Siedzą od lewej: prof. dr hab. Stanisław Brzeziński i prof. dr hab. Arnold Pabian. Stoją od lewej w pierwszym rzędzie: dr inż. Anna Niedzielska, dr inż. Joanna Pikuła-Małachowska, dr Agata Krukowska-Miler, dr Krystyna Pawłowska, dr Roman Garbiec. Stoją od lewej w drugim rzędzie: dr Krzysztof Ratman, dr inż. Izabella Sowier-Kasprzyk, dr hab. Jacek Sztuka prof. PCz, dr inż. Agnieszka Widawska-Stanisz, dr Sławomir Kowalski. Nieobecni na zdjęciu: dr Jolanta Urbańska, dr inż. Katarzyna Łazorko, dr inż. Edward Chrzan

Siedzą od lewej: prof. dr hab. Stanisław Brzeziński (obecnie na emeryturze) prof. dr hab. Arnold Pabian
Stoją od lewej w pierwszym rzędzie: dr inż. Anna Niedzielska, dr inż. Joanna Pikuła-Małachowska, dr Agata Krukowska-Miler, dr Krystyna Pawłowska (obecnie na emeryturze), dr Roman Garbiec.
Stoją od lewej w drugim rzędzie: dr Krzysztof Ratman, dr inż. Izabella Sowier-Kasprzyk, dr hab. Jacek Sztuka prof. PCz, dr inż. Agnieszka Widawska-Stanisz, dr Sławomir Kowalski.
Nieobecni na zdjęciu: dr hab.  prof. PCz Bogusława Ziółkowska, dr inż. Katarzyna Łazorko, dr Anna Budzik, mgr Aleksandra Belof.

Katedra Marketingu powstała w 2012 roku. Jej personel naukowo-dydaktyczny oraz wyposażenie wywodzą się z Katedry Podstaw Marketingu, która funkcjonowała w latach 2000-2008, a następnie została przekształcona w Katedrę Marketingu działającą do 2012 roku. Organizacją działalności i rozwojem tych komórek organizacyjnych zajmowały się dwie osoby: dr hab. Janusz Klisiński prof. PCz do 2006 r. oraz prof. dr hab. inż. Arnold Pabian od 2000 r. do chwili obecnej.

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry Marketingu koncentrują się na badaniu i analizie otoczenia marketingowego organizacji, funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki, wyborze rynków docelowych oraz kształtowaniu ofert rynkowych (produkty, ceny, dystrybucja, zintegrowana komunikacja z klientami, w tym reklama, marketing bezpośredni, promocja sprzedaży, public relations, sprzedaż osobista). Działania te dotyczą nie tylko rynku krajowego, jak również rynku międzynarodowego i globalnego (international marketing oraz global marketing). Pracownicy Katedry Marketingu rozwiązują również problemy naukowe i praktyczne z zakresu zarządzania działalnością marketingową organizacji. W szczególności dotyczą one struktur organizacyjnych marketingu, planów marketingowych, przywództwa w sferze marketingu oraz kontroli. Katedra Marketingu wnosi istotny wkład w takie dopiero rozwijające się na świecie obszary wiedzy takie jak: sustainable marketing, sustainable management, sensory marketing, w tym marketing dotyku i smaku. Pracownicy Katedry Marketingu opublikowali w Polsce oraz za granicą setki prac naukowych w postaci artykułów, referatów i książek. Prowadzą działalność dydaktyczną, uczestniczą w konferencjach krajowych i międzynarodowych, są recenzentami różnego rodzaju publikacji naukowych, pełnią rolę promotorów prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, uczestniczą w procedurach dotyczących nadawania stopni doktora habilitowanego oraz tytułu profesora.

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje prowadzenie zajęć z przedmiotów takich jak: marketing, zarządzanie marketingowe, marketing międzynarodowy, marketing usług, marketing terytorialny, marketing przemysłowy, marketing wartości, marketing w turystyce i rekreacji, marketing internetowy, współczesne trendy i koncepcje marketingowe, badania marketingowe, strategie promocji, wzornictwo i techniki reklamy, profesjonalna sprzedaż produktów i usług. Prowadzone są również zajęcia ze studentami w języku angielskim. Wysoki poziom świadczonych przez Katedrą Marketingu usług edukacyjnych potwierdzają między innymi następujące wyróżnienia przyznane chociażby jego dyrektorowi prof. A. Pabianowi: I miejsce w kategorii Najlepszy Wykładowca Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w 2003 i 2007 roku oraz tytuł Najpopularniejszego Prowadzącego Wykłady na Wydziale Zarządzania w 2009 roku (wybory organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów AIESEC).

Pracownicy Katedry angażują się w działalność Kół naukowych Wydziału Zarządzania: dr hab. prof. PCz. Bogusława Ziółkowska jest opiekunem Koła Naukowe BUSINESS NET, a dr Sławomir Kowalski do października 2018 roku prowadził Turystyczne Koło Naukowe PerPedes&Yeti.

 

LXVI (66) „Wieczór z marketingiem” (listopad 2016)

Członkowie Katedry Marketingu:

prof. zw. dr hab. Arnold Pabian,

dr hab.  prof. PCz Bogusława Ziółkowska,

dr hab. Jacek Sztuka prof. PCz,

dr Anna Budzik,

dr Roman Garbiec,

dr inż. Anna Niedzielska,

dr inż. Joanna Pikuła-Małachowska,

dr Krzysztof Ratman.

dr inż. Izabella Sowier-Kasprzyk,

dr Sławomir Kowalski,

dr Agata Krukowska-Miler,

dr inż. Katarzyna Łazorko,

dr inż. Agnieszka Widawska-Stanisz,

mgr Aleksandra Belof.

 

Od 2017 roku Katedra Marketingu aktywnie włącza się w edukację na poziomie praktycznym współorganizując wraz ze Śląskim Towarzystwem Marketingowym w Katowicach Wieczory z Marketingiem, odbywające się na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.