1989 r. Na podstawie Zarządzenia 117 Rektora Politechniki Częstochowskiej po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji Narodowej uruchomiono kierunek organizacja i zarządzanie przemysłem na Wydziale Budowy Maszyn (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki), ze specjalnością organizacja i zarządzanie w przemyśle maszy­nowym. Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie kierunku był prodziekan Wydziału Budowy Maszyn doc. dr inż. Waldemar Bachmacz.

Październik 1989 r. Naukę na kierunku organizacja i zarządzanie przemysłem rozpoczęła jedna grupa dziekań­ska licząca 28 studentów.

1 października 1991 r. Uchwałą Senatu Politechniki Często­chowskiej Nr 36/91 na Wydziale Budowy Maszyn utworzono Katedrę Organizacji i Zarządzania pod późniejszym kierownictwem prof. dr. hab. inż. Mieczysława Jerzaka z Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

1992 r. Przekształcenie Katedry Organizacji i Zarządzania w Instytut Zarządzania i Marketingu z Zakładami: Ekonomii, Finansów i Rachunkowości oraz Ekonomiki i Organizacji Przed­siębiorstw. Dyrektorem Instytutu został prof. dr hab. inż. Mieczysław Jerzak.

1 października 1993 r. Rozpoczęto kształcenie na studiach wieczorowych. Na pierwszym roku naukę podjęło 200 studentów.

20 lipca 1994 r. Na mocy Zarządzenia Ministra Edukacji Naro­dowej utworzono Instytut Zarządzania jako podstawową jed­nostkę organizacyjną na prawach wydziału. Funkcję dyrektora Instytutu Zarządzania jako podstawowej jednostki organizacyj­nej w latach 1994-1996 pełnił prof. dr hab. Włodzimierz Brzezin.

1 października 1994 r. Studenci rozpoczęli naukę na samo­dzielnym kierunku zarządzanie i marketing. Uruchomiono studia zaoczne, gdzie naukę na pierwszym roku podjęło 632 studentów.

Wrzesień 1996 r. Na dyrektora Instytutu Zarządzania została wybrana dr hab. Maria Nowicka-Skowron prof. PCz.

Grudzień 1996 r. Instytut Zarządzania zajmujący pomieszcze­nia w Hotelu Asystenckim został przeniesiony do nowej sie­dziby – północnego segmentu budynku Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej przy alei Armii Krajowej 19 B.

1 czerwca 1997 r. Zarządzeniem nr 9 Ministra Edukacji Naro­dowej z dnia 20 maja 1997 r. Instytut Zarządzania został przekształcony w Wydział Zarządzania. Pierwszym dzieka­nem w procesie zmiany funkcji dyrektora na funkcję dzieka­na została dr hab. Maria Nowicka-Skowron prof. PCz.

1997-1998 r. Budowa nowoczesnej Auli Wydziału Zarządza­nia o powierzchni użytkowej 1930 m2. Autorem projektu była pracownia mgr. inż. arch. Lecha Nowotarskiego, natomiast wykonawcą CzPBP „Przemysłówka” SA. W konkursie „Po prostu piękna” „Gazety” (oddział „Gazety Wyborczej”) mieszkańcy Częstochowy uznali Aulę za najładniejszy obiekt spośród nowo wybudowanych.

25 maja 1998 r. Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Wydział Zarządzania otrzymał prawo do nadawania stopnia doktora nauk eko­nomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

1 października 1998 r. Uroczyste otwarcie Auli Wydziału Za­rządzania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.

1999 r. Działalność rozpoczyna Wydawnictwo Wydziału Za­rządzania Politechniki Częstochowskiej jako jednostka orga­nizacyjna Wydziału Zarządzania ujęta w jego strukturze oraz podlegająca bezpośrednio dziekanowi. Zadaniem Wydaw­nictwa jest przygotowywanie do publikacji i publikowanie monografii, zeszytów naukowych, materiałów konferencyj­nych, prac naukowych oraz obsługa przedsięwzięć związa­nych z małą poligrafią zlecanych przez władze wydziałowe.

