Strona internetowa Katedry Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwawww.qpij.pl


Działalność naukowo-badawcza

Główne obszary badań naukowych Katedry Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa dotyczą modelowania i doskonalenia procesów produkcyjnych, systemu Lean Manufacturong i Six Sigma, przemysłu 4.0, wytrzymałości materiałów, elementów ochrony środowiska, zarządzania jakością, TPM, PAMCO, nowoczesności części podzespołów maszyn (skala Parkera i metoda ABC technologii), wybranych zagadnień bezpieczeństwa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach Katedry funkcjonuje Laboratorium Ergonomii i Kształtowania Środowiska Pracy oraz Pracownia Symulacji Procesów Produkcyjnych i Logistycznych. Wymienione obszary badań są podstawą zarządzania jakością i produkcją, doskonalenia procesów.

Tematyka badawcza jest ściśle powiązana z procesem dydaktycznym, realizowanym w Katedrze. Realizowane są prace naukowo-badawcze z zakresu zarządzania produkcją i jakością oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W zakresie zapewnienia jakości materiałów konstrukcyjnych i produktów współpracujemy z Żylińskim Uniwersytetem na Słowacji, natomiast w zakresie problematyki zarządzania ochroną środowiska z VSB-TU Ostrava w Czechach.

Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa w ciągu ostatnich kilku lat realizowała następujące projekty międzynarodowe:
1. Fundusz Mikro (powierzchnia 3,3) Transgraniczna Program Operacyjny Współpracy Czechy – Polska 2007-2013: projekty numer CZ.3.22/3.3.04/13.03593, CZ.3.22/3.3.04/13.03613, CZ.3.22/3.3.04/13.04175.
2. Projekt Tempus nr 544024-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES.
3. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki: projekty nr 60900009, 11030020, 21120319, 21220002, 11130004, 11020163, 11230002, 11310223, 21520171.
4. Projekt VEGA Nr 1/0067/11, 1/0079/14.
5. SRDA SKL-PL-0061-09/7993/2010.
6. AUF (AgenceUniversitaire de la Francophonie) – Francophone action plan: CE/MB/871/2012.
7. ECO-SANDWICH – energy Efficient, Recycled Concrete Sandwich Façade Panel.

Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa realizuje zlecenia dotyczące konsultacji, badań i ekspertyz dla przemysłu z zakresu modelowania i doskonalenia procesów produkcyjnych oraz szeroko rozumianej problematyki projakościowej. Oferowana jest także pomoc w tłumaczeniach technicznych na język angielski i włoski. Jesteśmy w stanie realizować w oparciu o zasoby własne, jak i zewnętrzne szkolenia oraz audyty jakościowe, bezpieczeństwa, środowiskowe i technologiczne. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.

Działalność dydaktyczna

Obecnie Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa prowadzi zajęcia na następujących kierunkach: Zarządzania Jakością i Produkcją (I stopień), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I i II stopień), BHP (I i II stopień), Logistyka (I stopień), Zarządzanie (I stopień), Turystyka i Rekreacja (I stopień), Management (II stopień), Quality and Production Management (I stopień), EFE. W ramach tych kierunków prowadzone są następujące zajęcia:

1. Zarządzanie Jakością i Produkcją (I stopień): Procesy i techniki produkcyjne, Materiały w procesach produkcyjnych, Zarządzanie własnością przemysłową, Grafika inżynierska i rysunek techniczny, Zarządzanie produkcją i usługami, Zarządzanie jakością, Gospodarka odpadami przemysłowymi, Zarządzanie BHP, Kształtowanie środkowska pracy, Podstawy maszynoznawstwa, Podstawy projektowania inżynierskiego, Metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, Zarządzanie projektem inżynierskim, Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, Harmonogramowanie i sterowanie produkcją, Statystyczne sterowanie procesami, Lean Manufacturing, Dokumentacja systemu jakości i BHP, Kontrola jakości w procesach specjalnych, Symulacja komputerowa procesów produkcyjnych, Zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń, Systemy produkcyjne, Six sigma, Zasoby technologiczne, Projekt inżynierski I, Projekt inżynierski II.

2. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I i II stopień): Zarządzanie jakością, Metody badania jakości wyrobów, Procedury uzyskiwania znaków jakości, Systemy jakości, Kontrola jakości wyrobów, Inżynieria jakości, Zarządzanie produkcją i usługami, Systemy produkcyjne, Procesy produkcyjne I, Procesy produkcyjne II, Projektowanie systemów produkcyjnych, Organizacja systemów produkcyjnych, Czystsza produkcja, Doskonalenie strumieni wartości, Doskonalenie procesów wytwórczych i usługowych, Doskonalenie procesów i wyrobów, Technologia produkcji opakowań, Grafika inżynierska, Parki technologiczne, Zasoby technologiczne, Transport międzyoperacyjny, Praca przejściowa, Seminarium,  Seminarium dyplomowe, Seminarium dyplomowe – praca magisterska.

