Wytyczne w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021

za osiągnięcia z okresu od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.:

STYPENDIUM REKTORA

Termin składania wniosku do 30.09.2020 r.
Wniosek – Załącznik nr 1.5a,1.5b,1.5c lub/i 1.5d do Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 241/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej;

– Załącznik nr 1.2 do ww. Regulaminu (Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów).

Sposób składania wniosku Student składa wniosek o przyznanie stypendium rektora za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej instytucji świadczącej usługi kurierskie, za potwierdzeniem odbioru.

O terminie ważności złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe, student powinien przesłać na adres właściwego Dziekanatu Wydziału.

Dokumenty potwierdzające osiągnięcia studenta uzyskane
w okresie od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
Oryginał lub kserokopia dokumentu.

W przypadku złożenia kserokopii dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia przez studenta wykazane we wniosku, dokumenty te muszą być poświadczone przez notariusza „za zgodność z oryginałem”.

 

Wytyczne w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę w roku akademickim 2020/2021:

 

STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGA

Termin składania wniosku – stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych: do 15.10.2020 r.

– zapomoga: w terminie do 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia

 

Data złożenia wniosku W przypadku złożenia wniosku w terminie do 30.09.2020 r. należy dostarczyć dokumentację według poniższych wytycznych: W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1.10.2020 r. do 15.10.2020 r. należy dostarczyć dokumentację według poniższych wytycznych:
Wniosek STYPENDIUM SOCJALNE

– Załącznik nr 1.3 do Regulaminu przyznawania świadczeń
dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia
nr 241/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego
i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej.

– Załącznik nr 1.2 do ww. Regulaminu (Oświadczenie
o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów).

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

– Załącznik nr 1.4 do Regulaminu przyznawania świadczeń
dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 241/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej.

– Załącznik nr 1.2 do ww. Regulaminu (Oświadczenie
o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów).

 

ZAPOMOGA

– Załącznik nr 1.6 do Regulaminu przyznawania świadczeń
dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia
nr 241/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego
i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej.

– Załącznik nr 1.2 do ww. Regulaminu (Oświadczenie
o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów).

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium
dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w roku akademickim 2020/2021 będzie można składać na formularzach stanowiących załączniki do Regulaminu obowiązującego
od roku akademickiego 2020/2021. Regulamin jest w trakcie procedowania.Informacja o terminie opublikowania nowego Regulaminu zostanie umieszczona na stronie Uczelni.

 

Sposób składania wniosku Student składa wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę
za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej instytucji świadczącej usługi kurierskie, za potwierdzeniem odbioru.O terminie ważności złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentami student powinien przesłać na adres właściwego Dziekanatu Wydziału.
Miejscem składania wniosków będzie Dziekanat właściwego Wydziału.

 

Dokumenty:

– potwierdzające sytuację dochodową studenta – dotyczy stypendium socjalnego;

– orzeczenie o niepełnosprawności – dotyczy stypendium dla osób niepełnosprawnych

Oryginał lub kserokopia dokumentów.

W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, stanowiących załączniki do wniosku, dokumenty te muszą być poświadczone przez notariusza „za zgodność z oryginałem”.

Oryginał lub kserokopia dokumentów.

W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, stanowiących załączniki do wniosku, dokumenty te muszą być poświadczone przez pracownika Dziekanatu „za zgodność z oryginałem”.