The “Macroknow” scientific club was founded on November 15, 2010 at the Faculty of Management at the Częstochowa University of Technology. Opiekunem Koła jest dr inż. Dariusza Wielgórka – adiunkt w Katedrze Finansów, Bankowości i Rachunkowości Zarządczej. Głównym celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy związanej z finansami i bankowością w zakresie teoretycznym i praktycznym. Wśród zadań jakie stawia sobie koło „Macroknow” jest stworzenie studentom możliwości uczestnictwa w praktycznych ćwiczeniach, rozwiązywanie case’ów, poznanie środowiska biznesowego i zdobycie cennych doświadczeń. W szczególności celami działalności Koła są:

 • integracja środowiska studenckiego zainteresowanego finansami i bankowością;
 • umożliwienie członkom Koła rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu zarządzania finansami we współczesnym przedsiębiorstwie;
 • nabywanie praktycznych umiejętności podejmowania decyzji niezbędnych dla realizacji strategicznego celu, jakim jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy, z koniecznością przeprowadzenia wcześniejszych analiz w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa;
 • propagowanie nabytej wiedzy oraz pomoc osobom zainteresowanym w zakresie finansów i bankowości;
 • współpraca z kołami naukowymi Wydziału Zarządzania oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą;
 • rozwój aktywności naukowej i społecznej członków oraz doskonalenie umiejętności organizacyjnych i pracy zespołowej;
 • umożliwienie członkom Koła samorealizacji, zdobycie wymaganego doświadczenia, profesjonalizmu oraz dobrych rozwiązań praktyk z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw;
 • poznanie praktyki funkcjonowania banków w Polsce.
Koło naukowe „Macroknow” realizuje cele poprzez:
 • cykliczne spotkania członków Koła poświęcone dyskusjom dotyczącym problematyki z zakresu finansów i bankowości;
 •  współpracę z pracownikami naukowo – dydaktycznymi i badawczymi Katedry Finansów, Bankowości i Rachunkowości Zarządczej;
 • organizowanie seminariów, konferencji, odczytów, spotkań merytorycznych oraz wyjazdów poświęconych finansom i bankowości związanych z celami Koła oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty;
 •  prowadzenie prac badawczych i opracowywanie publikacji naukowych z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw.
Na forum Koła prowadzone są dyskusje na temat istotnych problemów finansowo – gospodarczych Polski i Europy. Koło „Macroknow” ma ambicję stać się organizacją, której działalność zwiększać będzie atrakcyjność studiowania na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej i stanie się trwałym elementem krajobrazu akademickiego. Koło wspierać będzie studentów Wydziału aby dzięki stałemu podnoszeniu swoich kwalifikacji dobrze służyli w przyszłości społecznościom, firmom i organizacjom.