prof. dr hab. Jolanta Chluska

prof. dr hab. Jolanta Chluska

Prof. dr hab. Jolanta Chluska współpracuje z podmiotami gospodarczymi jako biegły rewident (od 1999 r.). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach rachunkowości finansowej i zarządczej. Dorobek naukowo-badawczy obejmuje ponad 180 pozycji. Działalność dydaktyczną i naukowo – badawczą prowadzi od 35 lat. Za zasługi dla oświaty i wychowania w 2009 r. uhonorowana została Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Postanowieniem z dnia 21.07.2020 r. prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. Jolancie Chluskiej tytuł naukowy profesora nauk społecznych. Za działalność na rzecz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce otrzymała w 1999 r. – Srebrną a w 2002 r. Złotą Odznakę – Zasłużony w Rozwoju SKwP.

dr hab. inż. Iwona Otola, prof. PCz

dr hab. inż. Iwona Otola, prof. PCz

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Pracuje w Katedrze Finansów, Bankowości i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Jej zainteresowania badawcze dotyczą tematyki analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa i zarządzania strategicznego ze szczególnym uwzględnieniem teorii zasobowej. Do 2020 roku była członkiem uczelnianej komisji ds. oceny przedsięwzięć we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, na potrzeby której zajmowała się oceną kondycji finansowej podmiotów zewnętrznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

dr hab. Sylwia Łęgowik-Świącik, prof. PCz

dr hab. Sylwia Łęgowik-Świącik, prof. PCz

Dr hab. Sylwia Łęgowik-Świącik, prof. PCz jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Finansów, Bankowości i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Pracowała również w jednostkach sektora finansów publicznych i w podmiotach sektora prywatnego. Swoje zainteresowania naukowe, koncentruje, między innymi, na procesach kontroli i audytu w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Brała udział w projekcie współfinansowanym ze środków UE w ramach EFS. Uczestniczyła w programie ERASMUS+ realizowanym w Czechach i Niemczech. W 2017 została powołana na członka Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania, od wielu lat jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz International Institute of Social and Economics Science (IISES).

dr hab. Paweł Nowodziński, prof. PCz

dr hab. Paweł Nowodziński, prof. PCz

Posiada znaczący dorobek naukowy (130 opublikowanych artykułów w monografiach naukowych i czasopismach zarówno polskich, jak i zagranicznych). Autor monografii „Zarządzanie strategiczne współczesnym przedsiębiorstwem. Otoczenie a strategia”. Od 2015 roku profesor nadzwyczajny na Politechnice Częstochowskiej, pracownik Wydziału Zarządzania. Pracę naukową i zaangażowanie akademickie łączy z praktyką biznesową – doradztwem strategicznym. Aktualnie jest konsultantem obszaru rozwiązań Smart City w Grupie MCX. Kreuje innowacyjne rozwiązania dla współczesnych aglomeracji miejskich. Wcześniej związany z rynkiem płatności i środowiskiem fintech, jako członek Zarządu Grupy LEW S.A. był odpowiedzialny za rozwój usług płatniczych. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki giełdowej mPay SA.

dr hab. inż. Marlena Grabowska, prof. PCz

dr hab. inż. Marlena Grabowska, prof. PCz

Marlena Grabowska jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Pracuje w Katedrze Finansów, Bankowości i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się głównie wokół tematyki corporate governance oraz modeli biznesu. Swoją rozprawę habilitacyjną poświęciła zagadnieniom sytuacyjnego kontekstu ładu korporacyjnego przedsiębiorstw. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk O/Katowice.

dr Agnieszka Kwiatek

dr Agnieszka Kwiatek

Adiunkt w Katedrze Socjologii, Psychologii i Komunikacji w Zarządzaniu Wydziału Zarządzania PCZ. Doktor ekonomii – specjalność socjoekonomia (AE w Poznaniu). Główny obszar zainteresowań to: socjologia i psychologia organizacji, psychologia społeczna, komunikacja społeczna, kultura organizacyjna, różnorodność i zarządzanie z jej wykorzystaniem, socjologia kobiet, zachowania organizacyjne. Autorka kilkudziesięciu publikacji i współautorka monografii z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim i społecznym. Organizatorka/współorganizatorka szeregu konferencji, sympozjów, warsztatów. Członkini z ramienia Politechniki Częstochowskiej Zespołu ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Częstochowy. Ekspert naukowy projektu „Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki. Sieć współpracy środowisk akademickich z biznesem” (2010-2013). Ekspert Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

dr Patrycja Krawczyk

dr Patrycja Krawczyk

Dr Patrycja Krawczyk ukończyła studia magisterskie i uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Obecnie swoje zainteresowania naukowe skupia wokół procesów zarządzania z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej. W obszarze problematyki standaryzacji sprawozdawczości koncentruje swoją uwagę na poznaniu nowych obszarów w tym szczególnie raportowanie niefinansowego. Jest autorem międzynarodowych publikacji z tego zakresu w tym: Konwergencja standardów sprawozdawczości finansowej do norm międzynarodowych, Globalne trendy w raportowaniu niefinansowym – opcje standaryzacji, Non-Financial Reporting: the Use of Standardization Options by Polish Entities. Pełniła funkcje dyrektora Instytutu Ekonomii Akademii Polonijnej w Częstochowie, obecnie jest adiunktem w Katedrze Finansów Bankowości i Rachunkowości Politechniki Częstochowskiej, członek PTE.

