Autor/Red. nauk.
Tytuł Rok
wydania
Cena
w zł
Henryk Kromołowski,
Katarzyna Kukowska,
Agnieszka Kwiatek
Bezpieczeństwo pozamilitarne
w XX i XXI wieku.
Zagrożenia-Wyzwania-Koncepcje
2018 43,00
Anna Brzozowska,
Antonina Kalinichenko,
Karolina łopacińska
Global Challnges and Management
of Agroibusines Sector
2018 22,00
Dariusz Wielgórka Współczesne problemy i wyzwania
zarządzania nowoczesną organizacją
2018 25,00
Agnieszka
Wójcik-Mazur,
Justyna
Łukomska-Szarek
Współczesne zarządzanie finansami
– teoria i praktyka
2018 26,00
Leszek Kiełtyka Współczesne wyzwania przedsiębiorstw
– przegląd wybranych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem
2018 26,00
Andrzej Ślęzak,
Arkadiusz Bryll
Problemy profilaktyki
bezpieczeństwa zdrowotnego
2018 43,00
Anna Korombel Osoby Niepełnosprawne
– pełne uczestnictwo w społeczeństwie
2018 25,00
Sylwia
Łęgowik-Świącik
Koncepcje generowania spirali wartości
w modelach biznesu
2018 49,00
Renata Biadacz,
Jolanta Rubik,
Karolina Rybicka
Teoria Rachunkowości w ujęciu
Włodzimierza Brzezina
2018 41,00
Autor/Red. nauk.
Tytuł Rok
wydania
Cena
w zł
Jan Popczyk,
Robert Kucęba,
Krzysztof Dębowski,
Waldemar Jędrzejczyk
Energetyka prosumencka. Konsolidacja problematyki
społecznej, ekonomicznej i technicznej
w aspekcie transformacji polskiego rynku energii elektrycznej
2017 27,00
Robert Janik Political, Economic and Managerial Reflections
on the Globalization Process
2017 28,00
Agnieszka
Wójcik-Mazur,
Justyna
Łukomska-Szarek
Współczesne problemy zarządzania finansami 2017 37,00
Dariusz Wielgórka Wybrane problemy zarzadzania nowoczesną organizacją
we współczesnej gospodarce
2017 39,00
Alfreda Zachorowska,
Dariusz Wielgórka
Zarządzanie organizacjami
w warunkachzrównoważonego rozwoju
2017 43,00
Renata Biadacz Rachunek kosztów w systemie współczesnej rachunkowości 2017 34,00
Aleksander Pabian Marketingowe aspekty logistycznych projektów infrasrukturalnych 2017 36,00
Waldemar Jędrzejczyk,
Paweł Kobis,
Robert Kucęba
Behawioralizm w teorii i praktyce.
Kreowanie kapitału ludzkiego, strukturalnego
i społecznego organizacji
2017 30,00
 Oksana
Seroka-Stolka
Uwarunkowania proaktywnego podejścia
do proekologicznego rozwoju przedsiębiorstwa
2017 68,00
Paula Bajdor,
Aleksandra Ptak
 The General Insights on Management 2017 32,00
Izabela
Krawczyk-
-Sokołowska,
Justyna
Łukomska-Szarek
Zarządzanie przedsiębiorstwami
i jednostkami publicznymi
w perspektywie zrównoważonego rozwoju
2017 27,00
Izabela
Krawczyk-
-Sokołowska,
Seweryn Cichoń
Teraźniejszość i przyszłośc zarządzania przedsiębiorstwem
w perspektywie zrównoważonego rozwoju
2017 28,00
Dorota Jelonek,
Felicjan Bylok
Wielowymiarowość współczesnego
zarządzania organizacjami
2017  48,00
Marlena Grabowska,
Beata Ślusarczyk
Zarządzanie organizacją.
Koncepcje, wyzwania, perspektywy
2017 30,00
Joanna
Nowakowska-Grunt,
Agata Mesjasz-Lech,
Sebastian Kot
Wyzwania i perspektywy zarządzania
organizacją sieciową.
Logistyka w świetle współczesnych badań
2017 30,00
Kazimierz Perechuda,
Iwona
Chomiak-Orsa
Wiedza menedżerska
i technologie informacyjne w biznesie
2017 30,00
Henryk
Kromołowski
Problematyka bezpieczeństwa zdrowotnego
ludności w Polsce w latach 1918-2017
w świetle wybranych reform 
w systemach ochrony zdrowia
2017  59,00
Anna
Lemańska-Majdzik,
Małgorzata Okręglicka,
Anna Korombel
Dylematy i wyzwania zarządzania
organizacjami w teorii i praktyce
2017  36,00
Andrzej Brzeziński Wiedza ekonomiczna.
