Łączna liczba godzin na studiach podyplomowych Ład korporacyjny wynosi 160. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia będą prowadzone w trybie niestacjonarnym, raz lub dwa razy w miesiącu. Studia podyplomowe kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej, potwierdzającej zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nadzoru korporacyjnego.

 1. Ład korporacyjny – ujęcie teoretyczne
 2. Wybrane problem związane z funkcjonowanie RN – wprowadzenie
 3. Elementy prawa dla członka Rady Nadzorczej
 4. Odpowiedzialność członków organów spółek
 5. Aktualne wyzwania prawne
 6. Wstęp do sprawozdawczości finansowej
 7. Badanie sprawozdań finansowych
 8. Współpraca z biegłym rewidentem i funkcjonowanie komitetów audytu
 9. Raportowanie niefinansowe
 10. Planowanie finansowe
 11. Ocena projektów inwestycyjnych
 12. Audyt i kontrola wewnętrzna – ryzyko – Compliance
 13. Zarządzanie strategiczne
 14. Kompetencje miękkie członka rady nadzorczej – wybrane aspekty HR
 15. Trening kompetencji miękkich w zarządzaniu grupą menedżerów korporacyjnych
 16. Miejsce rady w strukturze nadzoru korporacyjnego
 17. Współpraca rady nadzorczej z zarządem
 18. Funkcjonowanie rady nadzorczej (KSH)
 19. Symulowane posiedzenie RN
 20. Ocena kontynuacji działalności przedsiębiorstwa
 21. Sprawozdanie finansowe na przykładach
 22. Rachunkowość kreatywna
 23. Due diligence / Wyceny
 24. Rada nadzorcza w kryzysie
 25. Ubezpieczenie D&O (ang. Directors and Officers)
 26. Dobre Praktyki Spółek Notowanych
 27. Aktualne trendy w funkcjonowaniu Rad Nadzorczych
 28. Rynek kapitałowy a corporate governance
 29. Seminarium dyplomowe

Sylabusy do przedmiotów