Scientific and research works carried out at the Faculty of Management are carried out as part of the adopted leading direction: Integrated enterprise management and production engineering – IV Strategic research area State and society, including 4.2. Competitiveness of the Polish economy in conditions of sustainable and sustainable development.

Problematyka omawianego kierunku badawczego jest zgodna z trendami rozwoju społecznego i gospodarczego kraju i ukierunkowana jest na nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Prowadzone badania naukowe mają na celu dostosowanie zarządzania do realiów rynku w Unii Europejskiej i wyznaczenie polskim przedsiębiorstwom kierunku strategii skierowanej na innowacyjność oraz konkurencyjność. Oba wymienione czynniki wyznaczają zadania w zakresie nowych technologii oraz wiedzy niezbędnej do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego. Ukierunkowane są na zacieśnienie współpracy pomiędzy sferą nauki oraz gospodarki.

Badania naukowe prowadzone są w obrębie poszczególnych jednostek:

 • Instytut Ekonometrii i Informatyki
 • Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego
 • Instytut Inżynierii Produkcji
 • Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa Pracy
 • Zakład Ekonometrii i Statystyki
 • Katedra Wzornictwa Przemysłowego
 • Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości Zarządczej
 • Katedra Informatycznych Systemów Zarządzania
 • Katedra Informatyki Ekonomicznej
 • Katedra Mikroekonomii, Inwestycji i Nieruchomości
 • Katedra Socjologii i Psychologii Zarządzania
 • Katedra Marketingu
 • Katedra Zdrowia Publicznego
 • Katedra Zastosowań Lingwistycznych w Zarządzaniu
 • Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
 • Zakład Agrobiznesu

Instytut Ekonometrii i Informatyki 

W ramach Instytutu funkcjonują dwa zakłady:

Zakładzie Informatyki Stosowanej badania naukowe koncentrują się m.in. na:
* Projektowanie systemów informatycznych zarządzania;
* Opracowanie metod macierzowych i ich zastosowanie w ekonomice;
* Opracowanie algorytmów programów komputerowych i metod równoległych w ekonometrii;
* Zastosowanie metod obiektowych dla analizy i interpretacji danych niezbędnych do podejmowania decyzji o charakterze finansowym, strategicznym, marketingowym, kadrowym, itp.;
* Zastosowanie uniwersalnego języka modelowania UML do symulacji procesów ekonomicznych i społecznych.

Zakład Systemów Informatycznych w Logistyce do głównych prac naukowo badawczych należy m.in.:
* Projektowaniu systemów informatycznych zarządzania;
* Systemach informatycznych w logistyce;
* Komputerowych technikach graficznych;
* Symulacjach komputerowych;
* Komputerowym wspomaganiu zarządzania produkcją;

Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego

Działalność naukowo-badawcza Instytutu Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego koncentruje się wokół wielu różnorodnych zagadnień ekonomicznych. Za podstawowe można uznać obszary związane z:
* zarządzaniem logistycznym;
* zarządzaniem międzynarodowym;
* analizą ekonomiczną;
* restrukturyzacją przedsiębiorstw i rekonwersją regionalną;
* finansami międzynarodowymi;
* gospodarką komunalną;
Prace naukowe wykonywane przez pracowników Katedry oparte są na praktyce gospodarczej i doświadczeniach wynikających z szeroko prowadzonej współpracy z wieloma krajami. Należą do nich przede wszystkim: Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Czechy, Słowacja.
Pracownicy są także autorami wielu artykułów i referatów na konferencjach naukowych – krajowych i zagranicznych, a także opracowań przygotowywanych dla przemysłu oraz prac wykonywanych w ramach grantu na temat Prognozowanie i modelowanie systemów logistycznych w przemyśle mleczarskim( 2001-2004). Instytut prowadzi ścisłą współpracę z przemysłem, zwłaszcza z energetyką. Opracowano 5 projektów organizacji i wspierania systemów logistycznych w przedsiębiorstwach.

Instytut Inżynierii Produkcji

Prowadzone prace badawcze z zakresu: strategii jakości,
* narzędzi i metod oceny jakości oraz doskonalenia jakości,
* systemów jakości (ISO, QS, HACCP),
* znaczenia technologii w kształtowaniu jakości,
* struktur organizacyjnych,
* zarządzania procesami produkcyjnymi.

Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa Pracy

Działalność naukowo-badawcza katedry koncentruje się na dwóch kierunkach tj.:
* systemach zapewnienia jakości w technikach wytwarzania, a zwłaszcza metodach badania jakości wyrobów i materiałów,
* inżynierii biomedycznej ze szczególnym uwzględnieniem biomateriałów.
Kierownik Zakładu ściśle współpracuje i jest członkiem wielu towarzystw naukowych i sekcji PAN, takich jak:
* Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej KM PAN w Krakowie,
* Sekcja Biomechaniki KM PAN
* Polskie Towarzystwo Biomechaniki
* Polskie Towarzystwo Tribologiczne.
Ponadto pracownicy katedry współpracują z kilkoma instytutami naukowymi w kraju takimi jak: Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu oraz przedsiębiorstwami przemysłowymi realizując prace dyplomowe i prace badawcze. W katedrze realizowany był także projekt badawczy (grant) z zakresu biomateriałów, w ramach projektu zamawianego finansowanego przez KBN oraz grant promotorski.

Zakład Ekonometrii i Statystyki 

Działalność naukowo-badawcza zakładu obejmuje dwa zakresy:
* Ekonometria stosowana: modelowanie ochrony zdrowia, modelowanie aktywności innowacyjnej i patentowej, modelowanie i prognozowanie rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce, modelowanie wartości firmy z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem rynkowym w działalności przedsiębiorstwa, modelowanie procesów finansowych (ekonometria finansowa).
Statystyka stosowana: zastosowanie wielowymiarowej analizy statystycznej w ekonomii, nieparametryczne metody wnioskowania statystycznego w zakresie zjawisk ekonomiczno-społecznych, statystyczne modele rozpoznawania obrazów.

Katedra Wzornictwa Przemysłowego

Pracownicy Katedry prowadzą indywidualne i zespołowe prace badawcze w zakresie identyfikacji i analizy zagrożeń w środowisku pracy i oceny ryzyka zawodowego, obciążenia psychofizycznego, zagrożeń środowiskowych, metod zagospodarowania uciążliwych odpadów w aspekcie nowych, polskich regulacji prawnych oraz integracji systemowego zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska z obowiązującymi standardami Unii Europejskiej.

Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości Zarządczej

Prowadzone prace badawcze obejmują następujące zakresy tematyczne:
* Finansowe instrumenty rozwoju inwestycyjnego;
* Metody i instrumenty obniżające ryzyko inwestycyjne;
* Finansowe metody określania efektywności inwestycji;
* Efektywność źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw;
* Wpływ globalizacji na efektywność systemu finansowego;
* Metody obniżania ryzyka kredytowego;
* Finansowe instrumenty rynku pracy;
* Efektywność transakcji fuzji i przejęć;
* Optymalizacja kosztów jako efekt restrukturyzacji przedsiębiorstw;
* Rachunek kosztów normatywnych w zarządzaniu firmą produkcyjną;
* Controlling produkcji w przemyśle cementowym;

Katedra Informatycznych Systemów Zarządzania

Prowadzone prace badawcze obejmują następujące zakresy tematyczne:
* Techniki multimedialne w zarządzaniu i marketingu.
* Przedstawianie technologii informacyjnych stosowanych w systemach telekomunikacyjnych.
* Analiza wybranych zagadnień nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych oraz organizacji usług telekomunikacyjnych.
* Zastosowanie sieci neuronowych w analizie rynku papierów wartościowych.
* Wspomaganie komputerowe procesów decyzyjnych (program Sphinx).
* Zastosowanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu.
* Strategia wdrażania technik multimedialnych w zarządzaniu.
* Opracowanie algorytmów do monitorowania i oceny ekonomicznej zjawisk zachodzących w wybranych procedurach marketingu.
* Przedstawienie procedur zwiększania efektywności w relacjach: przedsiębiorstwo-klient-bank-urząd administracji publicznej. * Omawianie i opracowywanie modeli adaptacji inteligentnych systemów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie.
* Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją (MRP II Plus, IERP, EERP).
* Techniki i metody sterowania produkcją, formuły i algorytmy sterowania produkcją.
* Kompleksowe systemy sterowania i zarządzania produkcją.
* Prognoza rozwoju telepracy w dobie tworzenia się społeczeństwa informacyjnego.
* Zdalne uczenie, nauczanie i praca przy wykorzystaniu sieci komputerowych.
* Systemy płatności elektronicznej.
* Projektowanie relacyjnych baz danych.
* Architektura i funkcje relacyjnych baz danych.
* Opracowywanie modeli systemów zarządzania integratorami przepływu informacji dla instytucji i podmiotów gospodarczych.
* Wykorzystywanie technologii IP Multicast oraz generacji rozproszonej i rozsianej w procesach restrukturyzacji polskiej elektroenergetyki.

