Scientific Circle A local government analyst – jest zrzeszeniem studentów pragnących swoje zainteresowania problematyką lokalną i samorządową aktywnie realizować na drodze działalności naukowo – społecznej. Koło skupia studentów, którzy chcą poznać praktyczne aspekty studiowanych zagadnień z zakresu zarządzania publicznego i finansów samorządowych, a w przyszłości pragną zostać specjalistami wykazującymi wysokie kwalifikacje i umiejętności sporządzania profesjonalnych analiz na potrzeby instytucji państwowych i samorządowych.

Przewodnim mottem działalności Koła Naukowego „Analityk samorządowy” jest:

Realizacja społecznych inicjatyw, pomysłów i programów popularyzujących indywidualne osiągnięcia członków Koła,

a także

wspieranie ich samorealizacji na płaszczyźnie naukowo-społecznej.

Obszar badań naukowych członków Koła obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z organizacją procesów zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, tu w szczególności:

  • gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego,
  • źródeł i form finansowania działalności samorządowej,
  • metod i technik analizy finansowej, statystycznej wykorzystywanych do kompleksowej oceny kondycji finansowej samorządów terytorialnych,
  • kontroli finansowej w sektorze publicznym,
  • badania współzależności zjawisk gospodarczych oraz oceny procesów gospodarczych na szczeblu lokalnym i regionalnym
  • zarządzania publicznego.

Założone cele Koło Naukowe realizuje poprzez cykliczne zebrania naukowe poświęcone dyskusjom z zakresu finansów jednostek samorządu terytorialnego. Spotkania członków Koła to konfrontacja zdobytej teorii z praktyką życia samorządowego. Koło organizuje panele dyskusyjne, szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje z udziałem osób związanych zawodowo i naukowo z problematyką finansów jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pożytku publicznego, a także zjazdy, obozy oraz wycieczki naukowe we współpracy z innymi kołami naukowymi, organizacjami i stowarzyszeniami.

W latach 2011-2012 Koło Naukowe współorganizowało między innymi:

  • VI Międzywydziałowe Seminarium Kół Naukowych Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 13.12.2012r.,
  • V Międzywydziałowe Seminarium Kół Naukowych Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 16.12.2011r.,
  • II Edycję Sympozjum Kół Naukowych i Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Żywiec 25-27.01.2012.
  • Warsztaty naukowe „Rozwój regionalny a zdrowie publiczne” – prelegent W-ce Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie Paweł Szczeszek, Częstochowa 16.04.2012r.

W roku 2013 roku członkowie Koła Naukowego „Analityk samorządowy” uczestniczyli w VII Międzywydziałowym Seminarium Kół Naukowych, które odbyło się 11.12.2013r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

W roku 2014 roku Koło Naukowe było współorganizatorem Konferencji Naukowej „Problemy zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych – teoria i praktyka”, która odbyła się  28 maja 2014 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Jeżeli chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu finansów lokalnych zapraszamy, zwłaszcza osoby zamierzające brać czynny udział w pracach organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego.

 

Kontakt: Opiekun Koła – dr Justyna Łukomska-Szarek (jlszarek@zim.pcz.pl);
adres e-mail Koła Naukowego „Analityk samorządowy”: analityksamorządowy@o2.pl