Testy i zadania
2017  37,00
Robert Janik Rozważania wokół procesu kształtowania
się wiedzy o zarządzaniu
2017  52,00
Helena Kościelniak,
Katarzyna
Brendzel-Skowera
Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji
Wymiary przedsiębiorczości.
Tom I
2017  45,00
Katarzyna Łukasik,
Agnieszka Puto
Wyzwania i perspektywy  przedsiębiorczej organizacji
Koncepcje i metody zarządzania.
Tom II
2017 44,00
Jacek Sztuka Malarstwo.
Forma organiczna w przestrzeni
realnej i wirtualnej
2017 60,00
Autor/Red. nauk.
Tytuł Rok
wydania
Cena
w zł
Joanna
Nowakowska-Grunt,
Anna Justyna
Parzonko,
Barbara Kiełbasa
Determinants of Managing Networks
of Organizations in Rural Areas
2016  41,00
Manuela Ingaldi,
Agnieszka
Ociepa-Kubicka,
Oksana
Seroka-Stolka
Proekologiczne zarządzanie
w przedsiębiorstwie
– współczesne problemy i uwarunkowania
2016 51,00
Piotr Pachura O przestrzeni w zarządzaniu.
Studium metodologiczne
2016 77,00
Julian Maliszewski Oktawa Karla Dedeciusa.
Osiem esejów o sztuce translatorskiej
Czarodzieja z Darmstadt
2016 82,00
Justyna Żywiołek,
Wojciech Babicz
Ergonomia i kształtowanie
środowiska pracy
2016 34,00
Elżbieta Robak,
Sebastian Skolik
Wyzwania wynikające z uwarunkowań
polityki kadrowej przedsiębiorstw
2016  58,00
Justyna Żywiołek,
Wojciech Babicz
Światowy Dzień bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy
2016 54,00
Andrzej Brzeziński Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka 2016  49,00
Aneta Pachura Integracja – Dezintegracja – Entropia
Wyzwania dla zarządzania przedsiębiorstwem
2016  50,00
Robert Ulewicz,
Frantisek Novy
Zapewnienie jakości i własności
Wybranym materiałom konstrukcyjnym
2016 56,00
Jacek Selejdak,
Tatiana Corejowa,
Robert Ulewicz
Total Quality Management  2016 77,00
Alfreda Zachorowska,
Dariusz Wielgórka
Strategiczne zarządzanie
zasobami w organizacji
2016  43,00
Adam Idzikowski,
Piotr Sokolski
Modelling of Elements
of Machinery Driving Units
2016 94,00
Klaudia Smoląg,
Artur Wrzalik
Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji.
Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania
współczesną organizacją
2016 42,00
Jolanta Chluska Podstawy rachunkowości 2016 21,00
Jolanta Chluska Rachunkowość finansowa 2016 25,20
Anna Korombel,
Agnieszka Bitkowska,
Joanna M. Moczydłowska
Najnowsze trendy w zarządzaniu ryzykiem
– apetyt na ryzyko, ryzyko personalne,
ryzyko w procesach biznesowych
2016 52,00
Roman Garbiec Ubezpieczenia w teorii i praktyce.
System ubezpieczeń społecznych.
Część II
2016 15,00
Roman Garbiec Ubezpieczenia w teorii i praktyce.
System ubezpieczeń społecznych.
Część I
2016 15,00
Małgorzata Okręglicka,
Anna Lemańska-Majdzik
Dylematy i wyzwania zarządzania
organizacjami w zmiennym otoczeniu
2016 32,09
Anna Brzozowska,
Antonina Kalinichenko,
Arkadiusz Niedziółka
Transformation of IT in Logistics Management
in Rural Areas
2016 77,11
Anna Brzozowska,
Ilona Pawełoszek,
Tomasz Turek
Wiedza i technologie informacyjne
w zarządzaniu procesami biznesowymi 
2016  32,16
Iwona
Chomiak-Orsa,
Kazimierz Perechuda
 Agile Networks 2016 24,16
 Justyna
Łukomska-Szarek,
Agnieszka
Wójcik-Mazur
Zarządzanie finansami publicznych i prywatnych
jednostek gospodarczych 
2016  54,12
Dariusz Wielgórka Współczesne problemy zarządzania rozwojem
w organizacjach
 2016 38,02
Waldemar Jędrzejczyk,
Paweł Kobis,
Robert Kucęba
Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania.
