Działalność naukowo-badawcza
Badania teoretyczno-empiryczne podejmowane w Katedrze Socjologii, Psychologii i Komunikacji w Zarządzaniu dotyczą następującej problematyki: socjologii gospodarki, socjologii rynku, konsumpcji, socjologii organizacji, kapitału i zaufania społecznego, społecznych uwarunkowań zarządzania oraz komunikacji interpersonalnej w organizacji. Badania teoretyczno-poznawcze w prezentowanej jednostce poruszają także psychospołeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi (kapitałem ludzkim), takie jak: etapy procesu kadrowego; rola menedżera w zarządzaniu ludźmi (np. organizowanie pracy menedżera, zarządzanie czasem, trening menedżerski, zarządzanie stresem, asertywność, umiejętność wprowadzania zmian w organizacji); kultura i klimat organizacji, style kierowania, negocjacje i mediacje społeczne, zarządzanie stresem, zarządzanie w samorządzie terytorialnym, jakość edukacji oraz znaczenie funduszu świadczeń socjalnych.
Teoretyczne rozważania poruszają również kwestie etyki w zarządzaniu, kierowania konfliktem, negocjacji i mediacji oraz patologii w środowisku pracy. Prowadzone są także badania na temat zarządzania w samorządzie terytorialnym oraz jakości kształcenia.


Działalność dydaktyczna

Zakres tematyczny zajęć dydaktycznych ze studentami, które są realizowane w Katedrze Socjologii, Psychologii i Komunikacji w Zarządzaniu obejmuje problematykę: socjologii ogólnej; socjologii rynku; socjologii organizacji; zachowań organizacyjnych; psychologii; psychologii zarządzania; komunikacji interpersonalnej; zarządzania publicznego; zarządzania w samorządzie terytorialnym; zarządzania zasobami ludzkimi (zarządzania zespołami pracowniczymi, zarządzania kadrami); etyki gospodarczej. Prowadzone są także zajęcia specjalistyczne w obrębie kształcenia umiejętności kierowania zespołami pracowniczymi (np. motywacja w kierowaniu, pozamaterialne czynniki motywacyjne, dobór i ocena pracownicza), a także ćwiczenia dotyczące doskonalenia zawodowego.