Waldemar Czachorowski

Waldemar Czachorowski – PARTNER STRATEGICZNY

Waldemar Czachorowski przez wiele lat realizuje szkolenia z zakresu zarządzania procesami, zarządzania projektami, zarządzania zmianą. Współpracował również z Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego (wcześniej Centrum Kształcenia Podyplomowego). Realizował również szkolenia, m.in. rachunkowości zarządczej, metod i technik organizatorskich, sporządzania biznes planu. Był Promotorem ponad 200 projektów zaliczeniowych na studiach podyplomowych (tzw. Projektów doradczych). Liczba zrealizowanych przez niego godzin szkoleniowych oraz konsultacji w ramach Projektów doradczych (do 2015 r.) kształtuje się na poziomie ponad 2000 godzin. Jest oceniany bardzo wysoko jako wykładowca, prowadzący zajęcia w układzie praktycznym. Był również recenzentem wielu projektów doradczych. Jego recenzje wykazywały wysoki profesjonalizm merytoryczny, jak i metodologiczny oraz znajomość praktycznych aspektów wprowadzania zmian w organizacjach oraz ich tworzenia. Jest autorem dwóch dedykowanych programów studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania projektami (dla firm: Polkomtel oraz Poor Polska) oraz otwartych studiów Podyplomowych Zarządzanie procesami. Pan Waldemar Czachorowski jako ceniony profesjonalista, w swojej pracy na Uczelni wymaga wiele nie tylko od studentów, czy współpracowników, ale przede wszystkim od siebie.

prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska

prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska jest pracownikiem Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Jej obszary zainteresowań obejmują: zarządzanie procesowe, zarządzanie projektami, zintegrowane zarządzanie procesowe. Była organizatorem oraz ekspertem w wielu inicjatywach poświęconych zarządzaniu procesowemu w Polsce. Posiada certyfikaty w zakresie zarządzania projektami: PRINCE2, Agile PM. Jest również zaangażowana w projekty akademickie i praktyczne, obecnie Przewodnicząca Zespołu Zarządzania Procesowego w Politechnice Warszawskiej. Opublikowała ponad 160 prac naukowych, w tym monografii, artykułów, zarówno w języku polskim, angielskim. Uczestniczyła w stażach zagranicznych min. Queen Margaret University (Wielka Brytania, Edynburg), UCL (Wielka Brytania, Londyn) oraz licznych konferencjach min. jako członek Rad naukowych w USA, Wiedniu, Brazylii, Słowenii.

dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. PCz

dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. PCz

Auditor zintegrowanych systemów zarządzania specjalizujący się we wdrożeniach w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Konsultant projektów Lean Manufacturing w obszarze optymalizacji i doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych między innym w branży metalowej i ceramicznej. Redaktor poradników dla biznesu: ABC jakości, ABC Bezpieczeństwa i Higieny pracy oraz czasopisma Production Engineering Archives. Jest autorem wielu artykułów z problematyki jakości i doskonalenia procesów oraz identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa. Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć z zakresu zarządzania procesami produkcyjnymi w oparciu o nowoczesne metody ciągłego doskonalenia, Lean Management i filozofii Kaizen.

dr hab. inż. Dorota Klimecka-Tatar

dr hab. inż. Dorota Klimecka-Tatar

Dr hab. inż. Dorota Klimecka-Tatar. Absolwentka Politechniki Częstochowskiej. Tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa uzyskała na tejże Uczelni, natomiast stopień doktora habilitowanego z zakresu inżynierii produkcji (obecnie inżynieria mechaniczna) uzyskała na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z optymalizacją i zarządzaniem procesami produkcyjnymi z uwzględnieniem inżynierii jakości wyrobów, bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również innowacyjnych technologii przetwarzania materiałów. Jest autorką ponad 300 publikacji naukowych. Brała udział w wielu projektach naukowych i dydaktycznych finansowanych przez MNiSzW, NCN, NCBiR oraz z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Aktywny audytor systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), inspektor ppoż., ekspert PCz, redaktor i recenzent w prestiżowych czasopismach naukowych. W ramach współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi (z Niemiec, Rosji, Słowacji, Słowenii itd.) prowadziła wykłady dla studentów i przedsiębiorców z zagranicy. Za swoją pracę naukową nagradzana licznymi wyróżnieniami, nagrodami i medalami na międzynarodowych wystawach innowacji i wynalazków.

