ENGLISH LANGUAGE BUSINESS LANGUAGE

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent posiada kompetencje komunikacyjne w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego, wyprofilowanego do celów międzykulturowej komunikacji biznesowej oraz pośredniczenia w międzynarodowych kontaktach gospodarczych i handlowych.
Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych, związanych z biegłym opanowaniem języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego rejestru biznesowego, a także nabyciem umiejętności w dziedzinie międzykulturowej komunikacji biznesowej. Absolwent wyposażony jest w wiedzę dotyczącą ekonomii, prawa i mechanizmów życia gospodarczego, zwłaszcza w kontekście globalizacji i intensyfikacji międzynarodowych kontaktów gospodarczych i handlowych. Niezwykle cenną umiejętnością są kompetencje w zakresie kultury oraz uwrażliwienie na różnice międzykulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem sfery biznesu czy negocjacji handlowych.
Absolwent posiada umiejętność pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji oraz współdziałania w zespole. Potrafi też korzystać z technologii informacyjnych wspomagających pracę tłumacza w zakresie komunikacji w biznesie.
Absolwent wykazuje postawę otwartości wobec innych kultur i języków. Posiada świadomość różnorodności językowej i kulturowej. Jest gotowy do podnoszenia swoich kompetencji lingwistycznych oraz translatorskich. Cechuje go otwartość na przyswajanie nowej wiedzy ogólnej i specjalistycznej.

Posiadana przez absolwenta wiedza oraz uzyskane kompetencje i umiejętności pozwalają na zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach działających na rynku międzynarodowym lub prowadzących wymianę handlową z zagranicą,
 • jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową.
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • biurach podróży, hotelach i jednostkach gastronomicznych,
 • firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych współpracujących z partnerami zagranicznymi,
 • instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,
 • działach marketingu, logistyki, obsługi klienta w firmach o charakterze międzynarodowym i zróżnicowanym kulturowo,
 • agencjach reklamowych i public relations,
 • przedsiębiorstwach,
 • organizacjach międzynarodowych i non-profit,
 • organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach kultury.

