The BUSINESS NET Scientific Circle

“Business in the cloud”

Koło Naukowe „Business Net” działa od 14.06.2010 Roku. Celem Koła Naukowego jest kształtowanie wśród studentów postaw przedsiębiorczych, adekwatnych dla ery wiedzy i społeczeństwa informacyjnego, e-gospodarki.
W szczególności:

  • Poszerzanie wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania technologii informatycznych (IT) w biznesie, prowadzenia działalności biznesowej w cyberprzestrzeni, zagrożeń i niebezpieczeństw sieciowych, zapobiegania przestępczości sieciowej.
  • Prowadzenie badań naukowych pod kierownictwem i w ramach Wydziału Zarządzania m.in. nad zachowaniami i preferencjami konsumentów korzystających z usług Internetowych, oczekiwaniami użytkowników Internetu w zakresie oferty form spędzania czasu wolnego, aktywności zawodowej, prowadzenia biznesu w sieci itp.
  • Prowadzenie obserwacji i badań nad informatyzacją administracji publicznej, systemów informatycznych, wdrażania i realizacji projektu e-urząd.

Opiekunem Koła Naukowego jest dr Bogusława Ziółkowska
Kontakt: ziol@zim.pcz.pl

 

  1. A. Matyl. B. Ziółkowska, Oczekiwania wobec jakości usług świadczonych w sektorze publicznym – wyniki badań,[w:]Zarządzanie w innowacyjnej gospodarce, Pr. zbior. pod red. J. Bakonyi, J. Dzieńdziory, O. Grabiec, M.Smolarek,Oficyna Wydawnicza”Humanitas”, Sosnowiec 2011,
  2. K. Jurczyński, D. Kulisiewicz, B. Ziółkowska, Anomalie rynku kapitałowego – studium przypadku, [w:]:V Międzywydziałowe Seminarium Kół Naukowych Politechniki Częstochowskiej. Materiały konferencyjne. Cz.II Nauki ekonomiczne. Red. nauk. J.Łukomska-Szarek.Sekcja Wydaw. WZ PCzęst., Częstochowa 2012,