Zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych Politechniki Częstochowskiej ukończenie studiów odbywa się poprzez złożenie przez słuchaczy projektu grupowego. Warunkiem przyjęcia projektu grupowego i dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uwzględnienie w projekcie, efektów uczenia realizowanych na wszystkich przedmiotach studiów podyplomowych. Zdanie egzaminu końcowego stanowi podstawę wydania świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych. Egzamin końcowy w formie egzaminu ustnego odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Dziekana spośród nauczycieli prowadzących zajęcia. Komisja na podstawie egzaminu końcowego oraz przy uwzględnieniu wcześniej uzyskanych przez słuchacza wyników, ustala ocenę końcową na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Politechniki Częstochowskiej.