Absolwent studiów podyplomowych Ład korporacyjny

  • posiada umiejętności niezbędne do bycia członkiem organów zarządzających i nadzorujących,
  • posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości w przedsiębiorstwach,
  • posiada wiedzę na temat prawnych uregulowań funkcjonowania rad nadzorczych i organów zarządzających,
  • posiada umiejętność interpretacji informacji zwartych w sprawozdaniach finansowych,
  • posiada umiejętności podejmowania decyzji inwestycyjnych,
  • posiada umiejętności sprawowania kontroli nad przedsiębiorstwem,
  • posiada wiedzę z zakresu budowania relacji z interesariuszami,
  • jest wykwalifikowany do objęcia stanowisk w organach nadzorczych i zarządzających.