DOCTORAL STUDY-MANAGEMENT DEPARTMENT
 
KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH – prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
BIURO STUDIÓW DOKTORANCKICH  znajduje się w pokoju 414  ( IV piętro) przy ul. Armii Krajowej 19 b, tel. 34 32 50 874 e-mail:  agnieszka.majewska@wz.pcz.pl
Doktorantów zapraszamy od poniedziałku do czwartku  w godzinach 9:00-13:00
Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów doktoranckich w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia, na które przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia określone w art. 2 ust.1. pkt. 18g ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub są beneficjentami programu „Diamentowy Grant,” o którym mowa w art. 187a ust. 1.
Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia określonych w art. 2 ust. 1. pkt. 18h ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym, a w szczególności prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie:
*wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki o charakterze szczegółowym, odpowiadające obszarowi prowadzonych badań naukowych, obejmujących najnowsze osiągnięcia w nauce;
*umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzonych badań naukowych,
*kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo – badawczej i społecznej roli uczonego.
Forma studiów:
Na Wydziale Zarządzania prowadzone są  stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne (odpłatne) studia doktoranckie.
Od roku 2017/2018 istnieje możliwość realizowania stacjonarnych studiów doktoranckich w języku angielskim:
*dla kandydatów i cudzoziemców na zasadach obowiązujących obywateli polskich (bezpłatne).
*dla cudzoziemców z pominięciem zasad obowiązujących obywateli polskich (odpłatne).
We wszystkich tych trzech formach uzyskane będą takie same efekty kształcenia. Studia doktoranckie  trwają 3,5 roku, prowadzone są w trybie 7 semestrów.
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta oraz ogólne informacje związane z programem kształcenia: 
Stopień Doktora nadaje się osobie, która:
*posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny,
*zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej,
*przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską,
*zdała egzamin z nowożytnego języka lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego.
Osobie, która spełni w/w warunki zostaje nadany stopień naukowy: doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania jest przygotowany do pracy o charakterze badawczo-rozwojowym. W szczególności może osiągać efekty kształcenia w zakresie wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki oraz o charakterze szczegółowym, odpowiadające obszarowi prowadzonych badań naukowych. Absolwent nabywa umiejętności związane z metodyką i metodologią prowadzonych badań naukowych, jak również kompetencje społeczne odnoszące się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego. Absolwent wykształca umiejętności prezentacji swoich poglądów, dyskusji naukowej, a także umiejętności dydaktycznych.
Uzyskanie stopnia naukowego, to niezbędny etap rozwoju osób planujących karierę akademicką oraz zainteresowanych badaniami naukowymi z dziedziny nauk ekonomicznych, w tym zarządzania, ekonomii i finansów. Osiągnięcie stopnia naukowego doktora umożliwia praktykom biznesu wyróżnienie się w środowisku biznesowym, zaznaczenie większej wiarygodności i umiejętności intelektualnych.