Jednym z głównych obszarów działalności Wydziału jest realizacja projektów badawczych.

Obecnie na Wydziale Zarządzania realizowane są następujące projekty naukowe i edukacyjne:


⇨ ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ POWR.03.05.00-00-Z008/18


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni.
Opis projektu: Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Politechniki Częstochowskiej, studiujących na studiach I i II stopnia oraz poprawa jakości funkcjonowania i zarządzania uczelnią poprzez realizację zintegrowanego programu rozwoju Politechniki Częstochowskiej.
Strona internetowa projektu: https://www.pcz.pl/pl/zprpcz
Okres realizacji: 2019 – 2023
Kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. PCz

 
 
⇨ MOBILNOŚĆ W RAMACH KONKURSU KA107 – MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI MIĘDZY KRAJAMI PROGRAMU I KRAJAMI PARTNERSKIMI, 2020-1-PL01-KA107-081192


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków ERASMUS+
Opis projektu: Celem projektu jest współpraca z wybranymi partnerami z Tajlandii i Uzbekistanu w zakresie obustronnej wymiany kadry akademickiej w celach dydaktycznych (prowadzenie zajęć) oraz szkoleniowych (staże naukowe i dydaktyczne)
Strona internetowa projektu:
Okres realizacji: 10.2020 – 09.2022
Projekt realizowany we współpracy. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu na Wydziale Zarządzania: dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz, prof. PCz; dr Leszek Cichobłaziński

 
 
⇨ ECOLABNET NETWORK OF SERVICE PROVIDERS FOR ECO-INNOVATIONS IN MANUFACTURING SMES/ SIEĆ DOSTAWCÓW USŁUG DLA INNOWACJI EKOLOGICZNYCH W MŚP W SEKTORZE PRODUKCYJNYM


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014–2020
Opis projektu: Projekt ECOLABNET dotyczy zaprojektowania i opracowania pilotażowego systemu usług i portfela produktów ekoinnowacyjnych dedykowanych w sieci konsorcjum partnerów projektu i ich komercjalizacji w sektorze MŚP.
Czas realizacji projektu: 1.01.2019 – 30.06.2021
Strona internetowa projektu: https://ecolabnet.org/
Projekt realizowany we współpracy. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu na Wydziale Zarządzania: dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. PCz

 
 
⇨ INNOWACYJNY MODEL POMOCY AWATAR OPIEKUNA OSOBY STARSZEJ, UDA-POWR. 04.03.00-00-0139/18


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa
Opis projektu: Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego poprzez wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu wsparcia osób o szczególnych potrzebach (szczególnie os. starsze i osłabione chorobami – wirtualny asystent).
Okres realizacji: 01.11.2019 – 30.04.2022.
Projekt realizowany we współpracy. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu na Wydziale Zarządzania: dr hab. inż. Joanna Nowakowska-Grunt, prof. PCz.

 
 
⇨ TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP EDUCATION – BRIDGING THE GAP FOR SMART PRODUCT DEVELOPMENT – TECHUB 4.0


Źródło finansowania projektu: Erasmus+ Strategic Partnership
Opis projektu: Głównym celem projektu jest promowanie innowacyjnych metod nauczania w dziedzinie technologii druku 3D oraz przedsiębiorczości, w celu jak najlepszego przygotowania studentów do rozpoczynania własnej działalności. Działania dotyczą aktualizacji oraz rozwoju cyfrowych materiałów i narzędzi edukacyjnych, podręczników, oprogramowania edukacyjnego oraz wspierania skutecznego wykorzystywania technologii cyfrowych.
Strona internetowa projektu: https://smart-techub.eu
Okres realizacji projektu: 1.11.2018 – 31.08.2021
Kierownik projektu: dr Paula Bajdor

 
 