3. BHP (I i II stopień): Inżynieria jakości, Badanie własności użytkowych wyrobów, Inżynieria produkcji i usług, Nowoczesne techniki wytwarzania, Techniki wytwarzania II, Projektowanie elementów maszyn i urządzeń, Komputerowe wspomaganie w BHP i OS, Komputerowe wspomaganie służby BHP, Planowanie i realizacja audytów ZBiHP, Integracja systemów zarządzania BHP i OS, Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy, Ergonomia, Projektowanie ergonomiczne, Systemy oceny zgodności i certyfikacji, Wdrażanie systemów zarządzania BHP i OS, Bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych i pomieszczeń, Analiza i ocena zagrożeń, Procedury wdrażania systemów zarządzania BHP, Bezpieczeństwo w transporcie, Bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych i pomieszczeń, Geometria i grafika inżynierska, Ochrona informacji, Materiałoznastwo, Seminarium.

4. Logistyka (I stopień): Zarządzanie produkcją i usługami, Inżynieria materiałowa, Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie i gospodarce magazynowej.

5. Zarządzanie (I stopień): Zarządzanie jakością, Zarządzanie produkcją i usługami.

6. Turystyka i Rekreacja (I stopień): Jakość usług turystycznych.

7. Management (II stopień): Quality Management.

8. Quality and Production Management  (I stopień): Materials in Production Processes, Production scheduling and control, Work safety management, Theory of machines, Industrial waste management, Fundamentals of engineering design, Methods of business organization and management, Production processes and technologies, Industrial property management, Quality management, Production and Management Services, Engineering and technical drawing, Shaping work environment, Engineering project management, Documentation of quality and work safety systems, Computer support for engineering project, Lean Manufacturing, Statistical process control, Quality control in special processes, Computer simulation of manufacturing processes, Management of machinery and equipment operation, Engineering project I, Production systems, Six Sigma, Engineering project II, Technological resources.

9. EFE (I stopień): Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem (Quality and Safety Management), Podstawy inżynierii wytwarzania II – Zarządzanie Produkcją i Usługami (Production Management and Services II), Projekt I i II (Project I and II).

Do Katedry przypisane są specjalność „Zarządzanie produkcją i jakością” na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji dla studiów dziennych oraz zaocznych inżynierskich, „Zarządzanie produkcją” na kierunku Zarządzanie oraz „Doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych” na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji dla studiów II stopnia dziennych oraz zaocznych.

Absolwent specjalności „Zarządzanie produkcją i jakością” i „Doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych” nabywa umiejętności dotyczące rozwiązywania problemów dotyczących jakości (przy zastosowaniu różnych metod, narzędzi i technik), wdrażania systemów zarządzania jakością oraz doskonalenia systemów produkcyjnych. Jest on przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych na stanowiskach kierowniczych np. pełnomocnik ds. jakości, specjalista ds. organizacji produkcji.

Pracownicy Katedry Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa oferują pomoc studentom w czasie trwania studiów, nie tylko w zakresie konsultacji zajęć czy prac dyplomowych, ale także innych problemów życiowych. To nie tylko wykładowcy, ale pedagodzy. Wielu studentów kontaktuje się z pracownikami również po studiach w celu konsultacji obowiązków zawodowych, które mają wykonać. Często piszą, aby przedstawić efekty, jakie na ich życie wywarły studia oraz pochwalić się zawodowymi sukcesami, które osiągnęli dzięki studiom.

Koła Naukowe prowadzone w ramach Katedry

Przy Katedrze Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa działają dwa Koła Naukowe: “Promotor Jakości” i “Erasmus+Manager”.

Działalność koła naukowego “Promotor Jakości” skupia się na czterech obszarach, tj.: 1. Współpraca z przemysłem, wyjazdy do przedsiębiorstw produkcyjnych, 2. Organizacja spotkań ze środowiskiem naukowym i biznesowym, 3. Udział w konferencjach, sympozjach naukowych, 4. Prowadzenie prac naukowo-badawczych i pisanie publikacji naukowych. Podstawowym celem działalności Koła jest promowanie, rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu szeroko pojętej jakości poprzez aktywność członków Koła na różnych płaszczyznach. Celem Koła jest także integracja studentów z różnych kierunków studiów, w szczególności z kierunku Zarządzanie Jakością i Produkcją oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na WZ oraz ich mobilizacja do ponadstandardowej aktywności. Opiekunem koła naukowego jest dr inż. Krzysztof Knop. Szczegółowe informacje na temat koła znajdują się na stronie: https://www.qpij.pl/promotor-jakosci

