“To provide students and graduates of PCz with professional and comprehensive assistance in the area of developing skills necessary while looking for a job and effective functioning in the labor market.”

Pełnomocnik Rektora ds. karier studenckich oraz Specjalista ds. rozwoju studentów –

ZAPRASZA STUDENTÓW i ABSOLWENTÓW Politechniki Częstochowskiej

w każdy poniedziałek, środę, czwartek 11:00 – 15:00

do Biura Karier Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69 pok. 118

tel.(34) 325-02-65

Obszary działania Biura Karier Politechniki Częstochowskiej:

  • przygotowywanie studentów i absolwentów do przyszłej pracy zawodowej; udzielanie studentom i absolwentom profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego poruszania się na nim, tak aby w jak najkrótszym czasie znaleźli odpowiednie zatrudnienie. W Biurze Karier studenci i absolwenci będą mogli skonfrontować własne plany zawodowe z realnymi możliwościami rynku pracy, natomiast pracodawcy będą mieli szansę pozyskać kompetentnych i wartościowych pracowników.
  • rozwijanie kontaktów między uczelnią, a pracodawcami w celu pozyskiwania ofert pracy, staży i praktyk; prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów poszukujących pracy, zbieranie ofert pracy stałej i czasowej, udostępnianie studentom informacji na temat firm.
  • utrzymanie więzi między absolwentami, a uczelnią; wiedza o tym, czym się zajmują absolwenci, czy pracują zgodnie ze swoim wykształceniem, jak oceniają przydatność wiedzy zdobytej podczas studiów, ile zarabiają, czy zrobili karierę, czy osiągnęli sukces? Wiedza o tym, pomoże zmotywować potencjalnych i aktualnych studentów do realizacji podobnej ścieżki kariery zawodowej; zbiorcze badania losów absolwentów pomogą lepiej dostosować programy nauczania do potrzeb pracodawców.
  • poradnictwo indywidualne i grupowe, konsultacje specjalistyczne w tworzeniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, przygotowywanych zgodnie z obowiązującymi trendami i wymogami prawnymi; zapoznawania kandydatów z formami prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, Assessment Centre, listów referencyjnych; rodzajami testów psychologicznych (rekrutacyjnych), aplikowania on – line .
  • współpraca z uczelnianymi kołami naukowymi, Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości (Projekt START), Studenckim Forum Business Centre Club, AISEC, samorządem studenckim…..
  • organizacja prezentacji firm na uczelni (seminaria, panele praktyków, Targi Pracy); organizacja warsztatów szkoleniowych, wykładów, prezentacji; promowanie idei Biur Karier – wymiana doświadczeń pomiędzy akademickimi biurami karier.
  • pomoc w sprecyzowaniu ścieżek zawodowych studentów i absolwentów, ustalenie predyspozycji zawodowych, przygotowanie do pierwszych spotkań z pracodawcą, umożliwienie dostępu do poradnikówpublikacji dla osób poszukujących pracy, informowanie o studiach podyplomowych, doktoranckich,kursach zawodowych, językowych oraz wszelkiego rodzaju szkoleniach i warsztatach.

 

Biuro Karier Politechniki Częstochowskiej działa od września 2003 roku
jako jednostka bezpośrednio podległa Rektorowi Politechniki Częstochowskiej

 

WIĘCEJ NA STRONIE www.pcz.pl/bk  Z A P R A S Z A M Y !