Katedra Informatyki Ekonomicznej

Tematyka badań prowadzonych w Katedrze Informatyki Ekonomicznej związana jest z organizacją, funkcjonowaniem i doskonaleniem systemów informacyjnych w obszarach zaopatrzenia, produkcji, marketingu, logistyki, controllingu czy systemów wczesnego ostrzegania. Doświadczenia krajów zachodnich wskazują, że dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym w dziedzinie sprzętu i oprogramowania można usprawnić dostawy i rozpoznać rynek odbiorców, pozyskać więcej klientów oraz zmniejszyć ryzyko przedsięwzięć inwestycyjnych. Badania prowadzone w Katedrze dotyczą również zarządzania informacją w obiektach gospodarczych, w urzędach administracji państwowej, w bankach i instytucjach państwowych. Nowym nurtem badawczym są możliwości wykorzystania technologii Internetowej w gospodarce elektronicznej oraz organizacja i funkcjonowanie e-przedsiębiorstw. W obszarze badań “nowej gospodarki” znalazły się także organizacje wirtualne. W naszych badaniach naukowych staramy się także znaleźć odpowiedź na pytanie: jaki wpływ może mieć wykorzystanie technologii informacyjnej na procesy zarządzania?

Katedra Mikroekonomii, Inwestycji i Nieruchomości

Prowadzone prace badawcze:
* polityka inwestycyjna przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych,
* proces podejmowania inwestycji bezpośrednich przez przedsiębiorstwa,
* czynniki kształtujące decyzje o podjęciu BIZ,
* internacjonalizacja przedsiębiorstw, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym i handlowym,
* analiza efektywności źródeł finansowania inwestycji rzeczowych,
* ocena efektywności projektów inwestycyjnych,
* powiązania kapitałowe przedsiębiorstw,
* alternatywne źródła finansowania,
* determinanty atrakcyjności i ryzyka podejmowania inwestycji bezpośrednich na rynkach zagranicznych,
* problemy wyceny w rachunkowości jednostek gospodarczych,
* wycena i zarządzanie nieruchomościami,
* ubezpieczenia społeczne,
* analiza instrumentów bezpieczeństwa emerytalnego.
Badania prowadzone są w ramach: projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, prac doktorskich i habilitacyjnych. Rezultaty działalności naukowej pracowników Katedry przedstawiane są w publikowanych pozycjach zwartych, artykułach w specjalistycznych czasopismach oraz materiałach konferencyjnych: krajowych i zagranicznych.

Katedra Socjologii i Psychologii Zarządzania

Zakres problemowy prowadzonych w Katedrze prac naukowych teoretycznych i badawczo-empirycznych:
Pracownicy Katedry prowadzą indywidualne i zespołowe prace naukowe w zakresie teorii rynku z uwzględnieniem genezy gospodarki rynkowej, kulturowych uwarunkowań procesów rynkowych, aksjologii mechanizmu rynku obejmującej zachowania rynkowe ludzi oraz wyznaczników społeczno – gospodarczych kształtujących wartość i cenę pracy, rynku producentów i konsumentów.
Badania teoretyczno – poznawcze umożliwiają podejmowanie prac naukowych empirycznych związanych z analizą rynku lokalnego regionu częstochowskiego z podkreśleniem problematyki rynku pracy z takimi roboczymi tematami jak: analiza populacji bezrobotnych z jej strukturą zawodową, atrakcyjność rynkowa zawodów, sytuacja społeczno-zawodowa kobiet, perspektywy rozwojowe miejscowego rynku lokalnego z uwzględnieniem jego kulturowych tradycji, przestrzeni kulturowej, przedsiębiorczości lokalnej oraz przemian konsumpcji w Polsce.
Prace naukowo – badawcze nauczycieli akademickich Katedry Socjologii i Psychologii Zarządzania wzbogacają ich wiedzę dydaktyczną i powodują, że są oni autorami oryginalnych w sensie merytorycznym zajęć w formie wykładów i ćwiczeń odpowiadających najnowszym osiągnięciom naukowym i dydaktycznym. Chcąc sprostać wymogom wysokiej sprawności dydaktycznej dużo uwagi na zebraniach w Katedrze poświęca się analizie dorobku podręcznikowego innych uczelni i wymianie doświadczeń w tej dziedzinie.

