Instytut zarądzania przedsiębiorstwem pracownicy

Witamy na stronie Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naszej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej.


Działalność naukowo – badawcza

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej obejmują:

 •  koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem,
 • strategie rozwoju przedsiębiorstw,
 •  zarządzanie strategiczne,
 • analiza otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstw,
 • ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorczość akademicka.

Działalność naukowo-badawcza prowadzone jest przede wszystkim w ramach badań statutowych i własnych oraz projektów badawczych.

Pracownicy Katedry w ramach zespołów badawczych pracują nad następującymi zagadnieniami:

 • strategiczne aspekty działalności przedsiębiorstwa,
 • przesłanki i perspektywy rozwoju polskich przedsiębiorstw na rynkach globalnych,
 • wykorzystanie zasobów zewnętrznych jako źródła konkurencyjności przedsiębiorstw,
 • zarządzanie w gospodarce sieciowej,
 • strategie finansowe oraz polityka inwestycyjna przedsiębiorstw,
 • zarządzanie projektami logistycznymi,
 • monitoring ekonomiczny przedsiębiorstwa.

W obszarze rozwoju naukowego kadry szczególnym osiągnięciem jednostki jest uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych przez:

– Panią dr hab. inż. Beatę Skowron-Grabowską (2012),

– Pana dr hab. inż. Pawła Nowodzińskiego (2014).

W ramach popularyzacji i upowszechniania badań naukowych w dziedzinie – szeroko pojętej przedsiębiorczości – Katedra organizuje cykliczną międzynarodową konferencję naukową – „Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji”, której uczestnikami są przedstawiciele świata nauki i biznesu. W 2016  roku odbyła się już 6 edycja konferencji. Celem konferencji jest wymiana poglądów, dyskusja oraz prezentacja wyników badań wskazujących na dominującą rolę przedsiębiorczości w aktualnej rzeczywistości gospodarczej.
W działalności naukowo-badawczej na uwagę zasługuje propagowanie w środowisku akademickim zachowań przedsiębiorczych. Pani dr inż. Katarzyna Brendzel-Skowera była koordynatorem dwóch europejskich projektów:

 1. Start – Program promocji przedsiębiorczości w uczelniach wyższych województwa śląskiego (2009-2011) – realizowany wspólnie z partnerstwem obejmującym: Politechnikę Częstochowską, Politechnikę Śląską (lider), Uniwersytet Śląski, Śląską Wyższą Szkołę Zarządzania im. gen. J. Ziętka, Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej i Akademię Ekonomiczną w Katowicach. Celem projektu było podniesienie poziomu kreatywności i wzmacnianie postaw przedsiębiorczych wśród studentów uczelni wyższych województwa śląskiego.
 2. Przedsiębiorczość Akademicka na START– (2001-2013). Projekt ukierunkowany na promowanie innowacyjności oraz zakładania własnych firm wykorzystujących nowoczesne technologie. Skierowany był do studentów i pracowników naukowych uczelni województwa śląskiego.

Doświadczenia zdobyte podczas realizacji wymienionych projektów oraz wyniki badań nad zagadnieniem przedsiębiorczości w środowisku akademickim umożliwiły zorganizowanie w roku 2012 konferencji – Twoja przyszłość w Twoich rękach.

 

Ponadto, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem wraz z Katedrą Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego, jest założycielem Integracyjne Centrum Rozwoju w Zarządzaniu – ang. Integrative Centre of Management Development (w skrócie ICMD). Centrum swoją działalność rozpoczęło 30 czerwca 2015 roku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

ICMD to dynamiczna grupa zrzeszająca europejskie jednostki naukowe zainteresowane zarządzaniem innowacjami i przedsiębiorczością w kontekście internacjonalizacji przedsiębiorstw i zacieśniania granic między nauką a biznesem.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w kreowaniu gospodarki opartej na wiedzy dajemy pracownikom i studentom możliwość uczestnictwa w międzynarodowych projektach naukowo-menadżerskich.

