Działalność naukowo-badawcza

Badania naukowe prowadzone w Katedrze Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego obejmują problematykę tradycyjnie kojarzoną z zarządzaniem i logistyką, taką jak obsługa klienta, zarządzanie logistyczne, zarządzanie łańcuchami dostaw, outsourcing, zarządzanie transportem czy logistyka zwrotna i ekologistyka, a także zagadnienia nowe i obszary rzadziej eksplorowane, wśród których wymienić można badania nad potencjałem innowacyjnym, technoglobalizm, przywództwo oraz nietypowe zastosowania logistyki.

Pracownicy Katedry są doświadczonymi naukowcami realizującymi od wielu lat prace naukowo-badawcze oraz autorami kilkunastu książek, kilkudziesięciu skryptów uczelnianych, kilkuset artykułów i referatów, w tym indeksowanych w bazach ‘Scopus’ i ‘Web  of Science’. Są członkami rad programowych oraz recenzentami czasopism wydawanych w kraju i za granicą, takich jak Advanced Logistic Systems, Journal of Applied Management and Investments, eXclusive Journal, Latin American Studies, czy Journal of Advanced Research in Management. Czynnie uczestniczą w konferencjach krajowych i zagranicznych, gdzie prezentują wyniki realizowanych badań. Pracownicy Katedry są również współorganizatorami sympozjów i seminariów naukowych – między innymi seminariów naukowych przygotowanych we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Ostravie – a także sympozjum naukowego ‘Modele Uniwersytetów Przyszłości’ organizowanym przy współpracy z SGH. Przygotowują konferencje krajowe i międzynarodowe, są partnerami  w projektach międzynarodowych. Instytut współpracuje między innymi z uczelniami we Francji, na Słowacji, w Czechach, Hiszpanii, Rumunii, Maroko, Tunezji, USA, RPA i na Węgrzech.

Wielu z pracowników Katedry jest członkami organizacji naukowych i innych organizacji, również międzynarodowych (w tym np. PAN, PTE, Eurasia Business and Economics Society, International Institute of Social Economic Sciences) i uczestniczy w pracach grup eksperckich (w tym Narodowego Centrum Nauki) oraz w realizacji projektów badawczych, w tym międzynarodowych grantów badawczych (np. ‘Research of the current state and marketing communication possibilities of significant cultural-religious and pilgrimage cities in the region of Presov and the region of Slaskie through internet- based tools with an emphasis on social networks’) projektach TEMPUS, a także projektach realizowanych przez konsorcja uczelniane (np. projekt ‘Edukacja dla rozwoju badań i innowacji’ ustanowionego w ramach funduszy norweskich) oraz funduszy EOG (działanie Rozwój Polskich Uczelni).

Działalność naukowa Katedry jest ściśle związana z aktywnością w sferze praktyki życia gospodarczego regionu. W ramach badań zleconych realizowanych przez Katedrę przygotowywane są rozwiązania dla biznesu w zakresie systemów i procesów logistycznych oraz innowacyjności.

 Działalność  dydaktyczna

Działalność dydaktyczna Katedry Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego koncentruje się wokół wielu różnorodnych zagadnień ekonomicznych. Są to przede wszystkim obszary związane z zarządzaniem logistycznym, zarządzaniem międzynarodowym, finansami międzynarodowymi oraz gospodarką komunalną. Najważniejszym obszarem działalności w zakresie dydaktyki jest prowadzenie kierunku ‘logistyka’ na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (studia licencjackie i inżynierskie) oraz studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, a także kierunku ‘logistics’ na studiach stacjonarnych II stopnia, gdzie zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Pracownicy Katedry są promotorami prac dyplomowych inżynierskich, licencjackich i magisterskich z zakresu zarządzania i logistyki wieńczących wszystkie te rodzaje studiów.

Część zajęć odbywa się w laboratorium „Opakowań” wyposażonym w sprzęt    i oprogramowanie do identyfikacji za pomocą RFID. Wśród nauczanych przedmiotów znajdują się między innymi logistyka, zarządzanie logistyczne,  centra logistyczne, logistyka międzynarodowa, logistyka dystrybucji,  logistyka produkcji, logistyczna obsługa klienta, infrastruktura transportu, ekonomika transportu, a na kierunku ‘logistics’ wśród przedmiotów znajdują się Logistics Management, Operations Research and Optimization Theory, Information Technology in Logistics, Organization and Management of Transport Processes.

Studenci szczególnie zainteresowani logistyką mogą uczestniczyć w zajęciach kół naukowych ‘Logistyk’   i ‘Incoterms’. Koła zrzeszają studentów zainteresowanych problematyką logistyki i zarządzania logistycznego oraz międzynarodowymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem pragnących poszerzać zakres posiadanej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych.

