Pierwszy rzqd, od lewej: dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk prof. PCz, dr inż. Edyta Kulej-Dudek, dr inż. Klaudia Smoląg, prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka (dyrektor Katedry, dr inż. Paula Pypłacz, dr inż. Dariusz Dudek, dr hab. inż. Robert Kucęba prof. PCz (zastępca dyrektora Katedry). Drugi rząd, od lewej: dr inż. Artur Wrzalik, dr inż. Paweł Kobis, dr inż. Rafał Niedbał, mgr Grzegorz Chmielarz, dr inż. Adam Sokołowski, dr inż. Mariusz PudłoPierwszy rząd, od lewej: mgr Magdalena Bugaj, dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk prof. PCz,
dr inż. Edyta Kulej-Dudek, dr hab. inż. Klaudia Smoląg prof. PCz, prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka,
dr inż. Paula Pypłacz, dr inż. Dariusz Dudek, dr hab. inż. Robert Kucęba prof. PCz,
dr inż. Marzena Pytel-Kopczyńska.
Drugi rząd, od lewej: dr inż. Artur Wrzalik, dr inż. Paweł Kobis, dr inż. Rafał Niedbał, dr Grzegorz Chmielarz,
dr inż. Adam Sokołowski, dr inż. Mariusz Pudło

Działalność naukowo-badawcza

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Katedry ISZ koncentrują się na szeroko pojętym zastosowaniu technologii informacyjnych w zarządzaniu organizacjami. Problematyka badań obejmuje m.in.: zagadnienia związane z rozwojem systemów informatycznych w strukturach zarządzania i systemów multimedialnych wspomagających komunikację w zarządzaniu, współczesne formy komunikacji z zastosowaniem Internetu Rzeczy i Internetu Wszechrzeczy, Przemysł 4.0, zarządzanie informacją i wiedzą, zarządzanie procesami w organizacjach, zrównoważony rozwój organizacji, innowacje w organizacji, ewolucję gospodarki elektronicznej, wirtualizację procesów zarządzania, telepracę, telenaukę, cloud computing, energetykę prosumencką, bezpieczeństwo energetyczne, eko-innowacje w procesach produkcji oraz usług, adaptację narzędzi sztucznej inteligencji w obszarach zarządzania, wielokryterialne podejmowanie decyzji w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, wspomaganie menedżera w procesie podejmowania decyzji oraz zdolności intuicyjne menedżerów.

Obszarem prac badawczych są również zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych w systemach informacyjnych organizacji gospodarczych. Problematyka zarządzania bezpieczeństwem zasobów niematerialnych koncentruje się m.in. na płaszczyźnie cyfrowego przetwarzania informacji, w tym zaplecza sprzętowego, aplikacyjnego, modelu IT związanego również z pracą zdalną, telepracą, tworzeniem zespołów wirtualnych ze szczególnym uwzględnieniem czynnika ludzkiego. Ważną problematyką badawczą jest również cyfryzacja procesu negocjacji biznesowych, a w szczególności identyfikacja jej roli w realizacji koncepcji zarządzania zorientowanych na współdziałanie. W tym obszarze analizowane są kluczowe aspekty związane z przeniesieniem procesu negocjacji do przestrzeni cyfrowej i jej aktywacji, definiowane są podstawowe koncepty modelowanej ontologii dziedzinowej elektronicznych negocjacji, a w formalizacji wiedzy stosowane są technologie semantyczne.

Prowadzone prace badawcze obejmują także problematykę rozwoju metod kształcenia praktycznego, rozwoju kompetencji cyfrowych, rozwoju kompetencji przekrojowych
(takich jak kreatywność, przedsiębiorczość, współpraca w grupie, komunikatywność), roli społecznej odpowiedzialności w biznesie, zarządzania kreatywnością pracowników.

Koło Naukowe prowadzone w ramach Katedry

 • Inteligentna Organizacja – opiekunem koła jest dr inż. Adam Sokołowski

Konferencje organizowane przez Katedrę

 • XIV Konferencja Naukowa “Multimedia w Biznesie i Administracji” Technologie ICT
  we współczesnym zarządzaniu, 25-26.03.2021 r. (on-line)
  Strona internetowa konferencji: https://multimediawbiznesie.pl/

Aktualne wydarzenia w Katedrze

 • Profesor Leszek Kiełtyka uczestniczy w pracach Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów jako Członek Sekcji II Nauk Ekonomicznych oraz uczestniczy w akredytacjach kierunków nauczania na uczelniach polskich jako ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 • Realizacja międzynarodowego projektu badawczego w ramach Programu INTERREQ Region Morza Bałtyckiego.
  Temat projektu: ECOLABNET Network of Service Providers for Eco-innovations in Manufacturing SMEs / Sieć dostawców usług dla innowacji ekologicznych w MŚP w sektorze produkcyjnym.
  ECOLABNET
  Projekt realizowany przez Wydział Infrastruktury i Środowiska oraz Wydział Zarządzania: Międzynarodowy Komitet Sterujący: prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, koordynator merytoryczny WZ: dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. PCz, koordynator ds. współpracy z partnerami Regionu Morza Bałtyckiego: dr Grzegorz Chmielarz, koordynatorzy zadaniowi: dr inż. Edyta Kulej-Dudek, dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. PCz, dr inż. Dariusz Dudek.
  Czas realizacji projektu: 01.01.2019 – 30.06.2021.
  Charakterystyka projektu: Podstawowe konsorcjum partnerów realizujących projekt tworzy jedenaście instytucji z sześciu krajów regionu Morza Bałtyckiego. Są to instytucje reprezentujące środowisko naukowo-badawcze, małych i średnich przedsiębiorców oraz biznesowe organizacje pośredniczące. Dodatkowo projekt wspiera 15 partnerów stowarzyszonych. Koordynatorem projektu jest VAMK Ltd. University of Applied Sciences Design Centre MUOVA (Finlandia). Misją projektu ECOLABNET jest stworzenie sieci współpracy pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi, organizacjami pośredniczącymi i grupą małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie komercjalizacji ekoinnowacyjnych rozwiązań. Utworzona sieć ma oferować swoją specjalistyczną wiedzę, głównie poprzez wykorzystanie potencjału drzemiącego po stronie instytucji naukowo-badawczych, które oprócz swoistego know-how posiadają zazwyczaj stosowną infrastrukturę, która mogłaby służyć małym i średnim przedsiębiorstwom na etapie przygotowywania ekoinnowacyjnych rozwiązań. Tworzona sieć to także rozwijanie umiejętności prowadzenia aktywnego dialogu i współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
  Szczegółowe informacje o projekcie na stronach: https://ecolabnet.org/, https://ecolabnet.is.pcz.pl/
 • Pracownicy Katedry uczestniczą w realizacji ogólnouczelnianego projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5, w latach 2019-2023.
  Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. PCz.
  Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej
 • Pracownicy Katedry w okresie pandemii COVID-19 wspomagają realizację wszystkich zdalnych zajęć dydaktycznych realizowanych przez Pracowników WZ na platformie
  e-learningowej, jak również realizację zdalnych Rad dyscyplin, Rad dydaktycznych, Obron doktorskich (dr inż. Dariusz Dudek jest Przewodniczącym Komisji ds. jakości kształcenia na odległość – e-learningu).

Z ostatniej chwili

 • Wydana została książka autorstwa prof. Leszka Kiełtyki pt. “INTERNET bazą multimediów w biznesie”. Wydawcą jest “DOM ORGANIZATORA” w Toruniu. ISBN 978-83-7285-912-9.