Łączna liczba godzin na studiach podyplomowych Zarządzanie procesowe wynosi 214. Studia trwają 2 semestry. Zajęcia będą prowadzone w trybie niestacjonarnym, raz lub dwa razy w miesiącu. Studia podyplomowe kończą się przygotowaniem przez słuchaczy projektu, potwierdzającego zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania procesowego.

 1. Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi
 2. Zarządzanie strategiczne
 3. Zarządzanie procesowe
 4. Zarządzanie projektami
 5. Zarządzanie zmianą
 6. Zarządzanie ryzykiem
 7. Rachunkowość zarządcza
 8. Zarządzanie kosztami działań
 9. Strategiczna karta wyników
 10. Zespołowość i interdyscyplinarność
 11. Klient wewnętrzny
 12. Zarządzanie jakością
 13. Metody mapowania i modelowania
 14. Optymalizacja
 15. Metoda operacjonalizacji strategii
 16. Metody badawcze
 17. Seminarium dyplomowe / Projekt końcowy

Sylabusy do przedmiotów:

Semestr 1
Zarządzanie strategiczne
Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi
Zarządzanie jakością
Optymalizacja
Zarządzanie procesami
Rachunkowość zarządcza
Zarządzanie kosztami działań
Metody mapowania i modelowania
Zarządzanie projektami
Seminarium dyplomowe/Projekt końcowy

Semestr 2
Strategiczna karta wyników
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie zmianą
Metody badawcze
Optymalizacja
Klient wewnętrzny
Seminarium dyplomowe/Projekt końcowy