Społeczny wymiar zarzadzania
zasobami ludzkimi
 2016 31,28
Marlena Grabowska  Sytuacyjne konteksty ładu korporacyjnego
przedsiębiorstw
2016 99,37
Rober Kucęba,
Roman Olejnik,
Klaudia Smoląg
Koncepcje zarządzania jednostkami
samorządu terytorialnego
2016 42,48
 Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce
zarządzania małą firmą
 2016  67,59
 Helena Kościelniak,
Katarzyna Brendzel-Skowera
Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji.
Tom I
 2016 42,67
 Katarzyna Łukasik,
Paweł Nowodziński
Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji.
Tom II
 2016  42,54
Paula Pypłacz,
Dariusz Dudek
Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji.
Determinantyrozwoju współczesnych organizacji
2016  30,48
Sylwia Kowalska,
Jolanta Rubik
Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa
w kontekscie społecznej odpowiedzialności biznesu
 2016 87,62
Autor/Red. nauk.
Tytuł Rok
wydania
Cena
w zł
Leszek Szczupak Uwarunkowania ekonomiczno-logistyczne
rozwoju obszarów wiejskich
2015 67,42
 Anna
Bazan-Bulanda,
Agnieszka Kwiatek,
Elżbieta Robak
Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi  2015  62,64
Aneta Pachura Strategie glokalizacji w działalności sektora
małych i średnich przedsiębiorstw
2015  28,80
Elżbieta Robak Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy 2015 54,36
Sławomir Kowalski,
Jacek Sztuka,
Katarzyna Zadros
Obraz i przestrzeń w komunikacji marketingowej 2015  91,70
Joanna Gajda,
Seweryn Cichoń
Problemy zarządzania współczesną uczelnią
– ujęcie wieloaspektowe
2015 81,65
Konrad Głębocki,
Anna Bazan-Bulanda,
Aleksandra Czarnecka,
Katarzyna Kowalska
Samorząd terytorialny w systemie zarządzania gospodarką lokalną.
Doświadczenia i wyzwania współczesności
2015 85,72
Katarzyna Zadros,
Wojciech Babicz
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
Budujmy wspólnie kulturę bezpieczeństwa w pracy
2015  35,80
Arkadiusz Bryll,
Robert Sochacki
Interesujące krzywe płaskie 2015 50,89
Piotr Pachura Analiza potencjału budowy efektywnych struktur
transgranicznych sieci innowacyjnych
na przykładzie województwa śląskiego
oraz regionów Czech i Słowacji
2015 34,53
 Tomasz Nitkiewicz,
Waldemar Jędrzejczyk
Zarządzanie BHP – czynniki oddziaływania
na stanowisko i środowisko pracy
2015  59,80
Piotr Pachura Storytelling w badaniach firm rodzinnych  2015  29,94
Marzena
Pytel-Kopczyńska
Zarządzanie systemem człowiek – praca w podmiotach leczniczych
– wybrane zagadnienia
 2015 31,13
Anna
Lemańska-Majdzik
Determinanty efektywnego zarzadzania organizacjami 2015 79,57
 Felicjan Bylok,
Krystyna Kloc,
Joanna
Nowakowska-Grunt
Mobbing we współczesnych organizacjach.
Studium teoretyczno-empiryczne
2015 63,32
Izabela
Krawczyk-Sokołowska,
Anna
Lemańska-Majdzik,
Bogusława Ziółkowska
 Zrównoważony rozwój w zarządzaniu 2015  64,88
Kazimierz Perechuda,
Iwona
Chomiak-Orsa
Wiedza i informacja w akceleracji biznesu 2015  45,28
Dorota Jelonek,
Tomasz Turek
 Kreowanie przedsiębiorczości.
Perspektywa procesów i technologii informacyjnych
2015 49,48
Ilona Pawełoszek,
Cezary Stępniak
 Wiedza w przedsiębiorczości – aspekty technologiczne, organizacyjne
i społeczne
2015  48,31
Anna
Lemańska-Majdzik,
Małgorzata
Okręglicka
Dylematy i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami
w zintegrowanej Europie
2015 46,22
Justyna
Łukomska-Szarek,
Agnieszka
Wójcik-Mazur
Wybrane aspekty zarządzania organizacjami publicznymi 2015 40,99
Dariusz Wielgórka Zarządzanie współczesnymi organizacjami
– uwarunkowania strategiczne, finansowe, innowacyjne, społeczne
2015 36,94
Agnieszka Puto,
Paweł Nowodziński
Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji.
Przedsiębiorczość, rozwój, strategia
Tom I
2015  60,89
 Helena Kościelniak,
Katarzyna Łukasik
Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji.
Logistyka, wiedza, ekoinnowacje
Tom II
2015 59,73
Beata
Skowron-Grabowska,
Katarzyna
Brendzel-Skowera
Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji.
Przedsiębiorczość akademicka, IT, CSR
Tom III
2015 61,81
Sylwia
Gostkowska-Dźwig,
Magdalena Mrozik
Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji.
