Uprzejmie informujemy, że wnioski o stypendium socjalne należy wysyłać pocztą lub składać w zaklejonej kopercie do skrzynki podawczej, która znajduje się na parterze, w budynku głównym Wydziału Zarządzania, obok portierni.

Ostateczny termin: 15 października 2020 roku (w przypadku wysyłki pocztą liczy się termin stempla pocztowego).