Koło Naukowe „Bankowiec XXI wieku” powstało w czerwcu 2011 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Opiekunem Koła jest dr inż. Agnieszka Wójcik – Mazur – adiunkt w Katedrze Finansów, Bankowości i Rachunkowości Zarządczej.

Koło Naukowe „Bankowiec XXI wieku” będąc interdyscyplinarną płaszczyzną wymiany poglądów, stymulującą do pogłębiania wiedzy oraz zdobywania praktycznych umiejętności w specyficznym gąszczu zglobalizowanej gospodarki realizuje misję zgodnie z hasłem:

„Nauka…pasja…wiedza…”

Podstawowym celem działalności Koła jest promowanie wiedzy z zakresu szerokorozumianych systemów bankowych oraz ich oddziaływania na gospodarkę realną poprzez rozpoznanie mechanizmów kreacji, cyrkulacji oraz osiadania pieniądza we współczesnej gospodarce.

Realizując cel podstawowy dążymy do realizacji ambitnych celów naukowych polegających na:

– stałej eksploracji problemów współczesnych systemów bankowych,

– antycypowaniu przyszłych zmian w zakresie kierunku i ewolucji systemów bankowych,

– identyfikacji mechanizmów oraz skutków powstania ryzyka systemowego gospodarce globalnej,

– rozpoznaniu zintegrowanego procesu zarządzania ryzykiem w działalności instytucji finansowych w świetle instytucjonalnych rozwiązań.

Cele te realizujemy poprzez stałą wymianę wiedzy z innymi podmiotami zainteresowanymi taką współpracą w tym w szczególności czynnym uczestnictwie w seminariach, konferencjach, spotkaniach, utrzymywaniu stałych kontaktów z praktykami i ekspertami życia gospodarczego reprezentującymi instytucje finansowe oraz podmioty gospodarcze, wybitnymi naukowcami oraz wszystkimi, którzy zainteresowani są współczesnymi problemami świata finansów.

Aktywne uczestnictwo w Kole Naukowym „Bankowiec XXI wieku” umożliwia zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów w grupie, pogłębia zdolności analitycznego myślenia, integruje środowisko akademickie oraz propaguje nowoczesną wiedzę i stymuluje do ciągłego samorozwoju, sprzyja nawiązywaniu pierwszych kontaktów biznesowych i otwiera ciekawe możliwości w zakresie rozwoju kariery zawodowej ugruntowując tym samym wysokie kwalifikacje studentów Wydziału Zarządzania.