21 grudnia 1999 r. Odbyły się pierwsze obrony prac doktor­skich. W tym dniu stopień doktora otrzymali: mgr inż. Marcin Zawada, mgr inż. Janusz Grabara i mgr inż. Edward Chrzan.

2002 r. Uruchomienie studiów podyplomowych.

2003 r. Uruchomienie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycz­nego w Będzinie, w którym kształcono na kierunku zarzą­dzanie i marketing. Ośrodek działał do 2015 roku.

2003 r. Przekazanie do eksploatacji głównego gmachu Wy­działu Zarządzania.

Październik 2004 r. Uruchomienie przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego słuchaczami jest ponad 800 osób, reprezentują­cych różne zawody.

Marzec 2010 r. W ramach Wydziału Zarządzania podejmują działalność Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości na­leżące do największej sieci akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Europie, świadczących usługi proinno­wacyjne. AIP to inicjatywa zmierzająca do rozwoju przed­siębiorczości wśród młodych Polaków.

2010 r. Na Wydziale Zarządzania zainicjowano wydawanie „Polish Journal of Management Studies” – międzynarodo­wego czasopisma akademickiego publikującego badania naukowe z różnych dyscyplin związanych z zarządzaniem.

2011 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego przyznała Wydzia­łowi Zarządzania uprawnienia do nadawania stopnia dokto­ra habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Zlokalizowany w strukturach uczelni technicz­nych Wydział Zarządzania jako pierwszy w Polsce otrzymał takie uprawnienia.

2011 r. Na Wydziale Zarządzania zainicjowano wydawanie „Zeszytów Naukowych Politechniki Częstochowskiej. Zarzą­dzanie”. Kwartalnik ma charakter interdyscyplinarny. Wy­dawane są w nim publikacje zarówno pracowników nau­kowo-dydaktycznych Wydziału Zarządzania, jak i pracowni­ków polskich i zagranicznych ośrodków naukowych współ­pracujących z Politechniką Częstochowską.

15 czerwca 2011 r. Na wniosek Rady Wydziału Zarządzania Senat Politechniki Częstochowskiej nadał prof. Marcelowi Fredericksowi (Department of Sociology, Loyola University Chicago) tytuł doktora honoris causa Politechniki Często­chowskiej.

2012 r. Przy Wydziale Zarządzania utworzono Radę Dorad­czą Przedstawicieli Biznesu zrzeszającą liderów biznesu, prak- tyków-przedsiębiorców i menedżerów, głównie z wojewódz­twa śląskiego.

2012 r. Na Wydziale Zarządzania uruchomiono studia dokto­ranckie.

Październik 2012 r. Zostały rozpoczęte prace nad Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia.

22 października 2012 r. Na wniosek Rady Wydziału Zarzą­dzania Senat Politechniki Częstochowskiej nadał tytułu dok­tora honoris causa Politechniki Częstochowskiej prof. dr. hab. Ryszardowi Borowieckiemu.

20 marca 2013 r. Odbył się finał pierwszej edycji Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania organizowanej przez Wy­dział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Olimpiada jest adresowana do uczniów szkół średnich z całej Polski. Jej główny cel to zwiększenie zainteresowania problematy­ką gospodarczą i dostarczenie dodatkowej wiedzy ekono­micznej, służącej zrozumieniu zachodzących procesów gospodarczych.

21   września 2013 r. Nadanie tytułu doktora honoris causa dr. hab. Januszowi Grabarze prof. PCz na Uniwersytecie Valahia w Targoviste (Rumunia).

Rok akademicki 2013/2014. Wydział Zarządzania wdrożył Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia.

30 czerwca 2015 r. Przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej rozpoczęło działalność Integracyjne Cen­trum Rozwoju w Zarządzaniu (ang. Integrative Centre of Management Development – ICMD), którego założycielem był Instytut Zarządzania Przedsiębiorstwem wraz z Instytutem Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego. ICMD jest grupą zrzeszającą europejskie jednostki naukowe zainteresowane zarządzaniem innowacjami i przedsiębiorczością w kontek­ście internacjonalizacji przedsiębiorstw i zacieśniania relacji między nauką a biznesem.