Konkurencja, Innowacja, Koncepcje zarządzania
Tom IV
2015  60,68
 Katarzyna
Brendzel-Skowera,
Katarzyna Łukasik
Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji.
Funkcjonowanie i rozwój współczesnych
przedsiębiorstw
Tom V
2015  57,36
Autor/Red. nauk.
Tytuł Rok
wydania
Cena
w zł
Wioletta M. Bajdr Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
Chemiczne zagrożenia środowiskowe. Aspekty teoretyczne i praktyczne
2014  95,82
Monika Sipa,
Karina
Wolniakowska
Zarządzanie współczesną organizacją 2014 45,20
 Marek Szajt Przestrzeń w badaniach ekonomicznych 2014  30,70
Izabela
Krawczyk-Sokołowska,
Vladimir Solar
Therritorial Development in Polish and Slovakian Reasearch Work.
Chosen Issues
2014 47,28
Magdalena Mrozik,
Sylwia Gostkowska-Dźwig
Wyzwania przedsiębiorczości 2014  49,36
Anna
Bazan-Bulanda,
Elżbieta Robak
Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi
we współczesnych przedsiębiorstwach
2014 32,29
Agata Kielesińska Gospodarka przestrzenna- uwarunkowania terytorialno-przyrodnicze
zarządzania rozwojem regionalnym
2014 29,05
Anna
Zelga-Szmidla, Agnieszka
Ociepa-Kubicka
Gospodarka przestrzenna – uwarunkowania społeczno-ekonomiczne zarządzania rozwojem regionalnym 2014  28,15
 Aneta Pachura Zachowania proinnowacyjne a kreatywność organizacji.
Perspektywa interdyscyplinarna
2014 30,92
Adam Idzikowski Diagnosis of Working Mechanisms in Machinery and Wquipment.
Modeling – Designing – Assessment of the Condition
2014 72,24
Marcin Zawada Ryzyko na rynku energii 2014  30,31
Julian Maliszewski Multiaspectual approach to esp training and use verbal
and non-verbal factes
2014 54,60
Jan Popczyk,
Robert Kucęba,
Krzysztof Dębowski,
Waldemar Jędrzejczyk
Energetyka prosumencka
Pierwsza próba konsolidacji
2014 38,35
Izabela
Krawczyk-Sokołowska,
Anna
Lemańska-Majdzik,
Bogusława Ziółkowska
Zarządzanie przedsiębiorstwami
a zrównoważony rozwój
2014 63,48
Oksana
Seroka-Stolka
Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem 2014 32,42
Marta Kadłubek Komplementarność koncepcji zarzadzania i logistyki.
Metody i narzędzia zarzadzania a logistyka w przykładach.
Tom II
2014 27,36
Marta Kadłubek Komplementarność koncepcji zarzadzania i logistyki.
Strategia i dystrybucja w logistyce produkcji i usług.
Tom I
2014 27,21
 Kazimierz Perechuda,
Iwona Chomiak-Orsa
Wiedza w kreowaniu przedsiębiorczości 2014  59,36
Adam Nowicki,
Dorota Jelonek
 Technologie informacyjne
w kreowaniu przedsiębiorczości
2014  61,36
Łukasz Skiba,
Aleksandra Czarnecka
Nowe kierunki w zarządzaniu organizacjami 2014 56,32
Dariusz Wielgórka Współczesne problemy zarządzania
w podmiotach gospodarczych i publicznych
2014 55,79
Justyna
Łukomska-Szarek,
Agnieszka Wójcik-Mazur
Wybrane problemy zarządzania
w gospodarce rynkowej
2014 48,72
 Izabela Turek,
Sylwia
Łęgowik-Świącik
Zarządzanie przedsiębiorstwem
w aspekcie systemu współczesnej rachunkowości
2014 36,90
Helena Kościelniak Wyzwania Przedsiębiorczości 2014 43,59
Arnold Pabian,
Piotr Tomski
Management in Sustainable
Construction Industry
2014 38,91
Jolanta Chluska,
Sylwia Kowalska
Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa
w warunkach ryzyka.
Aspekty praktyczne
2014 56,07
Jolanta Chluska,
Jolanta Rubik
Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa
w warunkach ryzyka.
Aspekty teoretyczne
2014 56,53
Katarzyna
Brendzel-Skowera,
Katarzyna Łukasik
Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania.
Logistyka. Marketing. Kapitał ludzki.
Tom III
2014 40,38
Katarzyna
Brendzel-Skowera
Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania.
Logistyka. Marketing. Kapitał ludzki.
Tom II
2014 39,93
Katarzyna Łukasik Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania.
