STUDIA DOKTORANCKIE-WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
 
KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH – prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
BIURO STUDIÓW DOKTORANCKICH  znajduje się w pokoju 114  ( I piętro) przy ul. Armii Krajowej 19 b,
tel. 34 32 50 874 e-mail:  agnieszka.majewska@wz.pcz.pl
Doktorantów zapraszamy od poniedziałku do czwartku  w godzinach 9:00-13:00
Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów doktoranckich w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym, a w szczególności prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie:
*wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki o charakterze szczegółowym, odpowiadające obszarowi prowadzonych badań naukowych, obejmujących najnowsze osiągnięcia w nauce;
*umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzonych badań naukowych,
*kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo – badawczej i społecznej roli uczonego.
Forma studiów:

Wydział Zarządzania prowadzi studia doktoranckie w formie stacjonarnej. Studia trwają 3,5 roku. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia studiów o dodatkowy rok lub dwa. Studia kończą się uzyskaniem stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania są bezpłatne.

Doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną opiekuna naukowego, który wspiera go w samodzielnej pracy badawczej od momentu rozpoczęcia studiów.

Do podstawowych obowiązków doktoranta należy:

  • realizowanie programu studiów
  • prowadzenie badań naukowych i składanie sprawozdań z ich przebiegu
  • odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu.

Bezpośrednim przełożonym doktoranta jest Kierownik katedry, w której doktorant realizuje pracę naukowo-badawczą i doktorską.

Uczestnicy studiów doktoranckich podlegają Kierownikowi studiów.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta oraz ogólne informacje związane z programem kształcenia: 
Stopień Doktora nadaje się osobie, która:
*posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny,
*zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej,
*przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską,
*zdała egzamin z nowożytnego języka lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego.
Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania jest przygotowany do pracy o charakterze badawczo-rozwojowym. W szczególności może osiągać efekty kształcenia w zakresie wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki oraz o charakterze szczegółowym, odpowiadające obszarowi prowadzonych badań naukowych. Absolwent nabywa umiejętności związane z metodyką i metodologią prowadzonych badań naukowych, jak również kompetencje społeczne odnoszące się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego. Absolwent wykształca umiejętności prezentacji swoich poglądów, dyskusji naukowej, a także umiejętności dydaktycznych.
Uzyskanie stopnia naukowego, to niezbędny etap rozwoju osób planujących karierę akademicką oraz zainteresowanych badaniami naukowymi z dziedziny nauk społecznych, ekonomicznych, w tym zarządzania. Osiągnięcie stopnia naukowego doktora umożliwia praktykom biznesu wyróżnienie się w środowisku biznesowym, zaznaczenie większej wiarygodności i umiejętności intelektualnych.