Zamierzeniem ICMD jest uczestnictwo w procesie rozwoju ekonomicznego na szczeblu europejskim. W obrębie ICMD będą rozwijane innowacyjne, nowatorskie projekty integrujące świat nauki ze światem biznesu, często przy udziale administracji państwowej.

Dyrektor ICDM Prof. H. Kościelniak

 

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry kształcą studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia na kierunkach: Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Logistyka, Filologia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Finanse i Rachunkowość, Zdrowie Publiczne, Gospodarka Przestrzenna, Management.  W grupie przedmiotów ogólnych i kierunkowych prowadzone są zajęcia dydaktyczne obejmujące:

 • Podstawy organizacji i zarządzania,
 • Koncepcje zarządzania,
 • Zarządzanie strategiczne,
 • Metody organizacji i zarządzania,
 • Prognozowanie i symulacje,
 • Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie,
 • Zarządzanie,
 • Globalne problemy zarządzania,
 • Zarządzania projektami,
 • Analizę strategiczną,
 • Management Concepts.

 

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem kształci studentów w ramach specjalności Przedsiębiorczość. Studenci, którzy wybierają tę specjalność, mają do wyboru szeroki wachlarz interesujących przedmiotów. Zakres kształcenia ze specjalności obejmuje:

 • identyfikację zasobów strategicznych przedsiębiorstwa w ujęciu materialnym i niematerialnym – dostęp do wiedzy i specyficznych umiejętności, rozwijanie kompetencji strategicznych,
 • metody tworzenia strategii biznesów oparte na kluczowych źródłach przewagi konkurencyjnej,
 • tworzenie infrastruktury rzeczowej i organizacyjnej dla rozwijania strategii przedsiębiorstw (nowoczesne struktury organizacyjne, nowoczesne formy organizacji produkcji, wykorzystanie Internetu w komunikowaniu się z uczestnikami rynku),
 • tworzenie kontekstu społeczno-kulturowego w procesie zarządzania strategicznego,
 • nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem (analiza strategiczna, zarządzanie kapitałem intelektualnym, TQM, Lean Management, controlling, analiza finansowa),
 • strategiczne i operacyjne zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa (podstawy i procedury podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz finansowych w sytuacji niepewności i ryzyka, ocena wartości przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością z punktu widzenia interesów właścicieli, kadry menadżerskiej i pracowników),
 • globalne oraz regionalne aspekty zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami.

Wybór specjalności Przedsiębiorczość ułatwia zrozumienie podstawowych mechanizmów ekonomicznych dając równocześnie wiedzę z zakresu zarządzania. Absolwenci specjalności znajdują pracę zarówno w dużych krajowych i zagranicznych firmach, bankach, instytucjach finansowych, jak i we własnych, założonych przez siebie przedsiębiorstwach.

 

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem kształci również studentów w ramach specjalności Analityk finansowy.W ramach tej specjalności student zdobywa praktyczne kompetencje z zakresu finansów jednostek gospodarczych. Program nauczania obejmuje wiedzę z zakresu analizy fundamentalnej, inżynierii finansowej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, zarządzania ryzykiem finansowym oraz tworzenia biznesplanów przedsięwzięć gospodarczych. Ponadto, dostarcza niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem i przy wyborze metod zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami tego ryzyka. W szczególności kształcenie na specjalności Analityk finansowy obejmuje metodologię wyceny wybranych instrumentów będących przedmiotem obrotu na rynku finansowym, techniki pomiaru dochodu oraz ryzyka inwestycyjnego, jak również zagadnienia z obszaru zarządzania portfelem inwestycyjnym. Przekazywana w procesie kształcenia wiedza z zakresu modeli rynków finansowych w połączeniu z umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych pakietów komputerowych do analizy danych pochodzących z poszczególnych segmentów rynku finansowego wyposaży przyszłych absolwentów specjalności Analityk finansowy w narzędzia wspomagające decyzje inwestycyjne na rynku finansowym. W tym aspekcie rozważa się również problematykę zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych segmentów rynku finansowego.