Logistyka. Marketing. Kapitał ludzki.Tom I
2014 40,38
Robert Kucęba,
Edyta Kulej-Dudek,
Paula Pypłacz,
Klaudia Smolą
Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami 2014 31,92
Autor/Red. nauk.
Tytuł Rok
wydania
Cena
w zł
Bogna
Konodyba-Rorat,
Magdalena Roman
Światowy Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy
2013 21,13
Wioletta M. Bajdur,
Joanna Kulczycka
Innowacje technologiczne procesów produkcji w ochronie środowiska 2013 82,92
Bogusława Ziółkowska Zarządzanie procesami tworzenia wartości w przedsiębiorstwie. Perspektywa wirtualizacji 2013 99,75
Tomasz Nitkiewicz Ekologiczna ocena cyklu życia produktu
w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw
2013 91,35
Julian Maliszewski Knowledge Management in ESP Training 2013 65,10
Iwona Otola Proces zarządzania przedsiębiorstwami a konkurencyjność
w warunkach zagrożonego rynku
2013 76,65
Aneta Pachura Środowiska innowacyjne w perspektywie społeczno-kulturowej 2013 44,10
Roman Garbiec Efektywność finansowa publicznego systemu ubezpieczeń  społecznych w Polsce po reformie 1999 roku 2013 71,40
Seweryn Cichoń Jakość kształcenia w szkole wyższej 2013 47,25
Anna Korombel Apetyt na ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwami 2013 85,05
Iwona
Gorzeń-Mitka
Problemy doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem 2013 42,09
Agnieszka Strzelecka Zarządzanie organizacją w warunkach niepewności
– teoria i praktyka
2013 52,35
Wioletta Skrodzka Zmiany w organizacjach w warunkach niepewności 2013 53,20
Olga Ławińska,
Marcin Sitek
Działalność inwestycyjna na rynku nieruchomości 2013 43,46
Izabela
Krawczyk-Sokołowska,
Anna
Lemańska-Majdzik,
Bogusława Ziółkowska
Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem
w aspekcie  zrównoważonego rozwoju
2013 54,00
Monika Sipa Wyzwania globalne i lokalne zarządzania podmiotami gospodarczymi 2013 43,30
 Karina Wolniakowska  Zarządzanie podmiotami gospodarczymi
w turbulentnym otoczeniu
 2013 43,19
Anna
Lemańska-Majdzik,
Piotr Tomski
Challenges
in Contemporary Management
 2013 54,66
Agnieszka Puto Determinanty funkcjonowania i rozwoju  współczesnych przedsiębiorstw 2013 24,82
Dariusz Wielgórka Wybrane procesy zarządzania
w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych
2013 55,79
Agata Kielesińska,
Anna
Zelga-Szmidla
Agrobiznes w rozwoju lokalnym
i regionalnym
2013 68,50
Adam Idzikowski Machinery and Equipment Safety
in Industry
2013 23,80
Oksana
Seroka-Stolka
Współczesne determinanty funkcjonowania małych
i średnich przedsiębiorstw
2013 49,82
Beata
Skowron-Grabowska
Rozwój Przedsiębiorczości 2013 30,40
Dorota Jelonek,
Tomasz Turek
Wiedza i technologie informacyjne
Nowe trendy badań i aplikacji
2013 44,96
Adam Nowicki,
Dorota Jelonek
Wiedza i technologie informacyjne
w kreowaniu przedsiębiorczości
 2013 44,00
 Beata Ślusarczyk Teoretyczno-praktyczne aspekty globalizacji gospodarczej  2013 41,59
Bogusława Ziółkowska Wybrane problemy z teorii i praktyki zarządzania wartością w przedsiębiorstwie  2013  55,98
 Anna Korombel Współczesne problemy zarzadzania przedsiębiorstwami.
Teoria i praktyka
 2013 60,68
 Virgil Popa,
Marta Starostka-Patyk
Supply Chain Management
Fundamental and Support Elements
2013 27,62
Magdalena Mrozik, Sylwia
Gostkowska-Dźwig
Przedsiębiorczość a rozwój przedsiębiorstw 2013 30,48
Oksana
Seroka-Stolka
Współczesne problemy zarządzania
małym i średnim przedsiębiorstwem
2013 47,38
Joanna Tabor Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Tom IV
Współczesne problemy bezpieczeństwa pracy
2013 34,00
Justyna
Łukomska-Szarek
VI Międzywydziałowe Seminarium
Kół Naukowych Tom II
Nauki Ekonomiczne
2013 28,21
Arkadiusz Szarek VI Międzywydziałowe Seminarium
Kół Naukowych Tom I
Nauki Techniczne i Zdrowie Publiczne
2013 27,27
Paweł Nowodziński Zarządzanie strategiczne współczesnym przedsiębiorstwem. Otoczenie a strategia 2013 95,18
Izabela Turek Teoria i praktyka
rachunkowości – nowe wyzwania
2013 30,26
Adam Idzikowski Efektywność wykorzystania maszyn
i urządzeń w przemyśle.