⇨ DOSKONALENIE KOMPETENCJI W ZAKRESIE ANALIZY DANYCH, POWR.03.01.00-00-W032/18


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”
Opis projektu: Celem projektu jest podniesienie kompetencji informatycznych, analitycznych oraz językowych poprzez stworzenie i realizację kursu edukacyjnego w formie e-learningu.
Strona internetowa projektu: https://wz.pcz.pl/badania-i-nauka/projekty/doskonalenie-kompetencji-w-zakresie-analizy-danych/
Okres realizacji projektu: 1.09.2019 – 30.06.2021
Osoby odpowiedzialne za realizację projektu na Wydziale Zarządzania: dr Paula Bajdor, dr inż. Ilona Pawełoszek

 
 

Projekty zakończone:

 
⇨ PRZESTRZEŃ W ORGANIZACJI – ORGANIZACJA W PRZESTRZENI. HIPOTEZA TEORII PRZESTRZENI


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Opis projektu: Główny zakres badań dotyczył weryfikacji empirycznej hipotezy modelu przestrzeni na podstawie szerokich badań ilościowych i jakościowych. Celem projektu było zbudowanie propozycji teorii przestrzeni organizacji. Teorię przestrzeni przedstawiono za pomocą modelu teorii o strukturze fraktala Sierpińskiego. Model teorii nazwano “modelem Trójprzestrzeni organizacji”.
Okres realizacji projektu: 0.01.2018 – 2.01.2021
Kierownik projektu: dr hab. Piotr Pachura prof. PCz

 
 
⇨ ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU DZIECI NA PRZYSZŁYM RYNKU PRACY, W ODNIESIENIU DO KOMPETENCJI ORGANIZACYJNYCH I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY, W MYŚL IDEI LIFELONG LEARNING LLP (UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE), POWR.03.01.00-00-U122/17


Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Opis projektu: Celem projektu było nabycie i podniesienie kompetencji w zakresie kreatywności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i innowacyjności uczniów szkół podstawowych w wieku 10-13 lat.
Strona internetowa projektu: http://www.zonas.wz.pcz.pl/
Okres realizacji projektu: 1.09.2018-30.11.2020
Kierownik projektu: dr hab. inż. Dorota Klimecka-Tatar

 
 
⇨ CURRICULUM DEVELOPMENT OF MASTER’S DEGREE PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING FOR THAILAND SUSTAINABLE SMART INDUSTRY – MSIE4.0


Projekt współfinansowany przez UE, w ramach działania Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym programu Erasmus+
Strona internetowa projektu: https://msie4.ait.ac.th/
Okres realizacji projektu: 15.10.2017 -14.10.2020
Projekt realizowany we współpracy. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu na Wydziale Zarządzania: dr hab. inż. Tomasz NITKIEWICZ, prof. PCz

 
 
⇨ BE CREATIVE – ROZWÓJ KADR DLA SEKTORA USŁUG DLA BIZNESU, POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Opis projektu: Celem projektu było podniesienie kompetencji 101 studentów kierunku Finanse i Rachunkowość (Wydział Zarządzania) Politechniki Częstochowskiej, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz przygotowanie kadry do pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu (BPO/SSC/IT).
Strona internetowa projektu: http://becreative.wz.pcz.pl/
Okres realizacji projektu: 1.04.2017 – 31.03.2019
Kierownik projektu: prof. dr hab. Dorota Jelonek

 
 
⇨ JASNE, ŻE WŁASNA FIRMA, RPSL.07.03.02-24-0743/16-00


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT.
Opis projektu: był wzrost poziomu zatrudnienia wśród 80 niepracujących osób zamieszkałych na terenie subregionu północnego województwa śląskiego powyżej 30 roku życia poprzez szkolenia, doradztwo oraz wsparcie finansowe na utworzenie działalności gospodarczej.
Strona internetowa projektu: https://www.arr.czestochowa.pl/projekty/zakonczone/jasne-ze-wlasna-firma
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu na Wydziale Zarządzania: dr Dariusz Wielgórka
 
 
⇨ METODA AKCELERACJI ROZWOJU KOMPETENCJI PRZEKROJOWYCH W PROCESIE KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO STUDENTÓW (“THE ACCELERATION METHOD OF DEVELOPMENT OF TRANSVERSAL COMPETENCES IN THE STUDENTS’ PRACTICAL TRAINING PROCESS”), 2015-1-PL01-KA203-016468