KONTYNUACJA KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA PCZ

Wybierając studia licencjackie na kierunku Angielski Język Biznesu na Wydziale Zarządzania nie jest się skazanym na poszukiwanie po ich ukończeniu uczelni, w której można byłoby ukończyć studia magisterskie. Osoby, które zdecydują się na studia na naszym Wydziale, mogą uzyskać tytuł zawodowy magistra podejmując uzupełniające studia magisterskie II stopnia na kierunku Zarządzanie lub kierunku Management, gdzie zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim.
CZEGO BĘDĘ SIĘ UCZYĆ NA TYCH STUDIACH?
Celem programu studiów dla kierunku Angielski Język Biznesu jest ogólne przygotowanie filologiczne realizowane poprzez przedmioty językoznawcze, kulturoznawcze, specjalistyczne w zakresie leksyki i terminologii ekonomicznej i prawniczej oraz przedmioty stanowiące wprowadzenie do nauk ekonomicznych i prawnych. Duża ilość ćwiczeń z zakresu praktycznej znajomości języka angielskiego ma na celu nie tylko przekazanie przyszłym absolwentom biegłej znajomości języka, lecz także kompetencji kulturowej i specjalistycznej w zakresie gospodarki, handlu i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Przedmioty lingwistyczne, specjalistyczne i ekonomiczne oraz praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach przygotowują do zawodu specjalisty w zakresie międzykulturowej komunikacji biznesowej w języku angielskim oraz podstaw tłumaczenia w biznesie. Różnorodne ćwiczenia tłumaczeniowe i praktyki specjalistyczne przygotowują w sposób celowy do pracy w charakterze specjalisty w zakresie komunikacji lingwistycznej w biznesie oraz tłumacza.
Studia licencjackie na kierunku Angielski Język Biznesu mają charakter interdyscyplinarny, gdyż ich absolwent zyskuje nie tylko doskonałą znajomość języka angielskiego, podstawową znajomość drugiego języka obcego, lecz także opanowuje podstawową wiedzę ekonomiczną, szczególnie w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi.
Rodzaj oraz czas trwania studiów: studia stacjonarne, 6 semestrów
Aby uzyskać tytuł licencjata, studenci są zobowiązani zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty w formie zaliczenia lub egzaminu na ocenę oraz przedłożyć pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem promotora, która jest recenzowana, a także złożyć końcowy egzamin licencjacki, który jest egzaminem ustnym i obejmuje oprócz treści z dziedziny związanej z tematem pracy dyplomowej obronę pracy dyplomowej.
PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA KIERUNKU ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU:
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Grupa treści ogólnokształcących obejmuje przedmioty takie jak:
 • Język i kultura w dobie globalizacji
 • Kultura i stylistyka j. polskiego
 • Ochrona własności intelektualnej
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO
Dla studenta języka biznesu najważniejszy jest język obcy, toteż w grupie tej znalazły się przedmioty, skupione w dwóch grupach:
Praktyczna nauka języka angielskiego (PNJA)
Skupia się ona na przedmiotach obejmujących leksykę języka angielskiego, jego gramatykę praktyczną, a także na ćwiczeniach, których celem jest uzyskanie jak największej sprawności w zakresie mówienia, czytania i pisania w języku angielskim – toteż praktyczna nauka języka obejmuje takie podgrupy przedmiotów, jak „rozumienie ze słuchu” i „konwersacje”. Uczestnictwo w nich zapewnia studentom stałe poszerzanie zakresu leksykalnego, umiejętność biegłego posługiwania się obcym językiem w mowie i w piśmie, ułatwiająca nie tylko komunikację, lecz także zdolność tworzenia tekstów związanych z szeroko pojętym biznesem.
Przedmiot ten obejmuje następujące składowe:
 • PNJA Gramatyka praktyczna
 • PNJA Kurs zintegrowany
 • PNJA Słuchanie
 • PNJA Pisanie / Pisanie akademickie
 • PNJA Konwersacje
 • PNJA Fonetyka praktyczna j. angielskiego brytyjskiego/ PNJA Fonetyka j. angielskiego amerykańskiego
Praktyczna nauka języka niemieckiego/rosyjskiego – lektorat profilowany
Przedmiot ten ma podobną systematykę jak PNJA, jednakże nie dzieli się na grupy tematyczne, a skupia się przede wszystkim na kształtowaniu zintegrowanych umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym. Kończy się on egzaminem, prowadzonym przez wykładowcę przedmiotu.
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
Przedmioty te obejmują zestaw dyscyplin filologicznych, ekonomicznych i prawnych, których opanowanie ma przygotować absolwenta kierunku do sprawnej pracy w przedsiębiorstwie lub innym podmiocie gospodarczym. Należą do nich zarówno przedmioty związane z językiem biznesu, jak i dyscypliny fakultatywne, których opanowanie znacznie poszerza wiedzę w zakresie lingwistyki praktycznej w kontekście ekonomicznym i gospodarczym.
Rejestr przedmiotów obejmuje:
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Kulturowe podstawy przekładu
 • Realioznawstwo krajów anglojęzycznych / Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego
 • Język biznesu
 • Język prawa
 • Praktyczne zastosowania j. angielskiego w organizacjach ponadnarodowych / Terminologia specjalistyczna w komunikacji międzynarodowej
 • Korespondencja handlowa w jęz. angielskim / Podstawy komunikacji biznesowej
 • eoria przekładu z elementami warsztatu tłumacza / Teoria tłumaczenia i języków specjalistycznych
 • Wprowadzenie do przekładu tekstów ogólnych / Wprowadzenie do przekładu tekstów użytkowych
 • Translatoryka praktyczna / Praktyczne tłumaczenie tekstów biznesowych i prawniczych
 • Technologie komputerowe dla tłumaczy / Narzędzia warsztatu tłumacza
 • Wprowadzenie do tłumaczenia ustnego w biznesie
 • Pragmatyka zawodu tłumacza
 • Podstawy zarządzania
 • Wprowadzenie do biznesu / Nauka o przedsiębiorstwie
 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Globalizacja gospodarcza / Zarządzanie międzynarodowe
 • Wiedza o Unii Europejskiej / Programy i fundusze UE
 • Techniki negocjacji i mediacji
 • Negocjacje i wystąpienia publiczne w komunikacji interkulturowej
 • Podstawy niemieckiego języka biznesu / Podstawy rosyjskiego języka biznesu
PRAKTYKA ZAWODOWA
Praktyka specjalistyczna i tłumaczeniowa – praktyka odbywa się we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych prowadzących międzynarodowe kontakty handlowe – małych i średnich przedsiębiorstwach, spółkach prawa handlowego, zakładach produkcyjnych i usługowych, biurach podróży, firmach zagranicznych oraz instytucjach związanych z handlem zagranicznym, ale także instytucjach administracji samorządu terytorialnego, biurach tłumaczeń. W pierwszej fazie studenci poznają specyfikę funkcjonowania firm i przedsiębiorstw, zajmują się zadaniami, w których mogą wykorzystać znajomość języka, takimi jak prowadzenie rozmów telefonicznych, pozyskiwanie informacji z prasy, Internetu i innych mediów, formułowanie pism i ofert. W dalszej części praktyki studenci wykorzystują umiejętności zdobyte w ramach ćwiczeń tłumaczeniowych tłumacząc pisemnie i konsekutywnie, o ile to możliwe, również symultanicznie.