tnoik

 tnoik

Studenckie Koło Naukowe TNOiK

działające przy Wydziale Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej

Al. Armii Krajowej 36B,

42-200 Częstochowa

tel.: (34)3250 475

 

Kierownik Koła:
dr hab. inż. Anna Lemańska-Majdzik, prof. PCz

e-mail: a.lemanska-majdzik@pcz.pl

 

Zapraszamy do lektury:
Gazetki KN TNOiK nr 1/2020

Gazetki KN TNOiK nr 2/2021

Gazetki KN TNOiK nr 3/2021

Podstawowym celem Koła Naukowego TNOiK przy Wydziale Zarzadzania Politechniki Częstochowskiej jest rozwijanie i animowanie życia naukowego wśród studentów poprzez rozbudzanie zainteresowań pracą naukowo-badawczą, poszerzanie wiedzy z zakresu zarządzania i kierowania organizacjami.

Natomiast do celów szczegółowych Koła określonych w jego statucie zaliczyć można mi.in.:

  • prowadzenie badań naukowych, obserwacji i analiz dotyczących zarządzania organizacjami pod kierownictwem Kierownika Koła lub/i wyznaczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Zarządzania, członków TNOiK w ramach Wydziału Zarządzania;
  • rozwijanie zainteresowań członków Koła w zakresie szeroko pojętej koncepcji zarządzania organizacjami, jak również popularyzowanie dorobku członków Koła wśród ogółu studentów Politechniki Częstochowskiej i poza nią;
  • organizowanie spotkań, dyskusji, szkoleń, seminariów i konferencji naukowych oraz warsztatów tematycznych, prezentacji i innych imprez kulturalnych w ramach problematyki dotyczącej zarządzania;
  • nawiązywanie współpracy z innymi Kołami Naukowymi i organizacjami, także spoza Uczelni;
  • nawiązywanie kontaktów i współpracy z biznesem, pomoc w organizowaniu praktyk
    i odbywaniu staży studenckich;
  • pozyskiwanie literatury i materiałów niezbędnych dla studiowania i prowadzenia badań naukowych w zakresie zainteresowań członków Koła;
  • promowanie Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Wydziału Zarządzania oraz Politechniki Częstochowskiej.