorstwa – Instytucje (LPI)
Konferencja ta stanowi platformę dla wieloaspektowej i interdyscyplinarnej debaty nad zagadnieniami dotyczącymi współdziałania i współdzielenia na poziomie indywidualnym, wewnątrzorganizacyjnym oraz międzyorganizacyjnym.