Wykaz najważniejszych publikacji:

 • Bajor M.,  Innowacyjne metody pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii [w]  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2017, s. 11-21
 • Bajor M., Impact of electricity tariffs on economic balance of households [w] Proceedings of the 3rd International Conference Contemporary Issues in Theory and Practice of Management (red.) KOROMBEL Anna, ŁAWIŃSKA Olga, OKRĘGLICKA Małgorzata, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2020.
 • Bajor M.,  Szanse i zagrożenia rozwoju energetyki prosumenckiej na terenach wiejskich [w] Energetyka prosumencka. Konsolidacja problematyki społecznej, ekonomicznej i technicznej w aspekcie transformacji polskiego rynku energii elektrycznej (red.) Popczyk Jan, Kucęba Robert, Dębowski Krzysztof, Jędrzejczyk Waldemar, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017, s.207-2016
 • Bień E., (2020) Effectiveness of management of EU funds under the ROPs by municipalities aimed at reducing pollutants in the area of water and sewage management in Poland, Desalination and Water Treatment, Vol. 199, 1–12
 • Bień E., (2020) Management of Available EU Funds and The State of Municipal Waste Management in Poland, Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference, Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, 9593-9606. Soliman Khalid S. (Ed.), ISBN: 978-0-9998551-4-0
 • Bień E., Konodyba-Rorat B., (2020) Time Management in a Group of Working and Non-Working Students, Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference, Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, 9706-9714. Soliman Khalid S. (Ed.), ISBN: 978-0-9998551-4-0
 • Gorzeń-Mitka I. (2018). Leading markers of risk culture in organization. European Journal of Sustainable Development, 7(1), 425-425.
 • Gorzeń-Mitka I. (2019). Interpretive structural modeling approach to analyze the interaction among key factors of risk management process in SMEs: Polish experience. European Journal of Sustainable Development, 8(1), 339-339.
 • Gorzeń-Mitka I., Bilska B., Tomaszewska M., & Kołożyn-Krajewska, D. (2020). Mapping the Structure of Food Waste Management Research: A Co-Keyword Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13), 4798.
 • Kapler M., Cichoń S., Knop U., Information and Communication Technologies in Public Administration in Poland, International Business Information Management (IBIMA), Sewilla, Hiszpania (01 do 02 kwietnia 2020 r.)
 • Kapler M., Cichoń S., Management of Human Resources in Public Administration – Results from Pilot Studies; International Business Information Management (IBIMA), Madryt, Hiszpania (13 do 14 listopada 2019 r.).
 • Kapler M., Piersiala L., Special Economic Zones in Context of Foreign Investment in Poland, 38th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Rabat, Maroko (21 do 22 marca 2019 r.). Konferencja indeksowana w bazach: Web of Science Core Collection.
 • Konodyba-Rorat B., Employer Branding – Effective Building of the Employer Brand – Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges (red) SOLMAN Khalid S., International Business Information Management Conference (35th IBIMA) Seville, Spain 1-2 April, 2020
 • Konodyba-Rorat B., Kultura bezpieczeństwa jako element budowania wizerunku bezpiecznego przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika,Informatyka, Inżynieria, Tom 6, Częstochowa 2018
 • Korombel A. (2017), Apetyt na ryzyko – próba uporządkowania terminologii, Przegląd Organizacji nr 4 (927), s. 47-53.
 • Korombel A., Ławińska O.  (2019),  Building Relations with Generation Z as a Challenge for Social Customer Relationship Management Faced by Modern Enterprises – a Case of Ganeration Z Students, International Journal of Supply Chain Management, pp. 1019-1025.
 • Kuraś P., Cluster Management Standards in Poland in the Context of Sustainable Development, in: Global Journal of Environmental Science and Management (GJESM) 2019, vol. 5 (SI), s. 41-50, DOI: 10.22034/gjesm.2019.05.SI.05, https://www.gjesm.net/article_35440.html.
 • Kuraś P., Description of the Property Valuation Process in Polish Conditions, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 2019, t. 20, nr 3, s. 61-73, DOI: 10.5604/01.3001.0013.7240.
 • Kuraś P., Risk Factors Management In the Process of Real Estate Appraisal. Research Results, in: Education Excellence and Innovation Management: a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, ed. Soliman Khalid S., International Business Information Management Association (IBIMA), Norristown 2020, s. 16066-16078. ISBN: 978-0-9998551-4-1.
 • Lemańska-Majdzik A. (2020), Preferred Organization Management Styles. The Perspective of Polish Family Businesses, in: Education Excellence and Innovation Management: a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges (ed.) Soliman Khalid S., International Business Information Management (IBIMA), pp. 12896-12905.
 • Lemańska-Majdzik A., Okręglicka M. (2020), Organizational Flexibility from the Perspective of the Creation of Cooperation Networks in Family Businesses, IEEE International Symposium on Innovation and Entrepreneurship (TEMS-ISIE), Hangzhou, China, 2019, pp. 1-8, doi: 10.1109/TEMS-ISIE46312.2019.9074329.
 • Lemańska-Majdzik A. (2018), Flexible Activities of the Organization in Implementation of the Sustainable Development Principles in Selected Areas of the Organizations, European, Journal of Sustainable Development, vol. 7, nr 4, pp. 212-222.