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu ERASMUS+, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne, Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego.
Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przyspieszającej rozwój kompetencji przekrojowych studentów poprzez poprawę wykorzystania kształcenia praktycznego
Strona internetowa projektu: https://wz.pcz.pl/wydzial/struktura-organizacyjna/katedry/katedra-informacyjnych-systemow-zarzadzania/projekt-metoda-akceleracji-rozwoju-kompetencji-przekrojowych-w-procesie-ksztalcenia-praktycznego-studentow/
Okres realizacji: 01.10.2015 – 31.08.2018
Projekt realizowany we współpracy. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu na Wydziale Zarządzania: Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka – koordynator projektu z ramienia PCz, dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. PCz, dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. PCz, dr inż. Edyta Kulej-Dudek, mgr Grzegorz Chmielarz

 
 
⇨ ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE PRODUKTAMI NIEPEŁNOWARTOŚCIOWYMI W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH


Źródło finansowania projektu: Narodowe Centrum Nauki, Sonata 4, UMO-2012/07/D/HS4/02071
Okres realizacji projektu: 18.06.2013 – 17.04.2017
Kierownik projektu: dr hab. Marta Starostka-Patyk

 
 
⇨ STRENGTHENING THE TRAINING DEVELOPMENT OF LOGISTICS IN MOROCCO THROUGH AN OBSERVATORY IN LOGISTICS TRAINING OFL & PLATFORMS OF EXCELLENCE IN LOGISTICS PEL


Źródło finansowania projektu: Fundusze Unijne, TEMPUS VI, 517414-TEMPUS-1-2011-1-FR-TEMPUS-SMHES
Okres realizacji projektu: 05.10.2011 – 14.10.2015.
Kierownik projektu: dr Marta Starostka-Patyk

 
 
⇨ CONCORDIA COOPERATION, NEED FOR COMMUNICATION AND RESUMPTION OF DIALOGUE IN RELATION TO AGE-GROUPS, 2012-1-SKI-GRU06-04286 6


Źródło finansowania projektu: Projekt współfinansowany przez UE, w ramach Grundtvig Life Long Learning Programme
Okres realizacji projektu: 1.08.2012-31.07.2014
Projekt realizowany we współpracy. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu na Wydziale Zarządzania: dr inż. Katarzyna Łazorko

 
 
⇨ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA NA START – CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA” (PROGRAM PROMOCJI INNOWACYJNOŚCI ORAZ ZAKŁADANIA WŁASNYCH FIRM WYKORZYSTUJĄCYCH NOWE TECHNOLOGIE PRZEZ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI WYŻSZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM)


Źródło finansowania projektu: Projekt realizowany w ramach programu Kapitał Ludzki Człowiek -Europejski Fundusz Społeczny
Strona internetowa projektu: http://www.start.polsl.pl/index.php
Czas realizacji: 2012-2013

 
 
⇨ GREEN LOGISTICS: TRENDS AND APPLICATIONS FOR A SUSTAINABLE LIFE-STYLE- GREENLOG, 2011-1-TR1-ERA10-27833


Źródło finansowania projektu: Projekt współfinansowany przez UE, w ramach LLP/ ERASMUS- Intensive Programmes (IP)
Okres realizacji projektu: 1.09.2011-31.08.2012
Projekt realizowany we współpracy. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu na Wydziale Zarządzania: dr inż. Katarzyna Łazorko

 
 
⇨ INŻYNIER PRZYSZŁOŚCI – BADANIA I ANALIZY KIERUNKÓW ROZWOJU KADR INŻYNIERSKICH W PESPEKTYWIE ZMIAN W STRUKTURZE GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NR WND-POKL.08.01.02-24-002/08


Źródło finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
Okres realizacji projektu: 04.05.2009 – 28.02.2011
Kierownik projektu: dr inż. Aneta Pachura