dr inż. Dariusz Wielgórka

dr inż. Dariusz Wielgórka

Dr inż. Dariusz Wielgórka jest adiunktem w Katedrze Finansów Bankowości i Rachunkowości.
Pełni funkcję v-ce prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego O/Częstochowa. Posiada także doświadczenie na stanowisku dyrektora finansowego dużego przedsiębiorstwa. Ukończył studia z zakresu zarzadzania finansami, informatyki, rachunkowości oraz przygotowania pedagogicznego. Prowadził jako trener wiele szkoleń i warsztatów m.in. z zakresu zarządzania finansami, planowania finansowego, optymizacji podatkowej, źródeł finansowania. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, kilkunastu ekspertyz sądowych oraz opinii dla sektora biznesu. Za swoją działalność dydaktyczno – naukową wielokrotnie otrzymywał nagrody i wyróżnienia Rektora Politechniki Częstochowskiej, a także medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Medal za Długoletnią Służbę.

dr Anna Bazan-Bulanda

dr Anna Bazan-Bulanda

Anna Bazan-Bulanda stopień doktora nauk prawnych uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego. Odbyła aplikację sądowa i zdała egzamin sędziowski. Jest także absolwentką Menedżerskich studiów podyplomowych- poziom MBA w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Zdała egzamin i zdobyła APMG INTERNATIONAL certyfikat Agile Project Management Foundation Examination. Prowadziła obsługę prawną przedsiębiorców, była członkiem zespołu przygotowującego program utworzenia koncernu zakładów energetycznych. Uczestniczyła w zakończonej powodzeniem pełnej restrukturyzacji jednego z oddziałów PGNiG – przygotowywała projekty dokumentów niezbędnych do utworzenia spółki z o.o. oraz rejestracji kilku przedsiębiorców, a także sporządzała projekty kompleksowych umów współpracy między powstałymi podmiotami.

dr Marek Panfil

dr Marek Panfil

Dr Marek Panfil (marekpanfil.com) doświadczony biegły wyceny przedsiębiorstw i aktywów. Doradca w zakresie budowy wartości spółki. Wykładowca w zakresie analizy fundamentalnej, finansów przedsiębiorstwa w Akademii Leona Koźmińskiego. Autor/współautor książek i artykułów z obszaru finansów przedsiębiorstwa i wycen. Kierownik merytoryczny i wykładowca Podyplomowych Studiów ALK Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe. Doświadczenia zawodowe zdobywał w Kanadzie (KGHM International i w EY), w Polsce w firmach konsultingowych czy jako niezależny członek rad nadzorczych w KGHM, Interferie, a obecnie w NDM. Absolwent SGH, stypendysta/stażysta w NYU Stern School of Business, IESE Business School.

Wiesław Łatała

Wiesław Łatała

Wiesław Łatała – Radca Prawny, współzałożyciel i Partner Zarządzający w Kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. Posiada 30-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, od wielu lat bierze udział w przygotowaniu prospektów emisyjnych i postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, doradza w zakresie polityki informacyjnej spółek notowanych na GPW S.A. Prawnik w dziedzinie fuzji i przejęć przez międzynarodową organizację Global Law Experts. Ekspert w zakresie transakcji M&A, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, zamówień publicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, W latach 1990-1998 asystent prof. Ireneusza Weissa w Katedrze Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy podatkowego.

Agnieszka Gontarek

Agnieszka Gontarek

Agnieszka Gontarek – dyrektor Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (od 2008 r.), odpowiedzialnego za proces dopuszczania papierów wartościowych na rynki GPW. Kieruje Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego. Redaktorka Dobrych Praktyk 2016 oraz Dobrych Praktyk 2021. Od 2016 do 2018 r. prezes zarządu BondSpot S.A.. W latach 1998-2007 pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Finansowego, naczelnika w Departamencie Nadzoru Rynku i zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru Obrotu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości. Współautorka komentarza do ustawy o ofercie publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca prawa papierów wartościowych i regulacji unijnych, przede wszystkim z zakresu obowiązków informacyjnych emitentów i ich akcjonariuszy oraz corporate governance.

Piotr Rybicki

Piotr Rybicki

Piotr Rybicki – aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Inicjator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

dr Michał Rogatko

dr Michał Rogatko

Michał Rogatko – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Autor pracy doktorskiej z zakresu komunikacji między radą nadzorczą a zarządem oraz roli rady nadzorczej w spółkach publicznych. Posiada również przygotowanie w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG. Ma wieloletnie doświadczenie menedżerskie zdobyte w różnych podmiotach w obszarze sprzedaży i marketingu. Sprawował również mandaty w organach spółek kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Członek rady nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i aktywny uczestnik inicjatyw podejmowanych w środowisku członków rad nadzorczych. Wykładowca Collegium Civitas w zakresie modeli nadzoru korporacyjnego na świecie.

Krzysztof Burnos

Krzysztof Burnos

Krzysztof Burnos – absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Studium Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Biegły rewident, członek ACFE, dyplomowany księgowy SKwP, doświadczony finansista. Kieruje firmą audytorską i pełni funkcje niezależnych członków rad nadzorczych i komitetów audytu. Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla biegłych rewidentów, w tym z zakresu międzynarodowych standardów badań oraz ryzyka oszustw. Autor podręczników dla biegłych rewidentów i szeregu publikacji z zakresu audytu. W latach 2015- 2019 pełnił funkcję Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i kierował Polską Izbą Biegłych Rewidentów. W okresie 2001-2019 członek międzynarodowych grup eksperckich działających przy międzynarodowej organizacji biegłych rewidentów Accountancy Europe.