 • Lemańska-Majdzik A. (2019), Elastyczność organizacyjna w przedsiębiorstwie rodzinnym, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Ławińska O. (2018). Public-Private Partnership as a Trend of Investment Management in Europe in 2007-2016. Proceedings of the 2nd International Conference Contemporary Issues in Theory and Practice of Management (red.) Okręglicka M., Korombel A., Lemańska-Majdzik A., Częstochowa.
 • Ławińska O., Korombel A. (2019), Generation Z consumers as a challenge for a community manager, “International Journal of Supply Chain Management (IJSCM)”, Vol. 8, No. 4.
 • Ławińska O., Korombel A. (2019), Importance of a Fan Page in Communication of an Enterprise with Members of Generation Z, 34th International Business Information Management Association Conference (34th IBIMA), Madryt, Hiszpania, Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations Through Sustainable Economic Competitive Advantage (red.) Soliman Khalid S.
 • Betakova J., Haviernikova K., Okręglicka M.,  Mynarzova M., Magda R. (2020), The Role of Universities in Supporting Entrepreneurial Intentions of Students Toward Sustainable Entrepreneurship, Entrepreneurship and Sustainability Issues, Vol.8(1), s. 573-589.  https://jssidoi.org/jesi/uploads/articles/29/Betakova_The_role_of_universities_in_supporting_entrepreneurial_intentions_of_students_toward_sustainable_entrepreneurship.pdf
 • Snieska V., Navickas V., Haviernikova K., Okręglicka M., Gajda W. (2020), Technical, Information and Innovation Risks of Industry 4.0 in Small and Medium-Sized Enterprises – Case of Slovakia and Poland, Journal of Business Economics and Management, Vol.21(5), s. 1269-1284. https://journals.vgtu.lt/index.php/JBEM/article/view/12279/9850
 • Okręglicka M. (2019), Orientacja przedsiębiorcza a kultura organizacyjna w małym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Padlowska A., Kapler M., Millennials in the Context of Human Resource Management, [w:] Proceedings of the 3rd International Conference Contemporary Issues in Theory and Practice of Management (red.) KOROMBEL Anna, ŁAWIŃSKA Olga, OKRĘGLICKA Małgorzata, CITPM nr 3, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2020
 • Padlowska A., Professional Activity of Women in Polish Enterprises, [w:] Modernity of Industry and Sciences. Opec Access – CC-BY, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja I Zarządzanie, z.136, 2019
 • Padlowska A., The Role of the Human Resource in Project Management, [w:] Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 (red.) SOLIMAN Khalid S., International Business Information Management (IBIMA), Granada, Hiszpania 2019
 • Sipa M. (2018). The Factors Determining the Creativity of the Human Capital in the Conditions of Sustainable Development, European Journal of Sustainable Development, vol. 7, Issue:2, p.1-13.
 • Sipa M. (2019). What factors determine the creativity of employees? The perspective of entities with a diversified level of innovation, Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020, pp. 9756-9764
 • Smolarek, M., Sipa, M. (2017). The impact of CSR on the competitive position of small and medium enterprises, ed. Jabłoński, A., Sustainability and Scalability of Business: Theory and Practice, Nova Science Publishers, Inc., pp. 267-278.
 • Sitek M. (2018), Assessment of Innovation and Innovation Risk on a Local Real Estate Market in the Context of the National Market. [w:] GIS ODYSSEY 2018 (red.) ĆWIĄKAŁA Paweł, KWARTNIK-PRUC Anita, PUNIACH Edyta, 25th Anniversary Conference Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2018”, Perugia, Włochy (10 do 14 września 2018 r.).
 • Sitek M. (2018), The Risk Involved in Implementation of Innovations in the Real Estate Market. Ekonomia i Prawo, Vol.17, Iss.2, //apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2018.016/15108
 • Sitek M. (2020), Real Estate Mortgage Risk Management on the Eve of the Global Covid-19 Coronavirus Pandemic. [w:] Education Excellence and Innovation Management: a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges (red.) SOLIMAN Khalid S., International Business Information Management (IBIMA), Sewilla, Hiszpania (01 do 02 kwietnia 2020 r.)
 • Skibiński A. (2017) Migration Processes and Their Consequences for the Labour Market in the Visegrad Group Countries – Selected Aspects. Olsztyn Economic Journal no. 12, (1), pp – 79-98
 • Skibiński A. (2017) The Changes of the Population Structure and Its Consequences in Selected EU Countries – Some Aspects. European Journal of Sustainable Development. Vol. 6 (1), pp. 357-368
 • Skibiński A. (2019) Modern Demographic Trends as a Source of Changes in the Approach to Human Resources Management. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 (red.) SOLIMAN Khalid S. International Business Information Management Association, Norristown, pp. 4213 – 4220
 • Włóka M., Social Enterprises in the Context of Public Management, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie 2020, T.21, Nr 1.
 • Otola I., Włóka M., Zarządzanie projektami w samorządach – innowacyjność czy powszechna praktyka? [w:] Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Projekty-procesy-struktury, red. J. Walas-Trębacz, T. Małkus, TNOiK, Toruń 2020.