A graduate of the second degree Safety and Hygiene at Work has knowledge in the field of management sciences and specialist knowledge in the field of occupational health and safety. Able to identify and interpret events, processes in the field of occupational health and safety at the scale of an employee, company, industry, sector. He knows the methods and techniques necessary to make decisions regarding the implementation of management systems for health and safety, and audits of health and safety processes and systems. Is aware of the responsibility associated with the performance of tasks typical for health and safety services in enterprises and institutions.

Charakterystyczne dla kwalifikacji, jakie powinien osiągnąć absolwent tego kierunku jest połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu systemów zarządzania BHP, projektowania maszyn i urządzeń oraz identyfikowania zagrożeń, badania wypadków oraz katastrof, co pozwoli na pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie oraz ułatwi wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań dla BHP. Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie przez absolwentów wiedzy, kompetencji i umiejętności pozwalających na zajmowanie różnych stanowisk, w tym także kierowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach a w szczególności przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwa i higieną pracy i przedsiębiorstwach szkolących lub audytujących w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Absolwent powinien być przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze projektowym, analizującym lub oceniającym w przedsiębiorstwach lub instytucjach oraz prowadzenia działalności doradczej. Jest przygotowany do pracy jako specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy umożliwia studentom, zdobycie pogłębionej wiedzy zgodnie z ich zainteresowaniami w ramach specjalności Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

1. Matematyczne wspomaganie decyzji
2. Projektowanie ergonomiczne
3. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
4. Bezpieczeństwo procesowe
5. Komputerowe wspomaganie służby BHP
6. Ekonomika przedsięwzięć z zakresu BHP
7. Pedagogika szkoleń w zakresie BHP
8. Metody zwalczania zagrożeń

Przedmioty dodatkowe

1. Analiza bezpieczeństwa dla potrzeb prewencji
2. Procedury wdrażania systemów zarządzania BHP
3. Projektowanie elementów maszyn i urządzeń
4. Ekspertyzy wypadków i katastrof
5. Zarządzanie procesami innowacyjnymi w BHP

Przedmioty do wyboru

1. Humanizacja pracy (Kultura pracy)
2. Ochrona kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie (Ochrona zasobów niematerialnych)
3. Planowanie i realizacja audytów systemu zarządzania BHP (Monitorowanie systemów zarządzania BHP)
4. Czynnik ludzki w procesie pracy (Współczesne problemy BHP)
5. Bezpieczeństwo eksploatacji i niezawodność urządzeń (Bezpieczeństwo systemów technicznych)
6. Aspekty bezpieczeństwa we wzornictwie przemysłowym (Aspekty bezpieczeństwa w kształtowaniu otoczenia)
7. Metody analizy niezawodności człowieka (Metody modelowania i badania wypadków)
8. Bezpieczeństwo w transporcie (Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarce magazynowej)
9. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych (Ochrona systemów przetwarzania informacji)
10. Wsparcie informatyczne w zarządzaniu kryzysowym (Komputerowe wspomaganie w procesach zarządzania kryzysowego)
11. Techniques of negotiation and mediation (Organizational behavior)

Pozostałe przedmioty

1. Seminarium dyplomowe
2. Projekt badawczy
3. Pisanie pracy dyplomowej
4. Przedmiot ogólnowydziałowy