Komunikat dotyczy kształcenia na: studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich, a także w szkole doktorskiej oraz zajęciach na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia.

W związku z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania wprowadzam obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie kształcenia zdalnego za pomocą platformy e-learningowej Politechniki Częstochowskiej, w szczególności wykładów, projektów, ćwiczeń, seminariów i laboratoriów, których realizacja jest możliwa za pomocą dostępnych na Uczelni środków komunikacji elektronicznej.  Kształcenie odbywa się zgodnie z tygodniowym harmonogramem zajęć.

Podstawowym narzędziem do realizacji kształcenia zdalnego w Politechnice Częstochowskiej jest platforma e-learningowa, która znajduje się na stronie Politechniki Częstochowskiej

pod adresem:  https://e-learning.pcz.pl

Każdy nauczyciel akademicki, po zalogowaniu się na platformie może skorzystać z dostępnego kursu: „E-learning – jak zacząć? – Przewodnik dla Nauczycieli Akademickich” i rozpocząć procedurę tworzenia kursów zdalnych dla prowadzonych przedmiotów. Na platformie zostały wskazane też osoby z poszczególnych wydziałów, które służą pomocą pracownikom w tym zakresie.

Nauczyciele akademiccy w przypadku prowadzenia zajęć, które nie mogą odbyć się przez kształcenie zdalne, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu kierownikowi katedry i kierownikowi dydaktycznemu danego wydziału.

Nadzór nad prawidłowością realizacji zadań za pomocą platformy e-learningowej, w tym udostępnianie materiałów odpowiednich do formy zajęć, pełnią kierownicy katedr w porozumieniu z kierownikami dydaktycznymi. Udział studentów w zdalnych formach kształcenia za pomocą platformy e-learningowej w Politechnice Częstochowskiej  monitoruje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia.

Zajęcia, które nie mogą się odbyć w formie kształcenia zdalnego, zostaną odpracowane, gdy możliwe będzie przywrócenie zajęć w normalnym trybie.

Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Rektor Politechniki Częstochowskiej