Okładka Autor
Red. nauk.
Tytuł Rok wydania Cena
w zł
Henryk
Kromołowski, Katarzyna
Kukowska, Agnieszka
Kwiatek
Bezpieczeństwo pozamilitarne
w XX i XXI wieku.
Zagrożenia-Wyzwania-Koncepcje
2018 43,00
Anna Brzozowska, Antonina Kalinichenko, Karolina Łopacińska Global Challnges and Management
of Agroibusines Sector
2018 22,00
Dariusz
Wielgórka
Współczesne problemy i wyzwania
zarządzania nowoczesną organizacją
2018 25,00
Agnieszka
Wójcik-Mazur,
Justyna Łukomska-
-Szarek
Współczesne zarządzanie finansami
– teoria i praktyka
2018 26,00
Leszek
Kiełtyka
Współczesne wyzwania przedsiębiorstw
– przegląd wybranych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem
2018 26,00
Andrzej Ślęzak, Arkadiusz Bryll Problemy profilaktyki
bezpieczeństwa zdrowotnego
2018 43,00
Anna
Korombel
Osoby z niepełnosprawnościami –
pełne uczestnictwo w społeczeństwie
2018 25,00
Sylwia
Łęgowik-
-Świącik
Koncepcje generowania spirali wartości
w modelach biznesu
2018 49,00
Renata Biadacz, Jolanta Rubik, Karolina Rybicka Teoria Rachunkowości w ujęciu
Włodzimierza Brzezina
2018 41,00
Jan Popczyk, Robert Kucęba, Krzysztof Dębowski, Waldemar Jędrzejczyk Energetyka prosumencka.
Konsolidacja problematyki
społecznej, ekonomicznej i technicznej
w aspekcie transformacji polskiego rynku energii elektrycznej
2017 27,00
Robert Janik Political, Economic and Managerial Reflections on the Globalization Process 2017 28,00
Agnieszka
Wójcik-Mazur, Justyna
Łukomska-
-Szarek
Współczesne problemy zarządzania finansami 2017 37,00
Dariusz Wielgórka Wybrane problemy zarzadzania nowoczesną organizacją
we współczesnej gospodarce
2017 39,00
Alfreda Zachorowska, Dariusz Wielgórka Zarządzanie organizacjami
w warunkach
zrównoważonego rozwoju
2017 43,00
Renata Biadacz Rachunek kosztów w systemie współczesnej rachunkowości 2017 34,00
Aleksander Pabian Marketingowe aspekty logistycznych projektów infrasrukturalnych  2017 36,00
Waldemar Jędrzejczyk,
Paweł Kobis,
Robert Kucęba
Behawioralizm w teorii i praktyce.
Kreowanie kapitału ludzkiego, strukturalnego
i społecznego organizacji
2017 30,00
Oksana
Seroka-Stolka
Uwarunkowania proaktywnego podejścia
do proekologicznego rozwoju przedsiębiorstwa
 2017 68,00
Paula Bajdor, Aleksandra Ptak  The General Insights
on Management
 2017 32,00
Izabela
Krawczyk-
-Sokołowska,
Justyna
Łukomska-Szarek
Zarządzanie przedsiębiorstwami
i jednostkami publicznymi
w perspektywie zrównoważonego rozwoju
2017  27,00
Izabela
Krawczyk-
-Sokołowska, Seweryn Cichoń
Teraźniejszość i przyszłośc zarządzania przedsiębiorstwem
w perspektywie zrównoważonego rozwoju
2017  28,00
Dorota Jelonek,
Felicjan Bylok
Wielowymiarowość współczesnego
zarządzania organizacjami
2017  48,00
Marlena Grabowska,
Beata Ślusarczyk
Zarządzanie organizacją.
Koncepcje, wyzwania, perspektywy
2017  30,00
Joanna Nowakowska-
-Grunt,
Agata
Mesjasz-Lech, Sebastian Kot
Wyzwania i perspektywy zarządzania
organizacją sieciową.
Logistyka w świetle współczesnych badań
2017  30,00
Kazimierz Perechuda,
Iwona
Chomiak-Orsa
Wiedza menedżerska
i technologie informacyjne w biznesie
2017 39,00
Henryk
Kromołowski
Problematyka bezpieczeństwa zdrowotnego ludności w Polsce w latach 1918-2017
w świetle wybranych reform
w systemach ochrony zdrowia
2017  59,00
Anna
Lemańska-Majdzik,
Małgorzata Okręglicka,
Anna Korombel
Dylematy i wyzwania zarządzania
organizacjami w teorii i praktyce
2017 36,00
Andrzej
Brzeziński
Wiedza ekonomiczna.
Testy i zadania
2017  37,00
Robert Janik Rozważania wokół procesu kształtowania się wiedzy o zarządzaniu  2017 52,00
Helena Kościelniak,
Katarzyna
Brendzel-Skowera
Wyzwania i perspektywy
przedsiębiorczej organizacji
Wymiary przedsiębiorczości.
Tom I
2017 45,00
Katarzyna Łukasik,
Agnieszka Puto
Wyzwania i perspektywy
przedsiębiorczej organizacji
Koncepcje i metody zarządzania.
Tom II
2017 44,00
Jacek Sztuka Malarstwo.
Forma organiczna w przestrzeni
realnej i wirtualnej
2017  60,00