Sylwetka absolwenta

Program kształcenia przewidziany dla kierunku Design i zarządzanie projektami przygotowuje absolwenta do zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania szczególnie zarządzania projektami, wdrażania nowych produktów i usług. Absolwent/ka kierunku Design i zarządzanie projektami, potrafi tworzyć oraz zarządzać zespołami projektowymi w sposób niestandardowy, działać proaktywnie i kreatywnie, kształtować nowe innowacyjne produkty i usługi – to menedżer kreujący przestrzeń biznesową w świecie ciągłych zmian. Jednocześnie wiedza z zakresu zarządzania projektami jest połączona z rozwojem wiedzy i kompetencji w zakresie designu, czyli umiejętności kreowania nowych produktów i usług, w tym opartych o sztuki wizualne, multimedia, ergonomię. Ponadto absolwent/ka potrafi analizować i oceniać uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i środowiskowe współczesnego rynku, zna instrumenty finansowe funkcjonujące w obszarze działalności gospodarczej, w tym związanej z projektami tworzenia innowacyjnych mikroprzedsiębiorstw. Dysponuje i wykorzystuje wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych i multimedialnych oraz metod promocji i sprzedaży wyrobów i usług. Potrafi kreować projekty innowacyjnych rozwiązań, ocenić aplikacyjność ich zastosowania oraz wdrożyć i zoptymalizować najlepsze z nich. Jest również właściwie przygotowany/a do organizacji nowych projektów oraz pracy w zespołach kreatywnych i projektowych. Absolwent/ka w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę zdobytą w czasie studiów posiada umiejętność formułowania celów strategicznych i strategii działania w kontekście kreowania i następnie wdrażania nowych projektów: produktów i usług. Jest przygotowana/y do pełnienia funkcji lidera w kreatywnych zespołach projektowych, ponadto dysponuje wiedzą z zakresu projektowania oraz zakładania i prowadzenia własnej innowacyjnej działalności gospodarczej. Wiedzę i umiejętności z powyższego zakresu zdobywa na zajęciach dydaktycznych takich jak np. Zarządzanie i Design thinking w biznesie, Zarządzanie projektami, Sztuki wizualne i nowe media, Zarządzanie e-biznesem, Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Projektowanie biznesplanów, Zarządzanie innowacyjnym biznesem .

 

Zatrudnienie:

Absolwent/ka kierunku Design i zarządzanie projektami jest gotowy/a do poprowadzenia własnego projektu biznesowego opartego o kreatywne wdrożenie nowych produktów i usług oraz może znaleźć zatrudnienie w sektorze zarówno publicznym, jak i prywatnym, na przykład w:

 • przedsiębiorstwach wytwarzających i wdrażających nowe rozwiązania projektowe i innowacyjne zarówno produkcyjnych jak i usługowych;
 • firmach z branży multimediów i sztuk wizualnych, grafiki oraz promocji i reklamy;
 • firmach, jako specjalista w zakresie usług doradczych w zakresie projektów biznesowych, designu i kreatywności;
 • organizacjach zajmujących się doradztwem, organizacyjnym, gospodarczymi w zakresie projektowania i wdrażania nowych projektów i modeli biznesowych;
 • jednostkach naukowo-badawczych, firmach konsultingowych, firmach zajmujących się reklamą i projektowaniem;
 • organizacjach trzeciego sektora (NGO’s) zajmujących się projektami na przykład w zakresie innowacji społecznych.

 

Potencjalne stanowiska pracy, które może objąć absolwent/ka kierunku:

 • menedżer zarządzający zespołami projektowymi, menedżer projektów, menadżer ds. innowacji,
 • kreatywny przedsiębiorca, w tym w branży multimediów,
 • specjalista ds. rozwoju projektów i badań biznesowych,
 • menedżer/kierownik ds. badań marketingowych,
 • menedżer/kierownik ds. rozwoju nowych produktów/usług,
 • analityk projektów innowacyjnych,
 • projektant i design thinker,
 • specjalista ds. public relations.

 

Kontynuacja kształcenia – w przypadku studentów kończących I stopień możliwość podjęcia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Zarządzanie w języku polskim lub języku angielskim.