Opłata rekrutacyjna 

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 złotych.

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na podane w systemie IRK indywidualne konto kandydata.  Opłata może być dokonana elektronicznie lub tradycyjnie przelewem pocztowym lub bankowym (sam blankiet przelewu należy wydrukować z systemu IRK).

Kandydat dokonuje opłaty rekrutacyjnej przy każdorazowym zapisywaniu się na wybrany kierunek studiów.
Wniesienie opłaty rekrutacyjnej jest koniecznym warunkiem udziału kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
Oryginał dowodu dokonania opłaty rekrutacyjnej należy przekazać Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wraz ze składanymi dokumentami.
Oryginałem dowodu opłaty rekrutacyjnej może być wydruk potwierdzający wykonanie przelewu elektronicznego lub tradycyjny blankiet z potwierdzoną wpłatą 85 zł.
Zwrot opłaty rekrutacyjnej 85 zł. przysługuje kandydatom tylko w przypadku, gdy nie zostanie uruchomiony dany kierunek studiów.

Opłata za studia niestacjonarne  (czesne)

Opłaty na studiach niestacjonarnych za kształcenie studentów na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2020/2021

Kierunek studiów Opłata za semestr
(zł)
Opłata za rok akademicki
(zł)
Logistyka, studia niestacjonarne pierwszego stopnia (lic.) 1750 3500
Logistyka inżynierska studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inż.) 1750 3500
Logistyka, studia niestacjonarne drugiego stopnia (mgr) 1750 3500
Zarządzanie, studia niestacjonarne pierwszego stopnia (lic.) 1700 3400
Zarządzanie, studia niestacjonarne drugiego stopnia (mgr) 1750 3500
Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inż.) 1750 3500
Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia niestacjonarne drugiego stopnia (mgr) 1850 3700
Finanse i rachunkowość w biznesie, studia niestacjonarne pierwszego stopnia (lic.) 1750 3500
Finanse i rachunkowość, studia niestacjonarne drugiego stopnia (mgr) 1850 3700
Zarządzanie jakością i produkcją, , studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inż.) 1800 3600

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 336/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28 maja 2020 r.

Opłata za czesne jest wpłacana na numer indywidualnego rachunku bankowego podanego w systemie USOSweb, który jest dostępny pod adresem https://usosweb.pcz.pl. Logując się w systemie USOSweb,  należy użyć login i hasło  takie jak przy logowaniu się do systemu IRK.

Opłata za legitymację studencką

Opłata za studencką legitymację elektroniczną wynosi  22,00 zł   i  jest dokonywana dopiero po przyjęciu kandydata na studia.
Kwotę 22,00 zł należy wpłacić na numer indywidualnego rachunku bankowego podanego w systemie USOSweb, który jest dostępny pod adresem https://usosweb.pcz.pl.  Logując się w systemie USOSweb,  należy użyć login i hasło  takie jak przy logowaniu się do systemu IRK.

Opłata za indeks

Opłata za indeks wynosi  4,00 zł  i jest wpłacana na numer indywidualnego rachunku bankowego podanego w systemie USOSweb, który jest dostępny pod adresem https://usosweb.pcz.pl. Logując się w systemie USOSweb,  należy użyć login i hasło  takie jak przy logowaniu się do systemu IRK.