Your activity członkowie Studenckiego Koła Naukowego “FaMa” Business Leaders Club (gdzie „FaMa” jest skrótem od Faculty of Management) zainicjowali organizacją pierwszego spotkania naukowego z cyklu “O Noblu na Zarządzaniu” połączonego z panelem dyskusyjnym, w którym mieliśmy zaszczyt gościć profesorów Wydziału Zarządzania. w grudniu 2017 r.
Otej pory uczestniczą w wielu aktywnościach realizowanych zarówno na Wydziale Zarządzania jak i poza nim.

Głównymi celami Koła są:
-Rozwijanie i animowanie życia naukowego wśród studentów poprzez rozbudzanie zainteresowań pracą naukowo-badawczą w obszarze nauk o zarządzaniu.
-Propagowanie i rozwijanie umiejętności przywódczych i postaw przedsiębiorczych poprzez aktywne uczestnictwo w dostępnych programach i inicjatywach krajowych i zagranicznych rozwijających te umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności w ramach programów ”Finanse * Bankowość * Samorząd – Wiedza on-line” i “Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”.
-Poszerzanie wiedzy studentów w zakresie:

  • idei i koncepcji nowoczesnego zarządzania biznesem,
  • modeli i metod kształtowania umiejętności przywódczych,
  • kultury dyskusji merytorycznej o problemach nowoczesnego zarządzania biznesem.

-Promowanie praktycznych aspektów kształtowania umiejętności przywódczych poprzez kontakty z liderami biznesu.
-Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła
w kontaktach ze środowiskiem naukowym i biznesowym.

Cele realizowane są przez podejmowanie różnorodnych aktywności jak np.:
-organizowanie spotkań naukowych, seminariów, warsztatów i konferencji;
-czynny udział w konkursach i innych inicjatywach propagujących nowoczesne zarządzanie biznesem oraz kształtujących umiejętności przywódcze i postawy przedsiębiorcze;
-wyjazdy na seminaria, konferencje oraz inne spotkania o charakterze naukowym;
-organizowanie wyjazdów o charakterze integracyjno-naukowym oraz wyjazdów studyjnych;
-prowadzenie badań naukowych oraz popularyzację ich wyników w formie publikacji o charakterze naukowym.

Opiekunowie SKN “FaMa” Business Leaders Club
dr inż. Monika Sipa (monika.sipa@wz.pcz.pl)
dr inż. Iwona Gorzeń-Mitka (iwona.gorzeń-mitka@wz.pcz.pl)

Koło prowadzi serwis informacyjny o aktualnie podejmowanych działaniach:
https://pl-pl.facebook.com/sknFaMa/

Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością zachęcamy do kontaktu
sknfama@gmail.com