Najnowsze osiągnięcia Katedry

W obszarze rozwoju naukowego:
– uzyskanie w ostatnim czasie przez 3 pracowników stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz wypromowanie licznych doktorów nauk o zarządzaniu. Samodzielni pracownicy Katedry są opiekunami naukowymi doktorantów oraz recenzentami  w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

W obszarze organizacyjnym:
– 14 – 15.11.2016: organizacja we współpracy z innymi ośrodkami konferencji ‘The 4th Global Conference on Business and Social Sciences 2016 Contemporary Issues in Business and Social Sciences Research: A Dubai Initiative’ Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie

– 1- 3.06.2016: organizacja we współpracy z innymi ośrodkami konferencji ‘5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (IEEE ICALT’2016)’, Kraków

– 29.9. – 2.10. 2016: organizacja we współpracy z innymi ośrodkami konferencji ‘VI. International Scientific Conference. Management 2016. International Business and Management, Domestic Particularities and Emerging Markets in the Light of Research’, High Tatras, Słowacja

– 21-22.04.2016: organizacja we współpracy z Uniwersytetem w Miskolcu ‘MultiScience – XXX. microCAD International Multidiscyplinary Scientific Conference’

– 09 –10.03.2016: organizacja II Konferencji ‘Logistyka 2016. Logistyka w naukach o zarządzaniu’ we współpracy z Katedrą Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Instytutu Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Zakładem Logistyki  Przedsiębiorstw Wojskowej Akademii Technicznej oraz Zakładem Logistyki  i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego.

– 30.06.2015: utworzenie w porozumieniu z Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania PCz Integracyjnego Centrum Rozwoju w Zarządzaniu (ang. Integrative Centre of Management Development), będącego grupą zrzeszającą jednostki naukowe zainteresowane zarządzaniem i innowacyjnością.

– 9.06.2015: organizacja II Austriacko–Polskiego Forum Gospodarczego ‘Zarządzanie – integracja – współpraca w świetle doświadczeń polskich i austriackich’ dla przedsiębiorstw z Częstochowy oraz regionu częstochowskiego

– 22.05.2015: organizacja we współpracy z innymi ośrodkami konferencji ‘4th IEEE International Conferenceon Advanced Logistics and Transport ICALT’2015’, Francja

– 4-5.03.2015: organizacja ‘I Konferencji Naukowej ‘Logistyka 2015. Logistyka w naukach o zarządzaniu’ Organizatorami byli: Katedra Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Instytut Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego Politechniki Częstochowskiej, Zakład Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego, oraz Zakład Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego

– 5.09.2014 – 1.02.2016: regionalny projekt ‘Edukacja dla rozwoju badań i innowacji’ (nr projektu FSS/2013/HEI/W/0050), finansowany ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FRSE), ustanowionego w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG (działanie Rozwój Polskich Uczelni). Projekt realizowany był przez konsorcjum, w skład którego weszły: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jako Lider (Beneficjent) oraz 7 Instytucji Partnerskich: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Łódzka, Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości” oraz Uniwersytet w Stavanger (Norwegia).

Ważne publikacje

1. NOWAKOWSKA-GRUNT J., KOWALCZYK A., WOJTASZEK H.: IT Management Systems in the Supply Chain, World Scientific News Vol 104, 2018
2. ŚLUSARCZYK B., HASEEB M., HUSSAIN H. I.: Fourth Industrial Revolution: a Way Forward to Attain Better Performance in the Textile Industry, Engineering Management in Production and Services Vol 11, 2019
3. STAROSTKA-PATYK M., PACUD A.: Communication Strategies of Czestochowa City and Transport Problems of People with Additional Requirements, World Scientific News Vol. 125, 2019
4. KOT S., HASSAN A.S., MEYER D.F. : Effect of Institutional Quality and Wealth from Oil Revenue on Economic Growth in Oil-Exporting Developing Countries, Sustainability Vol 11, 2019
5. BASKIEWICZ N.: Coordination of Cooperation in the Field of Logistics in the Automotive Industry, [w] Logistics and Organizations – Brazilian and Polish Experience (red.) OTOLA I., GRABOWSKA M., OKANO Marcelo T., Wyd. Centro Estadual de Educacao Tecnologica Paula Souza, Sao Paulo, 2018
6. CICHOŃ S.: The Role of Digitization in the Relations of Public Officials with Clients in the Logistic Management of Public Administration, Supply Chain Management Journal Vol 9, 2018
7. KADŁUBEK M.: Freight Transport Development Forecasts in Enterprises Management, Global Journal of Environmental Science and Management-GJESM Vol 5, 2019
8. KOZERSKA M., KRZYWDA D.: Wpływ portów morskich na funkcjonowanie łańcuchów dostaw, Gospodarka Materiałowa & Logistyka nr 12 (1288), 2018
9. PACHURA A.: Talents, Projects and Management – Attempt at Synthesis, Polish Journal of Management Studies Vol 19, 2019
10. SAŁEK R.: Organizational Aspects and Planning in the Management of the Processes of Road Oversize Cargo Transport, [w] Logistics and Organizations – Brazilian and Polish Experience (red.) OTOLA I., GRABOWSKA M., OKANO Marcelo T., Wyd. Centro Estadual de Educacao Tecnologica Paula Souza, Sao Paulo, 2018