Studenci składają odwołania od decyzji stypendialnych w formie elektronicznej.
Decyzje wydane przez Wydziałową Komisję Stypendialną Studentów lub Odwoławczą Komisję Stypendialną Studentów zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej
za potwierdzeniem odbioru. Odwołanie/wniosek należy złożyć po odebraniu decyzji stypendialnej wysłanej drogą pocztową przez Uczelnię.

Wytyczne w przypadku odwołania od decyzji stypendialnej – stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:

 1. Student, który chce złożyć odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej Studentów od decyzji stypendialnej wydanej przez Wydziałową Komisję Stypendialną Studentów powinien przesłać odwołanie na wskazany adres mailowy Wydziału:

– Wydział  Zarządzania  iwona.soboniak@wz.pcz.pl k.cieslik-pisula@wz.pcz.pl

 1. Odwołanie skierowane do Odwoławczej Komisji Stypendialnej Studentów powinno zostać przesłane w formie skanu lub zdjęcia wraz z załączonymi dokumentami uzasadniającymi wniosek.
 2. Do odwołania wysłanego w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy danego Wydziału należy dołączyć oświadczenie o dostarczeniu niezwłocznie w wersji papierowej ww. dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej instytucji świadczącej usługi kurierskie.
 3. W celu złożenia odwołania niezbędne jest dołączenie kserokopii decyzji, od której student się odwołuje.

Wytyczne w przypadku odwołania od decyzji stypendialnej – stypendium rektora:

 1. Student, który chce złożyć wniosek do Rektora, odwołując się od decyzji stypendialnej wydanej przez Odwoławczą Komisję Stypendialną Studentów powinien przesłać wniosek na adres mailowy Działu Nauczania: d_nauczania@pcz.pl
 2. Wniosek skierowany do Rektora powinien zostać przesłany w formie skanu lub zdjęcia wraz z załączonymi dokumentami uzasadniającymi wniosek.
 3. Do wniosku wysłanego w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy Działu Nauczania należy dołączyć oświadczenie o dostarczeniu niezwłocznie w wersji papierowej ww. dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej instytucji świadczącej usługi kurierskie.
 4. W celu złożenia wniosku niezbędne jest dołączenie kserokopii decyzji, od której student się odwołuje.

W przypadku składania nowych wniosków przez studentów dotyczących stypendium socjalnego lub zapomogi:

 

 1. Student, który chce złożyć wniosek o stypendium socjale lub zapomogę skierowany do Wydziałowej Komisji Stypendialnej Studentów powinien przesłać ww. wniosek na adres mailowy Wydziału:
  – Wydział  Zarządzania  iwona.soboniak@wz.pcz.pl k.cieslik-pisula@wz.pcz.pl
 2. Wniosek powinien zostać przesłany w formie skanu lub zdjęcia wraz z załączonymi niezbędnymi dokumentami uzasadniającymi trudną sytuację życiową.
 3. Do wniosku wysłanego w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy danego Wydziału należy dołączyć oświadczenie o dostarczeniu niezwłocznie w wersji papierowej ww. dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej instytucji świadczącej usługi kurierskie.