2 marca 2016 r. Na wniosek Rady Wydziału Zarządzania Se­nat Politechniki Częstochowskiej nadał tytuł doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej dr. hab. Januszowi Szopie prof. PCz.

16 czerwca 2017 r. Nadanie prof. dr hab. Marii Nowickiej- -Skowron godności doktora honoris causa Uniwersytetu Szenta Istvana (Szent Istvan Egyetem) w Godollo (Węgry).

Władze kierujące Jednostką w latach 1991 – 2016

prof. dr hab. inż Mieczysław Jerzak
prof. dr hab.inż. Mieczysław Jerzak
Kierownik Katedry
Organizacji i Zarządzania
(kadencja 1991-1994)

 

prof. dr hab. Włodzimierz Brzezin
prof. dr hab. Włodzimierz Brzezin
Dyrektor Instytutu Zarządzania
jako podstawowej jednostki organizacyjnej
(kadencja 1994-1996)

 

prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
Dziekan Wydziału Zarządzania
(kadencje: 1997-1999 i 2005-2008)

 

dr hab. Eugeniusz Sitek prof. Pcz
dr hab. Eugeniusz Sitek prof. PCz
Dziekan Wydziału Zarządzania
(kadencja 1999-2002)

 

dr hab. Janusz Szopa prof. Pcz
dr hab. Janusz Szopa prof. PCz
Dziekan Wydziału Zarządzania
(kadencja 2002-2005)

 

prof. dr hab. Arnold Pabian
prof. dr hab. Arnold Pabian
Dziekan Wydziału Zarządzania
(kadencje: 2008-2012 i 2012-2016)

 

dr hab. Dorota Jelonek prof. Pcz
dr hab. Dorota Jelonek prof. PCz
Dziekan Wydziału Zarządzania
(kadencja 2016-2020)

 

Dziekani i prodziekani Wydziału Zarządzania

Kadencja 1997-1999
Dziekan / Dean – dr hab. Maria Nowicka-Skowron prof. PCz
Prodziekani / Vice-Dean:

dr hab. inż. Stanisław Borkowski prof. PCz

dr hab. inż. Kazimierz Fiedorowicz prof. PCz

dr inż. Elżbieta Krajewska-Bińczyk

Kadencja 1999-2002
Dziekan / Dean – dr hab. Eugeniusz Sitek prof. PCz
Prodziekani: / Deputy Dean:

dr hab. inż. Bogumił Konodyba-Szymański prof. PCz

dr Jerzy Lech Czarnota

dr inż. Lech Regulski

Kadencja 2002-2005
Dziekan / Dean – dr hab. Janusz Szopa prof. PCz
Prodziekani: / Vice-Dean:

dr hab. Alfreda Zachorowska prof. PCz

dr Jerzy Lech Czarnota

dr Dorota Jelonek

Kadencja 2005-2008
Dziekan / Dean – prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
Prodziekani: / Vice-Dean:

dr hab. Eugeniusz Sitek prof. PCz

dr hab. Felicjan Bylok

dr inż. Elżbieta Wysłocka

Kadencja 2008-2012
Dziekan / Dean – dr hab. Arnold Pabian prof. PCz
Prodziekani: / Vice-Dean:

dr hab. Eugeniusz Sitek prof. PCz

dr inż. Robert Kucęba

dr hab. inż. Janusz K. Grabara prof. PCz

dr hab. Felicjan Bylok prof. PCz

Kadencja 2012-2016
Dziekan / Dean – prof. dr hab. Arnold Pabian
Prodziekani: / Vice-Dean:

dr hab. Dorota Jelonek prof. PCz

dr inż. Elżbieta Wysłocka

dr hab. inż. Janusz K. Grabara prof. PCz

dr inż. Marcin Zawada

Kadencja 2016-2020
Dziekan / Dean – dr hab. Dorota Jelonek prof. PCz
Prodziekani: / Vice-Dean:

prof. dr hab. Felicjan Bylok

dr inż. Elżbieta Wysłocka

dr hab. Agata Mesjasz-Lech prof. PCz

dr inż. Marcin Zawada