Nasza misja: Nie ma nic cenniejszego od wiedzy

Scientia nulla res praestantior

Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej to jednostka naukowa z prawie 25-letnią tradycją kształcenia specjalistów z zakresu zarządzania. Efektywne funkcjonowanie Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej jest wynikiem harmonijnej współpracy ludzi – reprezentantów władz Politechniki Częstochowskiej, pracowników naukowo-dydaktycznych i kadry administracyjnej. To ludzie tworzą, budują i organizują Uczelnię i Wydział.

Na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej:

⇨  Zatrudnionych jest ponad 200 pracowników naukowych i dydaktycznych.
⇨  Studiuje ponad 2200 studentów.
⇨  Stopień doktora uzyskało ponad 250 osób.
⇨  Stopień doktora habilitowanego otrzymało do tej pory ponad 55 osób.

Historia Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej to ponad 20 lat interesujących wydarzeń, które były udziałem środowiska akademickiego. Poniżej prezentujemy kroki milowe w rozwoju Wydziału.

⇨ W 1989 roku na podstawie Zarządzenia 117 Rektora Politechniki Częstochowskiej po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji Narodowej uruchomiono kierunek organizacja i zarządzanie przemysłem na Wydziale Budowy Maszyn (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki), ze specjalnością organizacja i zarządzanie w przemyśle maszynowym. Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie kierunku był ówczesny prodziekan Wydziału Budowy Maszyn doc. dr inż. Waldemar Bachmacz.

⇨  W październiku 1989 roku naukę na kierunku organizacja i zarządzanie przemysłem rozpoczęła pierwsza grupa dziekańska licząca 28 studentów.

⇨  1 października 1991 roku Uchwałą Senatu Politechniki Częstochowskiej Nr 36/91 na Wydziale Budowy Maszyn utworzono Katedrę Organizacji i Zarządzania pod późniejszym kierownictwem prof. dr. hab. inż. Mieczysława Jerzaka z Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

⇨  W 1992 roku Katedrę Organizacji i Zarządzania przekształcono w Instytut Zarządzania i Marketingu z Zakładami: Ekonomii, Finansów i Rachunkowości oraz Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Dyrektorem Instytutu został prof. dr hab. inż. Mieczysław Jerzak.

⇨  1 października 1993 roku rozpoczęto kształcenie na studiach wieczorowych – na pierwszym roku naukę podjęło 200 studentów.

⇨  20 lipca 1994 roku na mocy Zarządzenia Ministra Edukacji Naro¬dowej utworzono Instytut Zarządzania jako podstawową jed¬nostkę organizacyjną na prawach wydziału. Funkcję dyrektora Instytutu Zarządzania jako podstawowej jednostki organizacyjnej w latach 1994-1996 pełnił prof. dr hab. Włodzimierz Brzezin.

⇨  1 października 1994 roku studenci rozpoczęli naukę na samodzielnym kierunku zarządzanie i marketing. Uruchomiono studia zaoczne, na których naukę na pierwszym roku podjęło 632 studentów.

⇨  1 czerwca 1997 r. Zarządzeniem nr 9 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1997 r. Instytut Zarządzania został przekształcony w Wydział Zarządzania. Pierwszym dziekanem Wydziału Zarządzania została dr hab. Maria Nowicka-Skowron prof. PCz.

⇨  1 października 1998 roku oddano do użytku Aulę Wydziału Zarządzania o powierzchni użytkowej 1930 m2. Uroczystego otwarcia Auli Wydziału Zarządzania dokonał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski.

⇨  25 maja 1998 roku Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Wydział Zarządzania otrzymał prawo do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

⇨  W 1999 roku działalność rozpoczęło Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

⇨  21 grudnia 1999 roku odbyły się pierwsze obrony prac doktorskich.

⇨  W 2002 roku uruchomione zostały studia podyplomowe.

⇨  W 2010 roku na Wydziale Zarządzania zainicjowano wydawanie „Polish Journal of Management Studies” – międzynarodowego czasopisma akademickiego publikującego badania naukowe z różnych dyscyplin związanych z zarządzaniem.

⇨  W 2011 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego przyznała Wydziałowi Zarządzania uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Zlokalizowany w strukturach uczelni technicznych Wydział Zarządzania jako pierwszy w Polsce otrzymał takie uprawnienia.

⇨  W 2011 roku na Wydziale Zarządzania zainicjowano wydawanie „Zeszytów Naukowych Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”.

⇨  W 2012 roku przy Wydziale Zarządzania utworzono Radę Doradczą Przedstawicieli Biznesu zrzeszającą liderów biznesu, praktyków – przedsiębiorców i menedżerów, głównie z województwa śląskiego.