Studenckie Koło Naukowe “Erasmus+Manager” działa od maja 2016 roku, jego głównym celem programowym jest promocja wiedzy na temat międzynarodowych programów stypendialnych (m.in. Erasmus+, Ceepus, Visegrad, Fulbright) oraz integracja studentów Wydziału Zarządzania i studentów zagranicznych, którzy studiują bądź też studiowali na Wydziale Zarządzania w ramach programu Erasmus+ oraz innych studenckich programów stypendialnych. Opiekunem koła naukowego jest dr inż. Reanta Stasiak-Betlejewska. Szczegółowe informacje na temat koła znajdują się na stronie: https://www.qpij.pl/erasmus.plus.manager

Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa w ramach pracy Kół Naukowych oraz prowadzonych zajęć organizuje dla studentów wyjazdy do różnych zakładów przemysłowych (m.in. Huta Częstochowa, Browary Tyskie, Fiat, Huta Szkła w Zawierciu). Dzięki temu studenci mogą zobaczyć rzeczywiste procesy produkcyjne, ich przebieg, działanie przedsiębiorstwa. Mogą zapytać pracowników odwiedzanych przedsiębiorstw o ich pracę, problemy z nią związane.

Katedra oraz prowadzone Koła Naukowe umożliwiają studentom uczestnictwo w kursach na auditorów wewnętrznych różnych systemów zarządzania, co jest dużym atutem na rynku pracy. Studenci mają również możliwość pisania pierwszych artykułów naukowych wspólnie z pracownikami Katedry, co daje dodatkowe punkty przy staraniu się o stypendium Rektora.

Osiągnięcia jednostki w okresie ostatnich 10 lat

W okresie ostatnich 10 lat pracownicy Katedry Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa uzyskali dwie nominacje profesorskie i dwa stopnie doktora habilitowanego. W tym czasie również wykonano i obroniono prace doktorskie z dyscyplin naukowych: dwie inżynieria materiałowa, dwa z budowy i eksploatacji maszyn, pięć z zarządzania i trzy z metalurgii. Obecnie w Katedrze Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa otwarte są dwa przewoda doktorskie.

Kontakty z zagranicznymi ośrodkami naukowymi

Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa nawiązała kontakty z ośrodkami naukowymi z Rosji (Sankt Petersburg, Nowosybirski, Samara, Omsk, Tymen, Jekaterynburg), na Słowacji (Żilina, Nitra, Zvolen, Bystrica, Kosice, Trnava), w Czechach (Ostrawa, Zlin, Usti nad Labem, Brno, Pardubice), na Litwie (Wilno), w Niemczech (Drezno), na Węgrzech (Budapeszt), w Chorwacji (Zagreb), we Włoszech (Milano, Trento), w Wielkiej Brytanii (Kingston, Londyn), w Holandii (Dronten), w Serbii (Bar).

Konferencje organizowane i współorganizowane przez Katedrę

Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa jest organizatorem lub współorganizatorem 7 cyklicznych międzynarodowych konferencji naukowych: Quality Production Improvement (https://www.qpij.pl/qpi13), System Safety: Human – Technical Facility – Environment (https://www.qpij.pl/czoto), MAPE (https://www.qpij.pl/mape3), HDMK (https://www.qpij.pl/hdmk), Human Potential Development (https://frcatel.fri.uniza.sk/hrme/ConfHPM/), WoodEMA (//www.woodema.org/), International Colloquium on Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry. Międzynarodowe konferencję pozwalają nie tylko na wymianę wiadomości, poglądów między naukowcami i poznanie światowych trendów w nauce, ale także na pogłębienie współpracy między naukowcami oraz przemysłem z Polski i z zagranicy.

Czasopisma współwydawane przez Katedrę

Aby ułatwić publikacje pracownikom i studentom Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa stworzyła w 2013 roku czasopismo Production Engineering Archives (https://pea-journal.eu/), które obecnie w znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW z 5 punktami i jest indeksowane w bazach BazTech oraz ICI Journals Master List. W grudniu 2016 roku uruchomiono także czasopismo Archiwum Wiedzy Inżynierskiej (Archives of Engineering Knowledge) (https://www.qpij.pl/archiwum-wiedzy-inzynierskiej), w którym mogą publikować studenci. Pracownicy rozpoczęli starania o indeksacje również w innych znanych bazach.

Nagrody i wyróżnienia

Pracownicy Katedry Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa wielokrotnie byli nagradzani nagrodami rektorskimi za działalność naukową i organizacyjną. W 2014 i 2015 roku Katedra otrzymała certyfikat Jakość Roku w kategorii: nauka.

Aktualne wydarzenia w Katedrze

-> 9th International Conference SYSTEM SAFETY: HUMAN – TECHNICAL FACILITY – ENVIRONMENT, 14 December 2020, VIRTUAL CONFERENCE. Link do konferencji: https://conf.qpij.pl/czoto/