Studenci oraz doktoranci posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd – moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wysokość dofinansowania w roku 2020 wynosi:

  • do 1.000 zł na semestr – dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
  • do 4.000 zł – dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
  • do wysokości kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Wniosek o dofinansowanie może zostać złożony w wersji elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON – https://sow.pfron.org.pl/ Osoby, które po raz pierwszy złożą wniosek w takiej formie mogą uzyskać zwiększenie kwoty dofinansowania do kosztów kształcenia o 800 zł.

Szczegółowe informacje na temat programu Aktywny Samorząd – moduł drugi znajdziecie Państwo na stronach:

W razie pytań dotyczących programu Aktywny Samorząd – moduł II można się kontaktować z mgr inż. Michałem Modławskim – pracownikiem Działu Nauczania