Katedra Ekonometrii i Statystyki

Katedra Ekonometrii i Statystyki

Konsultacje pracowników Katedry Ekonometrii i Statystyki w przerwie semestralnej

dr hab. Marek Szajt, prof. PCz

dr hab. Robert Janik, prof. PCz

dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz — wtorek godz. 11.00-12.30

dr inż. Marcin Zawada

dr Agnieszka Strzelecka — wtorek godz. 15.30-17.00

dr Sylwia Nieszporska — wtorek godz. 11.00-12.30

dr Wioletta Skrodzka — wtorek godz. 18.00-19.30

dr Aneta Włodarczyk — środa godz. 15.30-17.00

dr inż. Magdalena Scherer — wtorek godz. 09.00-10.30

dr Anna Wiśniewska-Sałek — wtorek godz. 13.00-14.30

mgr Agnieszka Noga — poniedziałek godz. 17.00-18.30

mgr inż. Marcin Gajdos — wtorek godz. 10.00-11.30

Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry koncentruje się na zastosowaniach metod ilościowych – ze szczególnym uwzględnieniem ekonometrii dynamicznej i finansowej – w badaniach ekonomiczno-społecznych. Tematyka naukowo-badawcza obejmuje zagadnienia: analizy innowacyjności i wydatków publicznych z zastosowaniem metod wielowymiarowej analizy danych, modelowania aktywności innowacyjnej oraz wydatków na ochronę zdrowia z uwzględnieniem modeli korekty błędem oraz wielorównaniowych modeli ekonometrycznych opartych na próbie przestrzenno-czasowej, rachunków zdrowia, badania efektywności technicznej szpitali, ekonometrii i ekonomiki zdrowia, kwantyfikacji i pomiaru cech jakościowych, analizy zjawisk zachodzących na europejskim rynku energii elektrycznej, w tym modelowania i prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną, wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła i energii elektrycznej, teorii procesów stochastycznych zarządzania ryzykiem, statystycznymi metodami pomiaru ryzyka, rozwojem rynków finansowych w Polsce i na świecie, rozwojem giełd towarowych, działalnością OFE, ilościowej analizy ekologicznych działań przedsiębiorstw, analizy i modelowania matematycznego procesów logistycznych.

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Statystyka, Statystyka opisowa, Statystyka matematyczna, Ekonometria, Ekonometria zdrowia, Ekonomika zdrowia, Demografia, Biostatystyka, Metody diagnozowania problemów społecznych i zdrowotnych, Rynek usług zdrowotnych, Podstawy farmakoekonomiki, Analiza input-output, Metoda reprezentacyjna, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Analiza matematyczna, Rachunek prawdopodobieństwa, Modelowanie rynków finansowych, Analiza procesów stochastycznych na GPW, Badania operacyjne, Analiza systemowa, Zarządzanie projektami promocji zdrowia, Zarządzanie projektami w systemie zdrowia publicznego, Zarządzanie organizacjami w systemie zdrowia publicznego, Modelowanie z wykorzystaniem procesów niestacjonarnych, Projekty w zdrowiu publicznym.

Osiągnięcia jednostki

Od 1999 roku w Katedrze wypromowanych zostało 8 doktorów nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Siedem doktoratów obroniono na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, w tym jeden w ramach współpracy z Universite Lumiere Lyon II, zaś jeden na Wydziale Socjologiczno-Ekonomicznym w Uniwersytecie Łódzkim. W 1999 roku Katedra była współorganizatorem polsko-francuskiego seminarium Marché – Innovations – Développement Économiques. Rynek – Innowacje – Rozwój ekonomiczny w Uniwersytecie Łódzkim, a w 2005 organizatorem XIV Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania. Od 2011 roku organizuje corocznie konferencje naukowe z cyklu Ryzyko w działalności podmiotów gospodarczych. W 2012 roku obronione zostały dwie habilitacje: “Działalność badawczo-rozwojowa w kształtowaniu aktywności innowacyjnej w Unii Europejskiej” na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Uniwersytwcie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz “Efektywność ekonomiczna i sprawność ekologiczna logistyki zwrotnej” na Wydziale Zarządzania w Politechnice Częstochowskiej .

