KOMUNIKAT REKTORA dla studentów i doktorantów w sprawie uruchomienia kształcenia zdalnego w Politechnice Częstochowskiej

Apelujemy o podjęcie kształcenia zdalnego!

Komunikat dotyczy kształcenia na: studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego
i drugiego stopnia, studiach doktoranckich, a także w szkole doktorskiej oraz zajęciach na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia.

W związku z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania wprowadzam obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie kształcenia zdalnego za pomocą platformy e-learningowej Politechniki Częstochowskiej, w szczególności wykładów, projektów, ćwiczeń, seminariów i laboratoriów, których realizacja jest możliwa za pomocą dostępnych na Uczelni środków komunikacji elektronicznej. Kształcenie odbywa się zgodnie z tygodniowym harmonogramem zajęć.

Podstawowym narzędziem do realizacji kształcenia zdalnego w Politechnice Częstochowskiej jest platforma e-learningowa, która znajduje się na stronie Politechniki Częstochowskiej
pod adresem:  https://e-learning.pcz.pl

Prosimy studentów o zalogowanie się na platformę e-learningową Politechniki Częstochowskiej. W momencie pojawienia się kursów przypisanych do danego kierunku i roku studiów proszę o podjęcie działań w celu rozpoczęcia edukacji zdalnej. Jest to warunek konieczny do zaliczenia poszczególnych przedmiotów (uwzględniając formy zajęć np. wykład, ćwiczenia, seminarium itp.) przewidziane w programie studiów.

Kontakt z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia odbywać się będzie za pomocą platformy e-learningowej lub poczty elektronicznej. Adresy poczty elektronicznej znajdziecie Państwo na stronach poszczególnych wydziałów Politechniki Częstochowskiej.

 

Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Rektor Politechniki Częstochowskiej

We call for undertaking remote learning!

 

The announcement concerns education at: intramural and extramural, the first and second cycle studies, doctoral studies, as well as classes at courses and training organized as part of the university, post-graduate studies and other forms of education.

 

In connection with the recommendation of the Ministry of Science and Higher Education, from 19 March 2020 until further notice, I introduce an obligation to conduct teaching classes in the form of distance learning using the e-learning platform of the Częstochowa University of Technology, in particular lectures, projects, exercises, seminars and laboratories, the implementation of which is possible by means of electronic communication available at the University. The education takes place according to a weekly schedule of classes.

 

The basic tool for the realization of remote education at the Częstochowa University of Technology is the e-learning platform, which is available on the website of the Częstochowa University of Technology

at the address:  https://e-learning.pcz.pl

 

We would like to ask students to log in to the e-learning platform of the Częstochowa University of Technology. When the courses assigned to a given field and year of the study appear, please take action to start remote education. This is a necessary condition to pass particular subjects (taking into account the forms of classes, e.g. lecture, exercises, seminar, etc.) provided in the study programme.

 

The contact with academic teachers conducting the classes will take place by means of an e-learning platform or e-mail. E-mail addresses can be found on the websites of individual faculties of the Częstochowa University of Technology.