⇨  W 2012 roku na Wydziale Zarządzania uruchomiono studia doktoranckie.

⇨  20 marca 2013 roku odbył się finał pierwszej edycji Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania organizowanej przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej adresowanej do uczniów szkół średnich z całej Polski.

⇨  W roku akademickim 2013/2014 Wydział Zarządzania wdrożył Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia.

⇨  W roku 2017 Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznał Wydziałowi kategorię naukową A.

⇨  Wydział ciągle poszerza swoją ofertę dla studentów. Obecnie studenci kształcą się na kierunkach:

   •  Angielski język biznesu
   •  Bezpieczeństwo i higiena pracy
   •  Design i zarządzanie projektami
   •  Finanse i rachunkowość w biznesie
   •  Logistyka
   •  Logistyka inżynierska
   •  Logistics
   •  Zarządzanie
   •  Management
   •  Zarządzanie jakością i produkcją
   •  Quality and production management
   •  Zarządzanie w turystyce i sporcie

Tytuły honoris causa

⇨  15 czerwca 2011 roku. Na wniosek Rady Wydziału Zarządzania Senat Politechniki Częstochowskiej nadał prof. Marcelowi Fredericksowi (Department of Sociology, Loyola University Chicago) tytuł doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej.

⇨  22 października 2012 roku na wniosek Rady Wydziału Zarządzania Senat Politechniki Częstochowskiej nadał tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej prof. dr. hab. Ryszardowi Borowieckiemu.

⇨  2 marca 2016 r na wniosek Rady Wydziału Zarządzania Senat Politechniki Częstochowskiej nadał tytuł doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej dr. hab. Januszowi Szopie prof. PCz.

⇨  27 czerwca 2018 roku na wniosek Rady Wydziału Zarządzania Senat Politechniki Częstochowskiej nadał tytuł doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Marii Romanowskiej.

Władze Wydziału w latach 1991 – 2020

 
prof. dr hab. inż Mieczysław Jerzak
prof. dr hab. inż. Mieczysław Jerzak
Kierownik Katedry
Organizacji i Zarządzania
(kadencja 1991-1994)

 

prof. dr hab. Włodzimierz Brzezin
prof. dr hab. Włodzimierz Brzezin
Dyrektor Instytutu Zarządzania
jako podstawowej jednostki organizacyjnej
(kadencja 1994-1996)

 

prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
Dziekan Wydziału Zarządzania
(kadencje: 1997-1999 i 2005-2008)

Prodziekani 1997-1999:
• dr hab. inż. Stanisław Borkowski prof. PCz
• dr hab. inż. Kazimierz Fiedorowicz prof. PCz
• dr inż. Elżbieta Krajewska-Bińczyk

Prodziekani 2005-2008:
• dr hab. Eugeniusz Sitek prof. PCz
• dr hab. Felicjan Bylok
• dr inż. Elżbieta Wysłocka

 

dr hab. Eugeniusz Sitek prof. Pcz
dr hab. Eugeniusz Sitek prof. PCz
Dziekan Wydziału Zarządzania
(kadencja 1999-2002)

Prodziekani:
• dr hab. inż. Bogumił Konodyba-Szymański prof. PCz
• dr Jerzy Lech Czarnota
• dr inż. Lech Regulski

 

dr hab. Janusz Szopa prof. Pcz
dr hab. Janusz Szopa prof. PCz
Dziekan Wydziału Zarządzania
(kadencja 2002-2005)

Prodziekani:
• dr hab. Alfreda Zachorowska prof. PCz
• dr Jerzy Lech Czarnota
• dr Dorota Jelonek

 

prof. dr hab. Arnold Pabian
prof. dr hab. Arnold Pabian
Dziekan Wydziału Zarządzania
(kadencje: 2008-2012 i 2012-2016)

Prodziekani 2008-2012:
• dr hab. Eugeniusz Sitek prof. PCz
• dr inż. Robert Kucęba
• dr hab. inż. Janusz K. Grabara prof. PCz
• dr hab. Felicjan Bylok prof. PCz

Prodziekani 2012-2016:
• dr hab. Dorota Jelonek prof. PCz
• dr inż. Elżbieta Wysłocka
• dr hab. inż. Janusz K. Grabara prof. PCz
• dr inż. Marcin Zawada

 

dr hab. Dorota Jelonek prof. Pcz
dr hab. Dorota Jelonek prof. PCz
Dziekan Wydziału Zarządzania
(kadencja 2016-2020)

Prodziekani:
• prof. dr hab. Felicjan Bylok
• dr inż. Elżbieta Wysłocka
• dr hab. Agata Mesjasz-Lech prof. PCz
• dr inż. Marcin Zawada