Wykaz najważniejszych publikacji z ostatnich lat

Kowalik J., (2016), Ekonomiczne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w UE. Analiza przestrzenno-czasowa=Economic Conditions of Innovation of Enterprises in the EU. Space-Time Analysis, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 97, s. 169-180
Kowalik J., (2017), Biogas Plants as an Element of Prosumer Energy Development in the European Union, PEOPLE: International Journal of Social Sciences, Vol.3, Iss.2, 2017, pp. 719-729, (wsp. M. Zawada, R. Kucęba)
Kowalik J., (2018), Spatial Differentiation of Energy Poverty in EU Countries, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol.164, (wsp. M. Zawada, R. Kucęba, M. Szajt)
Mesjasz–Lech A., (2017), Sustainable Logistics of End-of-life Vehicles – Trends in Europe, Trends Economics and Management, Vol 11, Iss. 28, pp. 47-61
Mesjasz–Lech A., (2018), Evolution of e-Sales as a Form of e-Entrepreneurship in Poland: an Analysis of Opportunities and Threats, International Journal of Ambient Computing and Intelligence, Vol. 9, Iss. 2, pp. 43-54
Mesjasz–Lech A., (2018), Circular Economy and Reverse Logistics – Elements of European Integration System, Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 (ed.) M. Stanickova, L. Melecky, E. Kovarova, K. Dvorokova, VSB – Technical University of Ostrava, pp. 1043-1053
Nieszporska S., (2017), Priorities in the Polish health care system, The European Journal of Health Economics, 18, pp. 1–5, 28 September 2016.
Nieszporska S., (2018), The Polish Healthcare System Towards the European Union Challenges, Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 (ed.) M. Stanickova, L. Melecky, E. Kovarova, K. Dvorkova, VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava, pp. 1084-1091.
Nieszporska S., (2019), Analysis of Healthcare Systems by Using Systemic Approach, Complexity, Vol. 2019, Article ID 6807140, 12 stron, (wsp. A. Bielecki)
Noga A., (2016), Comparison of the Classical Variation Coefficient with Calculated with the Ring Method for Survey BOST Results, Production Engineering Archives, Vol.11, nr 2, Częstochowa, (wsp. S. Borkowski)
Noga A., (2017), Identyfikacja obszarów wymagających ciągłego doskonalenia u producenta wózków dla lale, Zarządzanie Jakością, Instytut Doskonalenia Organizacji sp. z o.o., Warszawa
Noga A., (2018), Influence of the human factor on the evaluation of the production process, [in:] Proceedings of the 2nd International Conference Contemporary Issues in the Theory and Practice of Management, (ed.) M. Okręglicka, A. Korombel, A. Lemańska-Majdzik, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, (wsp. A. Ptak)
Scherer M., (2017), Decision support for reverse logistics using neural networks, Selected Topics in Contemporary Mathematical Modeling, [in:] Selected Topics in Contemporary Mathematical Modeling, (ed.) A. Grzybowski, Publishing Office of Czestochowa University of Technology, Częstochowa, pp. 123-131
Scherer M., (2018), Company Bankruptcy Prediction with Neural Networks, [in:] Artificial Intelligence and Soft Computing 2018. Part I (ed.) L. Rutkowski. R. Scherer, M. Korytkowski, W. Pedrycz, R. Tadeusiewicz, J.M. Żurada, Springer, Cham, pp. 183-189, (wsp. J. Pozorska)
Scherer M., (2018), Multi-Layer Neural Networks for Sales Forecasting, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, Vol. 17, Iss. 1, pp. 61-68
Skrodzka W., (2018), Comparative analysis of sustainable energy development in Poland against selected European Union Countries, Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 (ed.) M. Stanickova, L. Melecky, E. Kovarova, K. Dvorokova, Ostrava, pp. 1297-1307
Skrodzka W., (2019), Concentrated Solar Power Plants with Molten Salt Storage: Economic Aspects and Perspectives in the European Union, International Journal of Photoenergy, vol. 2019, Article ID 8796814, 10 stron, (wsp. A. Bielecki, S. Ernst, I. Wojnicki)
Skrodzka W., (2019), Sustainability Indicators and Environmental Safety Management as Illustrated with an Example of the Polish Energy Sector, [in:] System Safety: Human – Technical Facility – Environment (ed.) R. Ulewicz, R. Nikolic, De Gruyter Poland, pp. 398-405, (wsp. O. Kiriluk)
Strzelecka A, (2017), Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do oceny zdolności separacyjnej determinant efektywności technicznej szpitali, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 1992, z. 113, s. 457-467
Strzelecka A., (2018), Wybrane standardy elektronicznej wymiany informacji w podmiotach leczniczych = Selected Standards of Electronic Information Exchange in Medical Entities, Informatyka Ekonomiczna, nr 4(50), s. 160-168
Strzelecka A., (2019), Health Expenditure by Sources of Financing in the System of Health Accounts. Methods Facilitating the Management of Health Care, [in:] Organizations in the Face of Growing Competition in the Market (ed.) A. Ujwary-Gil, N.R. Potoczek, Polish Academy of Sciences, pp. 243-258
Szajt M., (2017), Zmiany w ruchu turystycznym Unii Europejskiej w latach 2002-2014 na poziomie regionalnym, analiza statystyczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 477, s. 272-280
Szajt M., (2017), Sektory oparte na wiedzy a aktywność patentowa – próba określenia relacji w ujęciu statystycznym, Barometr regionalny, Tom 15, Nr 4, s. 15-22
Szajt M., (2018), Zmiany na rynku usług turystycznych w Polsce w ujęciu regionalnym. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(1), s. 85–95
Włodarczyk A., (2018), The EU Climate Policy and Its Impact on Market Value of Aviation Sector Companies, Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018, (ed.) Stanickova M., Melecky L., Kovarova E., Dvorokova K., Ostrava, pp. 1594-1604
Włodarczyk A., (2018), Decoupling economic growth from carbon dioxide emissions in the EU countries, Montenegrin Journal of Economics, Vol. 14, no.1, pp. 7-26, (wsp. M. Piłatowska)
Włodarczyk A., (2019), Economic and environmental performance analysis of Polish energy companies, Global Journal of Environmental Science and Management, vol. 5, pp. 1-11
Wiśniewska-Sałek A., (2018), Badanie potencjału gospodarczego regionu w kontekście identyfikacji inteligentnych sieci, Przegląd Organizacji, nr 4 (939), s. 40-46
Wiśniewska-Sałek A., (2019), Knowledge Management – Education in the Light of Industry 4.0, [in:] System Safety: Human – Technical Facility – Environment (ed.) R. Ulewicz, R.R. Nikolic, De Gruyter Poland, pp. 969-977, Warszawa
Wiśniewska-Sałek A., (2019), Industry 4.0 – “Employee 4.0” in the Light of Teaching and Learning [in:] Quality Production Improvement. QPI 2019 (ed.) R. Ulewicz, B. Hadzima, De Gruyter Poland, pp. 9-18, Warszawa, (wsp. D.H. Na Ayutthaya, D. Mequtta, W. Chattinnawat)
Zawada M., (2016), Energy Efficiency in the Context of Low-Stack Emissions Reduction on the Example of the City of Czestochowa, Transportation Research Procedia, Vol. 16, pp. 587-897, (wsp. M. Starostka- Patyk)
Zawada M., (2018), New Services of Energy Companies, European Journal of Service Management, Vol. 26 nr 2, pp. 345-351
Zawada M., (2018), Application of Statistical and Econometric Tools in The Analysis of Air Pollution Level on The Example of Czestochowa. Folia Oeconomica Stetinensia, 18(2), pp. 144-158, (wsp. M. Szajt)