Katedra Marketingu

Zainteresowania badawcze Katedry koncentrują się na marketingowych problemach racjonalizacji działania przedsiębiorstw oraz instytucji na rynkach krajowych i zagranicznych. Rozpatruje się je nie tylko w kontekście badania i analizy otoczenia marketingowego, wyboru rynków docelowych i marketingu mix lecz również przez pryzmat zarządzania działalnością marketingową obejmującego jej planowanie, organizowanie, przywództwo i kontrolę. Ponieważ rynki zbytu wielu przedsiębiorstw wykraczają poza granice ich rodzimych krajów, dlatego ważnym aspektem, naukowych i dydaktycznych poczynań Katedry, jest marketing międzynarodowy, w tym globalny i euromarketing.
Katedra rozwija również problematykę: marketingu interaktywnego, marketingu segmentacyjnego, niszowego i indywidualnego, marketingu wartości i jakości, marketingu partnerskiego, marketingu społecznego oraz innych postępowych koncepcji marketingowych. Wszystko to odnosi się do różnych rynków oraz różnego zakresu działalności gospodarczej. Katedra tworzy także pionierskie prace z zakresu marketingu szkolnictwa wyższego.
Rezultaty swojej działalności naukowej pracownicy Katedry przedstawiają w publikowanych pozycjach zwartych, artykułach i referatach.

Katedra Zdrowia Publicznego

Zainteresowania badawcze Katedry koncentrują się na:
* transport membranowy, * termodynamika nierównowagowa,
* medycyna fizykalna,
* zastosowanie nieliniowej optyki laserowej w nanotechnologiach,
* biologia strukturalna i biotechnologia,
* zarządzanie technologiami medycznymi,
* zarządzanie ekologiczne.

Katedra Zastosowań Lingwistycznych w Zarządzaniu

Działalność naukowo-badawcza
* Optymalizacja przepływów informacyjnych w międzynarodowych stosunkach gospodarczych i handlowych.
* Zastosowania lingwistyczne w kształtowaniu stosunków gospodarczych i handlowych Polski z krajami Unii Europejskiej.
* Juryslingwistyka w służbie gospodarki – strategie tłumaczeń prawnych, prawniczych, ekonomicznych i handlowych.
* Przekład komputerowy a przekład “żywy” (human translation).
* Zastosowania lingwistyczne w systemie zarządzania przedsiębiorstwem.
* Lingwistyka stosowana w strategii zarządzania spółką prawa handlowego na rynku europejskim.
* Programowanie lingwistyczne w logistyce a globalizacja gospodarcza (Global Logistic Highway).
* Nauczanie podstaw translatoryki gospodarczej na studiach ekonomicznych.

Zakład Agrobiznesu

Program naukowo-dydaktyczny został dostosowany do potrzeb gospodarki rynkowej, marketingu oraz zarządzania jednostkami agrobiznesu. Działania na tym polu obejmują różne formy współpracy naukowej i dydaktycznej z wieloma ośrodkami w kraju i za granicą, m.in. w: Australii, Tajwanie, Szkocji, Hiszpanii, Francji. Efektem tej współpracy jest ciągłe doskonalenie kadry naukowo-dydaktycznej.

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem 

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne pracowników Katedry związane są z zachowaniami przedsiębiorstw w procesach rozwoju rynku globalnego. Zmiany te wymuszają nieustanną ewolucję strukturalną przedsiębiorstwa, dostosowując funkcje i zadania oraz metody organizacji pracy i zarządzania do zmieniających się warunków działalności gospodarczej. Celem tych przedsięwzięć: jest dywersyfikacja działań i unowocześnianie struktury produkcji, aktywizacja sprzedaży, uzyskanie lepszej pozycji strategicznej na rynku, a w konsekwencji – przez poprawę_ konkurencyjności i osiąganie korzystniejszych wyników ekonomicznych – wzrost ich rynkowej wartości.
W przedsiębiorstwie rozpatrywany jest cały wachlarz zagadnień związanych z aktualnymi formami organizacyjnymi oraz zarządzania. Wprowadzane są praktycznie metody analityczne oraz wielokryterialne, reprezentujące szybkie dostosowanie się do zmieniających warunków tak w przedsiębiorstwie, jak i na rynkach: krajowym oraz zagranicznym.
W Katedrze realizowane są prace doktorskie oraz habilitacyjne z zakresu wyżej wymienionych zagadnień oraz uwarunkowań w poszukiwaniu strategicznych przewag rynkowych w warunkach integracyjnych z Unią Europejską.
Rezultaty działalności naukowej pracowników Katedry przedstawiane są w publikowanych pozycjach zwartych, artykułach w specjalistycznych czasopismach oraz materiałach konferencyjnych: krajowych i zagranicznych.


Prace badawcze realizowane przez pracowników Katedry mieszczą się w wyżej określonym obszarze badawczym koncentrując się na problematyce zmian, które są bezpośrednim lub pośrednim następstwem procesu transformacji systemowej. Chodzi w szczególności o problemy społeczne, które pojawiły się w latach dziewięćdziesiątych i obejmują swym zasięgiem duże grupy społeczne (np. bezrobocie, pauperyzacja) prowadząc do dezorganizacji społecznej.