Studenckie Koło Naukowe
RÓWNOWAŻNIK

Równoważnik
Opiekun Koła: dr hab. inż. Anna Lemańska-Majdzik, prof. PCz

Cel działania:
Podstawowym celem Koła jest rozwijanie i animowanie życia naukowego wśród studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej poprzez rozbudzanie zainteresowań pracą naukowo-badawczą, poszerzanie wiedzy z zakresu koncepcji zrównoważonego rozwoju, kształtowanie postaw przedsiębiorczych adekwatnych dla zrównoważonego rozwoju w aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem.
Do celów szczegółowych Koła zaliczyć można mi.in.:

  • prowadzenie badań naukowych, obserwacji i analiz dotyczących zarządzania przedsiębiorstwami w aspekcie zrównoważonego ich rozwoju pod kierownictwem i w ramach Wydziału Zarządzania;
  • rozwijanie zainteresowań członków Koła w zakresie szeroko pojętej koncepcji zrównoważonego rozwoju (ZR) oraz CSR, jak również popularyzowanie dorobku członków Koła wśród ogółu studentów Politechniki Częstochowskiej i poza nią;
  • organizowanie spotkań, dyskusji, szkoleń, seminariów i konferencji naukowych z zakresu koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego biznesu;
  • nawiązywanie współpracy z innymi Kołami Naukowymi i organizacjami, także spoza Uczelni;
  • nawiązywanie kontaktów i współpracy z biznesem, pomoc w organizowaniu praktyk i odbywaniu staży studenckich;
  • pozyskiwanie literatury i materiałów niezbędnych dla studiowania i prowadzenia badań naukowych w zakresie zainteresowań członków Koła;
  • promowanie Wydziału Zarządzania oraz Politechniki Częstochowskiej.

Aktywności Koła:

  • cykliczne szkolenia, warsztaty przy współudziale innych organizacji uczelnianych i instytucji zewnętrznych,
  • Ogólnopolska Konferencja naukowa z cyklu „Dylematy i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami”, //wz.pcz.pl/vi-ogolnopolska-konferencja-naukowa/

Dane kontaktowe: anna.lemańska-majdzik@pcz.pl