Eksploatacja-Niezawodność-Bezpieczeństwo
2013 56,10
Katarzyna Łukasik Wyzwania i perspektywy
współczesnego zarzadzania.
Innowacje. Kryzys. Przedsiębiorczość
Tom I
2013 26,57
Katarzyna
Brendzel-Skowera
Wyzwania i perspektywy
współczesnego zarzadzania.
Innowacje. Kryzys. Przedsiębiorczość
Tom II
2013 26,17
Helena Kościelniak Przedsiębiorczość Szanse i wyzwania 2013 27,55
Autor/Red. nauk.
Tytuł Rok
wydania
Cena
w zł
Jolanta Chluska Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach glibalizacji. Część I 2012 38,00
Jolanta Chluska Cost Management in the Enterprises Under Globalization. Part II 2012 25,70
Jolanta Chluska Rachunkowość finansowa 2012 25,20
Dorota Jelonek Wybrane problemy zarzadzania wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji 2012 35,78
 Helena Kościelniak,
Beata
Skowron-Grabowska
Uwarunkowanie przedsiębiorczości i rozwoju organizacji 2012  25,26
Izabela
Krawczyk-Sokołowska
Perspektywy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw 2012 39,64
Izabela
Krawczyk-Sokołowska
Zarzadzanie przedsiębiorstwem w kontekście zrównoważonego rozwoju 2012 79,97
Katarzyna Łazorko,
Anna Niedielska
Social and societal marketing – theory and practice 2012 46,20
Julian Maliszewski Word term meaning new approach to business language training 2012 44,10
Katarzyna Olejniczak Społeczna odpowiedzialność a kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 2012 47,83
Sylwia Nieszporska Zarządzanie ryzykiem w organizacjach sektora ochrony zdrowia 2012 47,58
Agnieszka Puto Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw 2012 26,29
Monika Sipa,
Karina Wolniakowska
Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym
i zagranicznym
2012 73,50
Joanna Tabor Techniczne organizacyjne i ludzkie uwarunkowania bezpieczeństwa pracy 2012 25,27
Dariusz Wielgórka, Agnieszka Tylec Wybrane zagadnienia zarzadzania
w przedsiębiorstwach
2012 48,16
Agnieszka Wójcik-Mazur Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem 2012 41,66
Agnieszka Wójcik-Mazur Współczesne problemy zarządzania organizacją 2012 41,91
Agnieszka Wójcik-Mazur Zarzadzanie podmiotami gospodarczymi
i jednostkami sektora publicznego
a rozwój regionalny
2012 37,23
Agnieszka
Wójcik-Mazur,
Zuzanna Ostraszewska
Wybrane problemy zarzadzania
w podmiotach gospodarczych
2012 27,52
Autor/Red. nauk.
Tytuł Rok wydania Cena
w zł
Renata Biadacz Rachunek kosztów – wybrane zagadnienia teoretyczne 2011 36,50
 Roman Garbiec System ubezpieczeńspołecznych w Unii Europejskiej.