 

 

 

m.szajt

dr hab. Marek Szajt, prof. PCz

Kierownik

Stanowisko: profesor uczelni
Pokój służbowy: 51/DS4
Telefon: 34 3250 384
E-mail: marek.szajt@pcz.pl

 

dr hab. Robert Janik, prof. PCz

Stanowisko: profesor uczelni
Pokój służbowy: 47/DS4
Telefon: 34 3250 851
E-mail: robert.janik@pcz.pl

a.mesjasz-lech

dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz

Stanowisko: profesor uczelni
Pokój służbowy: 40/DS4, 103z
Telefon: 34 3250 388
E-mail: agata.mesjasz-lech@pcz.pl; a.mesjasz-lech@pcz.pl

m.zawada

dr inż. Marcin Zawada

zastępca kierownika

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 48/DS4
Telefon: 34 3250 383
E-mail: marcin.zawada@pcz.pl

 

dr Agnieszka Strzelecka

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 50/DS4
Telefon: 34 3250 384
E-mail: agnieszka.strzelecka@pcz.pl

dr Sylwia Nieszporska

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 50/DS4
Telefon: 34 3250 384
E-mail: sylwia.nieszporska@pcz.pl

 

dr Jan Kowalik

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 48/DS4
Telefon: 34 3250 384
E-mail: jan.kowalik@pcz.pl

 

dr Wioletta Skrodzka

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 40/DS4
Telefon: 34 3250 384, 3250 350
E-mail: wioletta.skrodzka@pcz.pl

 

a.wlodarczyk

dr Aneta Włodarczyk

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 50/DS4
Telefon: 34 3250 384
E-mail: aneta.wlodarczyk@pcz.pl

 

dr inż. Magdalena Scherer

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 100/DS4
Telefon: 34 3250 487
E-mail: magdalena.scherer@pcz.pl

dr Anna Wiśniewska-Sałek

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 99/DS4
Telefon: 34 3250 242
E-mail: a.wisniewska-salek@pcz.pl

 

mgr Agnieszka Noga

Stanowisko: starszy wykładowca
Pokój służbowy: 108/DS4
Telefon: 34 3250 489
E-mail: agnieszka.noga@pcz.pl

mgr inż. Marcin Gajdos

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 48/DS4
Telefon: 34 3250 384
E-mail: marcin.gajdos@pcz.pl

 

mgr Małgorzata Lipska

Stanowisko: asystent
E-mail: malgorzata.lipska@pcz.pl