Zdjecie Katedry Informatyki Ekonomicznej

Pracownicy

prof. dr hab. Dorota Jelonek – Kierownik Katedry
dr hab. Piotr Pachura prof. PCz – Zastępca Kierownika Katedry
dr hab. inż. Anna Brzozowska, prof. PCz
dr Paula Bajdor – Adiunkt
dr inż. Andrzej Chluski – Asystent
dr inż. Damian Dziembek – Adiunkt
dr Aleksandra Grabińska – Adiunkt
dr Agata Kielesińska – Adiunkt
dr inż. Tomasz Lis – Adiunkt
dr Ewa Moroz – Adiunkt
dr hab. Tomasz Nitkiewicz, prof. PCz
dr Agnieszka Ociepa-Kubicka – Adiunkt
dr inż. Ilona Pawełoszek – Adiunkt
dr Aleksandra Ptak – Adiunkt
dr inż. Katarzyna Rozpondek – Adiunkt
dr Cezary Stępniak – Adiunkt
dr inż. Tomasz Turek – Adiunkt
dr Anna Zelga-Szmidla – Adiunkt
dr inż. Leszek Ziora – Adiunkt

Działalność dydaktyczna

Obecnie Katedra Informatyki Ekonomicznej i Ekosystemów Zarządzania prowadzi zajęcia na następujących kierunkach:

  • Design i Zarządzanie Projektami,
  • Gospodarka Przestrzenna,
  • Finanse i Rachunkowość,
  • Logistyka Inżynierska,
  • Logistyka,
  • Logistics,
  • Management,
  • Menadżer żywności i żywienia,
  • Turystyka i Rekreacja,
  • Zarządzanie.

Obszary dydaktyczne są ściśle związane z zainteresowaniami naukowymi pracowników. Prowadzimy zajęcia z przedmiotów takich jak: technologie informacyjne, technologie internetowe, e-commerce, e-gospodarka, systemy informacyjne zarządzania, procesy informacyjne zarządzania, zarządzanie procesami, modelowanie procesów, informatyczne wspomaganie procesów biznesowych, zintegrowane systemy zarządzania czy zarządzanie projektem.

W procesie dydaktycznym wykorzystywane są nowoczesne rozwiązania informatyczne. Firma Macrologic (obecnie od stycznia 2018r. Asseco Business Solutions S.A) od ponad 10 lat udostępnia do celów dydaktycznych kolejne, nowsze wersje zintegrowanego systemu Xpertis, a w roku 2017 Katedra uzyskała dostęp do najnowszej wersji systemu Merit, który bazuje na podejściu procesowym. Zajęcia prowadzone są również w systemie e-learningowym, który zyskał na popularności dzięki szkoleniom dla nauczycieli akademickich PCz organizowanym przez dr hab. Dorotę Jelonek prof. PCz, przewodniczącą Zespołu ds. e-learningu w PCz (2012-2016) oraz ekspertów – członków Zespołu, w tym także dr Tomasza Turka.
Pracownicy Katedry IE ukończyli w 2016 r. w Poczdamie certyfikowane szkolenie z zakresu użytkowania zintegrowanego systemu informatycznego SAP, co pozwoliło na prowadzenie atrakcyjnych zajęć na specjalności nowe usługi biznesowe. Dzięki współpracy z firmą TRW Centrum Finansowe ukierunkowano tematykę zajęć na przygotowanie absolwentów do pracy z modułami systemu SAP dedykowanymi finansom i rachunkowości w przedsiębiorstwie międzynarodowym.

Działalność naukowo-badawcza

Kierunki badań naukowych prowadzonych w Katedrze IE są zogniskowane wokół szeroko rozumianych możliwości wykorzystania ICT w zarządzaniu organizacjami, we wdrażaniu systemów informacyjnych zarządzania, w rozwijaniu podejścia procesowego w zarządzaniu oraz zarządzaniu procesami.

Najważniejsze osiągnięcia

Katedra jest organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości”.

Historia Katedry

Pomysł powstania jednostki organizacyjnej na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej zajmującej się tematyką informatyki ekonomicznej powstał na początku roku 1998 w trakcie nieformalnych rozmów Prof. Marii Nowickiej-Skowron z Profesorem Adamem Nowickim z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i urzeczywistnił się z początkiem nowego roku akademickiego. Od 1 października 1998 roku formalnie rozpoczyna działalność Zakład Informatyki Ekonomicznej, który decyzją Rady Wydziału Zarządzania w marcu 2000 zostaje przekształcony w Katedrę Informatyki Ekonomicznej.
Kierownikiem jednostki przez 16 lat był prof. Adam Nowicki. Od 2014 r. funkcję tę pełni dr hab. Dorota Jelonek prof. PCz, która przez 14 lat obejmowała stanowisko zastępcy kierownika Katedry. Skład osobowy jednostki ulegał zmianom, były to zarówno przyjęcia nowych pracowników, jak i odejścia pracowników do sfery działalności biznesowej.

W rozwoju naukowym oraz w definiowaniu obszarów badań niezwykle ważne są katedralne seminaria jako forum twórczej dyskusji nad prezentowanymi rozwiązaniami problemów badawczych. Asystenci pracujący nad rozprawami doktorskimi uczestniczyli także w konsorcjach doktoranckich organizowanych przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej. Obecnie wszyscy doktorzy prowadza badania naukowe w obszarach, które stanowią istotę ich zainteresowań naukowych, a zgromadzone wyniki badań oraz studiów literaturowych stają się materiałem do książek i artykułów naukowych.

W 2004 roku pracownicy Katedry IE zorganizowali w Morsku Konferencję Naukową NTIE „Informatyka ekonomiczna. Przegląd naukowo-dydaktyczny”. Katedra jest także organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości”. W roku 2017 odbyła się jej piąta edycja. W każdej uczestniczyło ponad 100 osób z kilkunastu ośrodków akademickich w Polsce.

Prawie wszyscy pracownicy Katedry IE od wielu lat są członkami Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Prof. dr hab. Adam Nowicki pełnił funkcję prezesa Towarzystwa w latach 2002-2007, a dr hab. Dorota Jelonek prof. PCz jest członkiem Zarządu od 2011 r. Pracownicy Katedry IE należą także do: Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania przy PAN O. Katowice, Stowarzyszenia E-Learningu Akademickiego (SEA), TNOiK, Eurasia Business  and Economics Society (EBES), Interational Engineering and Technology Institute (IETI), Stowarzyszenia Menedżerów Jakości.

Za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne pracownicy Katedry IE byli wielokrotnie nagradzani Nagrodami Rektora PCz. W 2008 r. dr Damian Dziembek zdobył I miejsce w Konkursie NTIE na najlepsza pracę doktorską z dziedziny informatyki ekonomicznej. Promotorem pracy był prof. dr hab. Adam Nowicki. Natomiast w 2013 r. komisja konkursowa przystała III miejsce pracy dr Andrzeja Chluskiego, której promotorem była dr hab. Dorota Jelonek prof. PCz.
Zdjecie Katedry Informatyki Ekonomicznej

Na zdjęciu od lewej: Leszek Ziora, Cezary Stępniak, Paula Bajdor, Ilona Pawełoszek, Tomasz Turek, Dorota Jelonek, Anna Brzozowska, Aleksandra Grabińska, Andrzej Chluski, Damian Dziembek