Część II
 2011 60,99
Roman Garbiec Konstrukcje systemowe i rozwiązania parametryczne
w systemach ubezpieczeń społecznych wybranych krajów Unii Europejskiej
2011 71,85
 Katarzyna Łazorko,
Anna Niedzielska
Kreowanie wizerunku miejsca w koncepcji marketingu terytorialnego 2011  74,51
Roman Olejnik Matematyczna teoria miary a metodologiczne analizy procedur pomiarowych  2011 20,80
Szymon Salamon Bezpieczeństwo systemu. Człowiek – obiekt techniczny – otoczenie 2011 16,40
 Szymon Salamon Safety of the System: Human – Technical object – Environmental 2011  16,40
Szymon Salmon,
Joanna Tabor
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Przegląd metod oceny ryzyka zawodowego. Tom II  2011 12,80
Anna Brzozowska Systemy logistyczne – analiza przypadków 2010 21,28
Leszek Cichobłaziński Mediacje w sporach zbiorowych 2010 44,00
Roman Garbiec Mechanizm funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych 2010 43,00
Anna Lemańska-Majdzik Makroekonomia – materiały dydaktyczne dla studentów 2010 16,46
Julian Maliszewski Disambiguation of Metaphor in Specialized Translation
and Interpreting
2010 21,00
Beata
Skowron-Grabowska
Zarządzanie łańcuchami dostaw w teorii i praktyce 2010 25,17
Marek Szajt Działalność badawczo-rozwojowa w kształtowaniu aktywności innowacyjnej w Unii Europejskiej 2010 53,33
Stanisław Borkowski,
Joanna Rosak-Szyrocka
Procedury uzyskiwania znaków jakości 2009 62,00
Felicjan Bylok,
Elżbieta Robak
Zachowania ludzi w organizacjach 2009 21,00
Jolanta Chluska Podstawy rachunkowości 2009 14,00
Roman Garbiec  Systemy ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej. Część I 2009 42,00
Małgorzata Okręglicka,
Olga Ławińska
Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2009 15,75
Szymon Salamon Strategie zarządzania produkcją i jakościa w przedsiębiorstwach przemysłowych  2009  21,00
 Eugeniusz Sitek Ryzyko międzynarodowej działalności inwestycyjnej  2009  21,00
Marek Strzelczyk,
Eugeniusz Gurgul,
Oksana Seroka-Stolka
Gospodarka a ochrona środowiska z elementami ekologii 2009 13,00
Dariusz Wielgórka,
Mariusz Chudzicki
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 2009 15,75
Elżbieta Wysłocka Ekonomiczne aspekty procesu globalizacji 2009 21,00
Alfreda Zachorowska, Dariusz Wilgórka Financial Management in Risk and Uncertainty Conditions 2009 28,00
Autor/Red. nauk.
Tytuł Rok wydania Cena
w zł
 Leszek Cichobłaziński  Techniki negocjacji i mediacji 2008 6,50
Roman Garbiec Zabezpieczenia społeczne 2008 12,00
 Ewa Gorczycka Wybrane problemy zarzadzania kapitałem ludzkim 2008 17,00
Helena Kościelniak Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa  2008  30,50
Helena Kościelniak Organizational and Financial Aspects of Fundationing
of Polish Companies
2008  24,05
Sebastian Kot Nowe kierunki logistyki 2008 13,50
Arnold Pabian Środki i formy marketingowego oddziaływania na konsumentów 2008 18,50
 Eugeniusz Sitek Mikroekonomia 2008 7,50
 Katarzyna Stala,
Agnieszka
Widawska-Stanisz
Zarządzanie marketingiem
w organizacjach usługowych
2008 10,50
Jolanta Urbańska  Klient a dystrybucja 2008  8,50
 Dariusz Wielgórka,
Justyna
Łukomska-Szarek
 Wybrane problemy zarządzania finansami
w przedsiębiorstwach
2008 32,50
 Agnieszka
Wójcik-Mazur
Zarządzanie ryzykiem kredytowym
w banku komercyjnym
2008 13,50
Felicjan Bylok,
Robert Janik
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego 2007 5,00
Janusz Grabara,
Lucjuan Kurzak,
Tomasz Lis
Systemy informatyczne w energetyce  2007  5,00
 Eugeniusz Gurgul,
Agata Kielesińska
Technologia i organizacja przemysłu spożywczego. Część II 2007 5,00
 Julian Maliszewski Special Lexis and Business Translation 2007  5,00
Lidia Sobolak Innowacyjne aspekty strategii przedsiębiorstwa globalnego
w zintegrowanej Europie
2007 5,00
Lidia Sobolak Społeczne uwarunkowania zarządzania
logistyczno-marketingowego w globalizacji
2007 5,00
 Andrzej Ślęzak Liniowa termodynamika nierównowagowa biernego transportu membranowego 2007  5,00
Agnieszka
Wójcik-Mazur,
Dariusz Wielgórka,
Justyna
Łukomska-Szarek
Wieloaspektowe problemy zarządzania podmiotami publicznymi
i prywatnymi w gospodarce polskiej
2007 5,00
Marcin Zawada Zastosowanie metod ilościowych
w badaniach ekonomiczno-społecznych
2007 5,00
Jolanta Chluska Kosztowe aspekty zarządzania 2006 5,00
 Leszek Cichobłaziński Społeczne i psychologiczne uwarunkowania zarządzania personelem  2006  5,00
