Koło Naukowe „Analityk samorządowy” powstało w czerwcu 2011 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Opiekunem Koła jest dr Justyna Łukomska-Szarek – adiunkt w Katedrze Finansów, Bankowości i Rachunkowości Zarządczej. Koło jest zrzeszeniem studentów, pragnących swoje zainteresowania problematyką lokalną
i samorządową aktywnie realizować na drodze działalności naukowo – społecznej. Koło skupia studentów, którzy chcą poznać praktyczne aspekty studiowanych zagadnień z zakresu finansów samorządowych, a w przyszłości pragną zostać specjalistami wykazującymi wysokie kwalifikacje i umiejętności sporządzania profesjonalnych analiz na potrzeby instytucji państwowych i samorządowych.

Przewodnim mottem działalności Koła Naukowego „Analityk samorządowy” jest – realizacja społecznych inicjatyw, pomysłów i programów popularyzujących indywidualne osiągnięcia członków Koła, a także wspieranie ich samorealizacji na płaszczyźnie naukowo-społecznej.

Nadrzędnym celem działania Koła jest integracja środowiska studenckiego zainteresowanego finansami lokalnymi i umożliwianie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy w tym zakresie, a przede wszystkim wykształcenie analitycznych umiejętności efektywnego przetwarzania i wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji do celów decyzyjnych na szczeblu samorządowym.

Obszar badań naukowych członków Koła obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z organizacją procesów zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, tu
w szczególności:
• gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego,
• źródeł i form finansowania działalności samorządowej,
• zasad racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, znajdującymi się
w dyspozycji gmin, powiatów i województw,
• metod i technik analizy finansowej, statystycznej wykorzystywanych do kompleksowej oceny kondycji finansowej samorządów terytorialnych,
• kontroli finansowej w sektorze publicznym,
• badania współzależności zjawisk gospodarczych oraz oceny procesów gospodarczych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Założone cele Koło realizuje poprzez cykliczne zebrania naukowe poświęcone dyskusjom
z zakresu finansów jednostek samorządu terytorialnego. Spotkania członków Koła to konfrontacja zdobytej teorii z praktyką życia samorządowego. Koło organizuje panele dyskusyjne, szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje z udziałem osób związanych zawodowo i naukowo z problematyką finansów jednostek samorządu terytorialnego
i organizacji pożytku publicznego, a także zjazdy, obozy oraz wycieczki naukowe we współpracy z innymi kołami naukowymi, organizacjami i stowarzyszeniami.

Jeżeli chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu finansów lokalnych zapraszamy, zwłaszcza osoby zamierzające brać czynny udział w pracach organów wykonawczych i stanowiących jednostki samorządu terytorialnego.

Kontakt: Opiekuna Koła – dr Justyna Łukomska-Szarek (jlszarek@zim.pcz.pl); adres e-mail Koła Naukowego „Analityk samorządowy”: analityksamorządowy@o2.pl