dr hab. inż. Paweł Nowodziński, prof. PCz

dr hab. inż. Paweł Nowodziński, prof. PCz

Dr hab. inż. Paweł Nowodziński, prof. PCz jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem. Posiada znaczący dorobek naukowy, na który składa się ponad 130 opublikowanych artykułów w monografiach naukowych i czasopismach zarówno polskich, jak i zagranicznych. Autor monografii „Zarządzanie strategiczne współczesnym przedsiębiorstwem. Otoczenie a strategia”. Od 2015 roku profesor nadzwyczajny na Politechnice Częstochowskiej, pracownik Wydziału Zarządzania. Jako wykładowca akademicki aktywnie wspiera współpracę pomiędzy nauką, biznesem i samorządem. Pracę naukową i zaangażowanie akademickie łączy z praktyką biznesową – doradztwem strategicznym. Aktualnie jest konsultantem obszaru rozwiązań Smart City w Grupie MCX. Kreuje innowacyjne rozwiązania dla współczesnych aglomeracji miejskich. Wcześniej związany z rynkiem płatności i środowiskiem fintech, jako członek Zarządu Grupy LEW S.A. był odpowiedzialny za rozwój usług płatniczych. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki giełdowej mPay SA.

dr hab. Agnieszka Wójcik-Mazur, prof. PCz

dr hab. Agnieszka Wójcik-Mazur, prof. PCz

Dr hab. Agnieszka Wójcik-Mazur, prof. PCz jest pracownikiem Katedry Finansów Bankowości i Rachunkowości Wydziału Zarządzania od 1996 roku. Jest autorką i współautorką ponad 150 publikacji naukowych zorientowanych w szczególności na istotę zjawiska ryzyka i niepewności towarzyszących działalności podmiotów gospodarczych oraz publicznych ukierunkowanych na odpowiedni dobór metod i technik kwantyfikacji poszczególnych typów ryzyka oraz instrumentów jego ograniczania. Dr hab. Agnieszka Wójcik-Mazur działalność dydaktyczną prowadzi na wszystkich kierunkach studiów w tym również w języku angielskim. Ponadto jest opiekunem Koła Naukowego w ramach, którego prowadzi aktywną działalność związaną z organizacją konferencji naukowych, warsztatów, festiwali skierowanych zarówno do środowiska naukowego jak i społeczności akademickiej Wydziału Zarządzania.

dr inż. Marcin Zawada

dr inż. Marcin Zawada

Dr inż. Marcin Zawada jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Ekonometrii i Statystyki Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują: statystykę, analizę danych, ekonometrię dynamiczną, modelowanie i prognozowanie zjawisk ekonomicznych, badania operacyjne, metodę reprezentacyjną, taksonomię. Jest autorem i współautorem ponad 140 publikacji naukowych. Każdego roku jest promotorem prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na kierunku zarządzanie oraz finanse i rachunkowość. Jest członkiem Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz członkiem Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Katowice.

dr Małgorzata Randak-Jezierska

dr Małgorzata Randak-Jezierska

Dr Małgorzata Randak-Jezierska z wykształcenia jest psychologiem, filozofem i coachem. Na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej prowadzi zajęcia z zakresu psychologii, filozofii, etyki oraz trening menedżerski i negocjacje. Do głównych obszarów jej zainteresowań naukowych należą: rozwój osobisty, problematyka zmiany, zarządzanie sobą, coaching, psychoterapia Gestalt. W latach poprzedzających pandemię przeprowadziła na Uczelni następujące warsztaty: „Talent, wiedza i umiejętności, czyli odkrywanie i wykorzystywanie w rozwoju mocnych stron”, „Poznaj coaching”, „Proces stawania się ofiarą mobbingu w miejscu pracy”.