 Eugeniusz Sitek Zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej. Część I 2006 5,00
 Eugeniusz Sitek Zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej. Część II 2006 5,00
 Alfreda Zachorowska,
Agnieszka
Wójcik-Mazur
Funkcjonowanie banków komercyjnych 2006 5,00
 Felicjan Bylok,
Jan Sikora,
Bożenna Sztumska
Wybrane aspekty socjologi rynku  2005 5,00
 Felicjan Bylok Społeczno-ekonomiczne determinanty funkcjonowania rynku  2005 5,00
 Konrad Głębocki  Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na planowanie rozwoju województw 2005 5,00
Eugeniusz Gurgul Agroturystyka jako element rozwoju i promocji regionu 2005 5,00
Julian Maliszewski Strategie translatoryczne w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych w biznesie 2005 5,00
Cezary Marcinkiewicz Marketing usług turystycznych 2005 5,00
Adam Nowicki Wstęp do systemów zarządzania w przedsiębiorstwie 2005 5,00
Lidia Sobolak Kierunki i metody zarządzania organizacjami
w zintegrowanej Europie
2005 5,00
Lidia Sobolak Społeczne uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem
w zintegrowanej Europie
2005 5,00
Lidia Sobolak Zintegrowane zarządzanie marketingowe i logistyczne
w zjednoczonej Europie
2005 5,00
Jerzy Filip Sztuka,
Jacek Sztuka
Kształtowanie otoczenia
(wzornictwo przemysłowe, komunikacja i reklama wizualna)
2005 5,00
 Jadwiga Adamczyk,
Piotr Bartkowiak
 Determinanty rozwoju w małych i średnich przedsiębiorstw 2004 1,00
Eugeniusz Gurgul Kompendium wiedzy o agrobiznesie 2004 1,00
 Ryszard Janas,
Ryszard Poznański
Techniki koszykówki 2004 1,00
 Piotr Pachura,
Janusz Szopa
 Polska w Unii Europejskiej 2004 1,00
Janusz Szopa,
Mirosław Harciarek
Stres i jego modelowanie 2004 1,00
 Janusz Szopa,
Tomasz Gabryś
Sport Training in Interdisciplinary Scientific Researches 2004 1,00
 Andrzej Ślęzak Kompendium z biologi z elementami biofizyki 2004 1,00
 Alfreda Zachorowska  Finansowe i logistyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Część I 2004 1,00
 Alfreda Zachorowska Finansowe i logistyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Część II 2004 1,00
Brunon Bartz Międzynarodowa certyfikacja jakości usług  2003  1,00
Piotr Chrzan,
Janusz Szopa
Metody matematyczne, statystyczne i informatyczne
w finansach i ubezpieczeniach
2003  1,00
Leszek Kiełtyka Zintegrowany system zarządzania
przedsiębiorstwem – IFS applications
2003  1,00
Julian Maliszewski Wybrane aspekty przekładu literackiego i specjalistycznego 2003  1,00
Lech Milian Rynek i zmiany społeczne 2003  1,00
Beata
Skowron-Grabowska,
Piotr Bartkowiak
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Część I
2003  1,00
Beata
Skowron-Grabowska,
Anna
Bazan-Bulanda
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Część II
2003  1,00
Alfreda Zachorowska,
Helena Kościelniak
Ekonomiczne i pozaekonomniczne determinanty rozwoju 2003  1,00
Dorota Jelonek Systemy komputerowego wspomagania, minitorowania
otoczenia przedsiębiorstwa
2002  1,00
Leszek Kiełtyka Multimedia w zarzadzaniu 2002  1,00
Lech Milian Praca – osobowość – kierowanie 2002  1,00
Alfreda Zachorowska Wybrane aspekty zewnętrznego finansowania
przedsięwzięć gospodarczych
2002  1,00
Nadya Gubarieni Rings and Module 2001  1,00
Eugeniusz Gurgul
Agata Kielesińska
Technologia i organizacja przemysłu spożywczego. Część I 2001  1,00
 Mirosław Kaliszczak  Przydatność diagnostyki obrazowej w kryminalistyce 2001  1,00
 Leszek Kiełtyka Technologie informacji 2001  1,00
 Elżbieta
Krajewska-Bińczyk
Kontroling w restrukturyzacji technologiczno-organizacyjnej 2001  1,00
Lech Milian Mechanizm rynku w ocenie aksjologicznej 2001  1,00
Janusz Sztumski,
Mirosław Harciarek
Stres w biznesie 2001  1,00
Leszek Kiełtyka Inteligentny system prognozowania 2000  1,00
Janusz Klisiński Profesionalizacja i profesionaliści w zarządzaniu sportem 2000  1,00
Lech Milian Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo turytyczne 2000  1,00
Eugeniusz Sitek Inwestycje bezpośrednie przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym 2000  1,00
Janusz Sztumski Konflikty społeczne i negocjacje jako sposoby ich przezyciężania 2000  1,00
Lech Milian Wprowadzenie do socjologi przemysłu 1999  1,00
Włodzimierz Brzezin Ogólna teoria rachunkowości 1998  1,00
Lech Milian Funkcjonowanie lokalnych rynków pracy w aspekcie badań
nad bezorbotnymi
1998  1,00
Brunon Bartz Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych społeczeństwach 1997  1,00