W ramach Katedry funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe “Ludzie Biznesu”, którego opiekunem jest Pan dr  Maciej Sobociński. Działalność Koła koncentruje się na współczesnych problemach zarządzania przedsiębiorstwem. Uczestnicząc w spotkaniach członków Koła – studenci mogą nabierać doświadczenia w rzeczywistej przestrzeni gospodarczej regionu i kraju. Efektem działalności była organizacja ogólnopolskich konferencji: „Wyzwania i perspektywy zarządzania w turbulentnym otoczeniu”, „Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania” oraz „Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji

W powiązaniu z lokalnymi jednostkami gospodarczymi Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem upowszechnia wiedzę i doświadczenie na temat przedsiębiorczości. W ramach współpracy międzynarodowej realizowane są wspólne badania naukowe z Haute Ecole „Blaise Pascal” w Arlon (Belgia), Institut Superieur Industriel w Virton (Belgia) oraz Uniwersytetem w Miszkolcu na Węgrzech. Instytut stale współpracuje z krajowymi ośrodkami naukowymi i naukowo-badawczymi, biorąc czynny udział w międzynarodowych konferencjach z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na rynku kapitałowym. Pracownicy Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem współpracują z czasopismami o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Pełnią funkcje przedstawicieli w wydawnictwach naukowych.

 

Wykaz najważniejszych publikacji:

 1. Kościelniak H., Controlling działań przedsiębiorczych przedsiębiorstw, [w:] Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. Konkurencja, innowacja, koncepcje zarządzania. T.4 (red.) Gostkowska-Dżwig S, Mrozik M., 2015.
 2. Kościelniak H., The Restructuring of Enterprises. Strategic Planning of the Restructured Enterprises,[w:] Dilemmas of Restructuring of Modern Economy and Enterprises. Theory – Methods – Practice (red.) Borowiecki R, Dziura M., Kraków 2016.
 3. Kościelniak H., Non-Financially about Creation of Company Values, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 2016.
 4. Skowron-Grabowska B.,  Sukiennik K., Innovations in E-enterprises on the Polish Market,  Market Procedia Computer Science vol. 65 2015.
 5. Skowron-Grabowska B.,  Innovation Business Activity of Companies Transformation [w:] Management of Economic at Rural Areas, Wyd. Poltava State Agrarian Academy, Poltava 2015.
 6. Skowron-Grabowska B., Pachura P., Ociepa –Kubicka A., Assessment of the Availability of Heavy Metals to Plants Based on the Translocation Index and the Bioaccumulation Factor, Desalination and Water Treatment vol. 57 issue 3 2016.
 7. B. Skowron-Grabowska, Organizational Behavior of Enterprises and Relational Capital ,Organization and management, Organizacja i kierowanie No. 4A (179) YEAR 2017
 8. Nowodziński P., Presumeryzm- trend, moda, czy nowe oblicze marketing emocji?, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, nr 254/2016.
 9. Brendzel-Skowera K., Potencjał przedsiębiorczy uczelni na przykładzie Politechniki Częstochowskiej,Przegląd Organizacji 12/2014.
 10. Brendze-Skowera K., Training in the Academic Entrepreneurship in the Development of the Contemporary Concepts of Management, [w:] Management Trends in Theory and Practice, Ed. Stefan Hittmar, wyd. EDIS – University of Zilina, Zilina, 2013.
 11. Brendzel-Skowera K., Paradoksy w rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2016.
 12. Lewandowski J., Łukasik, K., Employee Mobility Management Process in the Enterprise, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015.
 13. Olejniczak K., Łukasik K., Building Ecological Organisational Culture in the Modern Enterprise – the Case of Henkel, International Journal of Contemporary Management, vol. 15 nr1, UJ Kraków 2016.
 14. Łukasik K., Kwestie etyczne zawarte w kulturze organizacyjnej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014