dr inż. Aleksandra Czarnecka

dr inż. Aleksandra Czarnecka

Dr inż. Aleksandra Czarnecka jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Socjologii, Psychologii i Komunikacji w Zarządzaniu Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej na stanowisku adiunkta. Jej zainteresowania naukowe obejmują obszar zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, zarówno w kwestiach organizacyjno-prawnych, jak i psychologiczno-socjologicznych. Drugim obszarem jej zainteresowań naukowych jest zarządzanie w samorządzie terytorialnym. W 2006 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji naukowych. Każdego roku jest promotorem kilku prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich na specjalności Zarządzanie kadrami.

dr inż. Agnieszka Widawska-Stanisz

dr inż. Agnieszka Widawska-Stanisz

Dr inż. Agnieszka Widawska-Stanisz jest adiunktem w Katedrze Marketingu, Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Od 24 lat zajmuje się zagadnieniami zarządzania w działalności usługowej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania relacjami z nabywcami usług oraz pozostałymi interesariuszami rynku, w tym personelem przedsiębiorstw usługowych. Jest autorką i współautorką prawie 90 publikacji z zakresu marketingu relacji, zarządzania przedsiębiorstwem usługowym, zarządzania personelem.

dr hab. Sylwia Łęgowik-Świącik, prof. PCz

dr hab. Sylwia Łęgowik-Świącik, prof. PCz

Dr hab. Sylwia Łęgowik-Świącik, prof. PCz jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Pracowała również w jednostkach sektora finansów publicznych i w podmiotach sektora prywatnego. Swoje zainteresowania naukowe, koncentruje, między innymi, na problematyce dotyczącej zarządzania kosztami, zyskowności przedsiębiorstw, jak i umiejętności podejmowania szybkich decyzji w zakresie ewentualnej zmiany strategii przedsiębiorstwa. Działalność naukowo – badawcza zawiera się w ponad stu publikacjach opublikowanych w kraju i zagranicą oraz w autorskiej monografii zatytułowanej „Koncepcje generowania spirali wartości w modelach biznesu”. Brała udział w projekcie współfinansowanym ze środków UE w ramach EFS. Uczestniczyła w programach ERASMUS+ realizowanych w Czechach i Niemczech. Jest członkiem Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz International Institute of Social and Economics Science.

dr inż. Krzysztof Knop

dr inż. Krzysztof Knop

Dr inż. Krzysztof Knop jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, adiunkt w Katedrze Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa, członek Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji. W obszarze naukowych zainteresowań znajdują się: zarządzanie procesami, statystyczne sterowanie procesami, nowoczesne koncepcje i metody zarządzania i usprawnienia przedsiębiorstw, kontrola wizualna i zarządzanie wizualne, system produkcyjny Toyoty. Autor lub współautor ponad 200 publikacji naukowych o zasięgu krajowym i zagranicznym. Posiada uprawnienia zdobyte szkoleniami do prowadzenia auditu wewnętrznego wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, z zakresu audytu innowacyjnego, zarządzania projektami innowacyjnymi, komputerowego wspomagania i planowania analizy statystycznej badań innowacyjnych, statystycznego sterowania procesem i analizy systemów pomiarowych. Uczestnik międzynarodowych projektów badawczych w ramach funduszu wyszehradzkiego.

dr Agnieszka Kwiatek

dr Agnieszka Kwiatek

Dr Agnieszka Kwiatek jest adiunktem w Katedrze Socjologii, Psychologii i Komunikacji w Zarządzaniu Wydziału Zarządzania PCZ. Magister nauk społecznych (UP w Krakowie), doktor ekonomii – specjalność socjoekonomia, ekonomika pracy (AE w Poznaniu). Główny obszar zainteresowań to: socjologia i psychologia organizacji, psychologia społeczna, komunikacja społeczna, kultura organizacyjna, różnorodność i zarządzanie z jej wykorzystaniem, socjologia kobiet, zachowania organizacyjne. Autorka kilkudziesięciu publikacji i współautorka monografii z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim i społecznym. Organizatorka/współorganizatorka szeregu konferencji i sympozjów naukowych, warsztatów. Członkini z ramienia Politechniki Częstochowskiej Zespołu ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Częstochowy. Ekspert naukowy projektu „Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki. Sieć współpracy środowisk akademickich z biznesem” (2010-2013). Ekspert Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.