Zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych Politechniki Częstochowskiej ukończenie studiów odbywa się poprzez egzamin końcowy i przygotowanie pracy końcowej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu i obrony pracy końcowej jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych. Zaliczenie obrony pracy końcowej stanowi podstawę wydania świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych. Egzamin oraz obrona pracy końcowej odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Dziekana spośród nauczycieli prowadzących zajęcia. Komisja na podstawie egzaminu końcowego oraz przy uwzględnieniu wcześniej uzyskanych przez słuchacza wyników z egzaminów i zaliczeń, ustala ocenę końcową na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Politechniki Częstochowskiej.